Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att
-studenten innehar grundläggande kunskaper för
ett vårdvetenskapligt tänkande och ett
evidensbaserat arbetssätt i vården
-studenten får ett sikte mot ett
vårdvetenskapligt kunskapsområde och
vårdvetenskapens värdegrund synliggörs
-studenten får en kännedom om olika
vårdteorier
-studenten behärskar ett grundläggande
vetenskapligt språk i tal och skrift

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara
förmögen att
-tillämpa grunderna för ett evidensbaserat
arbetssätt i vårdens olika kontexter.
-förstå vårdvetenskapens teorikärna och kunna
argumentera för dess betydelse i
vårdverkligheten.
-förstå och tillämpa yrkesetiska principer och
värden som grund för god, trygg och säker
patientvård
-förstå betydelsen av teorier och
tankemodeller som grund i vården
-förstå och använda sig av ett vetenskapligt
språk

Innehåll

- Grunder i vårdvetenskap
- Evidensbaserad vård
- Vårdandts etik
- Vårdteorier

Förkunskaper

Inga

Litteratur

- Alligood, M. R. 2013. Nursing Theory. Mosby,
USA.
- Eriksson, K. 2018. Vårdvetenskap. Vetenskapen om vårdandet Om det tidlösa i tiden. Liber, Stockholm
- Eriksson & al. 2013. Hoitotiede. Sanoma pro
Oy,
Helsingfors.
- Eriksson, K. 1994. Den lidande människan.
Liber
utbildning, Stockholm.
- Holopainen & al. 2014. Johda näyttö käyttöön
hoitotyössä. Bookwell Oy, Borgå.
- Wiklund, L. 2003. Vårdvetenskap i klinisk
praxis. Natur och Kultur, Stockholm.
- Wiklund Gustin, L., Bergbom, I.
Vårdvetenskapliga begrepp i teori och
praktik.2017 . Lund, Studentlitteratur.

+ aktuella artiklar.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 36 timmar
  • Praktiska övningar - 4 timmar
  • Självstudier - 87 timmar
  • Seminarier - 8 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination: Godkända skriftliga arbeten och
deltagande i seminarier enligt utbildningsriktningarnas tidtabeller.
Deltagande i workshopen för informationssökning.

Lärare

Ekman Petra

Examinator

Grönlund Anu

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kurs och studieplanssökning