Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att kunna identifiera
grundbegreppen inom medie- och kulturforskningen. Studenten är
förmögen med de visuella medieframställningarnas diversifierade
tolkningsmöjligheter samt att mediekulturen är en del av den
samtida kulturen och ideologin.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
använda sig av centrala begrepp inom forskningsfälten
medieforskning respektive kulturforskning. Under kursen
diskuteras och analyseras begrepp som kultur, identitet, klass,
ideologi. Via exempel från visuella medieframställningar, sk.
medie- performanser, problematiseras frågor som kön, etnicitet,
delaktighet. Den centrala frågan fokuserar på den professionella
medieproducentens ansvar och delaktighet i framställningen av
olika multimodala budskap.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar, analysuppgifter samt en
kortfilmsproduktion som reflekterar de teman som behandlas på
kursen. Målet är att förstå
de många olika sätten att a) producera medieframställningar, b)
analysera c) tolka konsekvenserna av medieframställningarna.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Litteratur

Images and communities, The visual construction of the Social.
Stocchetti, Matteo & Sumiala-Seppänen, Johanna (red.).
Gaudeamus, 2007.
Mediayhteiskunta. Seppänen, Janne & Väliverronen, Janne.
vastapaino, 2013.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 50 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 35 timmar
  • Självstudier - 33 timmar
  • Seminarier - 15 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
examinationer:
Examination 1: 80% närvaro
Examination 2: anlysera en visuell framställning
Examination 3: Producera en film som relaterar till de teman som
behandlas på kursen

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Räisä Tiina

Examinator

Räisä Tiina

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning