Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
 • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande
utvecklar sin kompetens inom handledning och
lärande. Studerande övar sig i olika
handlednings- och undervisningskontexter och
blir bekanta med olika metoder. Studerande kan
fastställa mål inför olika handlednings- och
lärandesituationer för patienter och personal.

Läranderesultat

Studerande identifierar och förstår de etiska
och pedagogiska utgångspunkterna för
handledning.
Opiseklija tunnistaa ja ymmärtää ohjaamisen
eettiset ja pedagogiset lähtökohdat.

Studerande kan planera, verkställa och
utvärdera handledning och undervisning utgående
från
klient och grupp, i samarbete med andra
sakkunniga
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja
arvioida
ohjausta ja opetusta asiakas- ja
ryhmälähtöisesti
yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa

Studerande kan använda, i situationen lämpliga,
handlednings- och undervisningsmetoder, vilka
utgår från patienten/klienten.
Opiskelja osaa käyttää tilanteeseen sopivia
asiakas- ja potilaslähtöisiä opetus- ja
ohjausmenetelmiä

Studerande kan ändamålsenligt använda
befintligt och producera nytt undervisnings-
och
handledningsmaterial.
Opiskelija osaa käyttää olemassaolevaa ja
kehittää uutta ohjaus ja opetusmateriaalia.

Studernade kan bedöma sina färdigheter och
utveckla sin egen verksamhet samt svara på
följden av sina
handlingar.
Opiskelija kykenee arvioimaan omaa osaamistaan
ja
kehittämään omaa toimintaansa sekä vastaamaan
toimintansa seurauksista.

Studerande kan koordinera patientens
helhetsvård i den
befintliga kontexten enligt sitt ansvar/
Opiskelija osaa koordinoida potilaan
kokonaishoidon
kyseisessä kontekstissa vastuunsa mukaisesti

Innehåll

- Pedagogik och lärandeperspektiv
- Samtalsmetodik och handledningsmodeller
- Planering, genomförande och uppföljning av
lärandeprocessen och processens olika faser
- Handledning och undervisning av klient,
patient och personal
- Utvärdering och utveckling av handledning och
lärande

Förkunskaper

Första och andra årets praktiker avklarade.

Om det gått över två år sedan teoridelen av
kursen lärande och
handledning avlagts, bör studenten innan
praktiken inleds påvisa
tillräckliga kunskaper genom att delta i kursen
eller kursernas
praktiska övningar med godkänt resultat.

Kursen ersätter följande kurser

Vårdpedagogik

Mer information

Deltagande vid föreläsning (obligatorisk)
Deltagande av undervisning och simulering
(obligatorisk)

Litteratur

Klang Söderkvist, B. 2013. Patientundervisning.
Studentlitteratur.

Kyngäs et al. 2007. Ohjaaminen hoitotyössä.
WSOY.

Sandberg.H. 2014. Sjuksköterskans samtal-
professionalitet och medmänsklighet.
Studentlitteratur.

Lipponen, Kaija. 2014. Potilasohjauksen
toimintaedellytykset. Oulun yliopiston
tutkijakoulu;
Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta,
Terveystieteidenlaitos.
(http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526203720 Extern länk
.pdf)

Andra källor:
Kääriäinen, M. 2008. Potilasohjauksen laatuun
vaikuttavat tekijät. Tutkiva hoitotyö vol 6 (4)

Kääriäinen M, Kyngäs H, Ukkola L, Torppa K.
2005. Potilaiden käsityksiä heidän saamastaan
ohjauksesta. Tutkiva Hoitotyö 3 (1), 10-15.

näyttöön perustuva hoitotyö, Sairaanhoitaja-
lehti 27.8.2014
https://sairaanhoitajat.fi/artikkeli/ohjaustutt Extern länk
u- mutta-epaselva-kasite/

Kääriäinen & Kyngäs. 2010. The quality of
patient education evaluated by the health
personnel.
Scandinavian Journal of Caring Sciences. 24;
548-556

Woolfolk, A. 2016. Educational psychology.
Pearson.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 12 timmar
 • Praktiska övningar - 38 timmar
 • Självstudier - 10 timmar
 • Praktik - 210 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

1. Godkänd praktik med tillhörande uppgifter

2. Godkänd examinationsuppgift/simulering

3. Studerande deltar i ett
handledningstillfälle
där yngre studerande handleds i kliniska
färdigheter.

Lärare

 • Kielo Emilia
 • Niemi Annika
 • Silfver Jessica
 • Stenbäck Pernilla
 • Åkermarck Erica
 • Sjölund Terese
 • Eronen Lotta

Examinator

Stenbäck Pernilla

Antal kursplatser

Ingen begränsning (62 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Kursen startar i period 3
Praktik för SJ under vecka 10-15.(Simulering v.9)
Praktik för HV & BM under vecka 16-21(Simulering
v.15)

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-07-31

Examinationsformer

 • 2019-02-26 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-08 08:00 - 11:00 F249 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Obligatorisk närvaro 8-11 SJ, BM och HV. FV kommer till 09:00 Helsingfors stad kommer och berättar om jobb erbjudanden kl 10:50 Åkermarck Erica
2020-01-10 08:00 - 11:00 F249 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Teori Åkermarck Erica
2020-01-13 12:00 - 16:00 F249 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Teori Åkermarck Erica
2020-01-14 08:00 - 10:00 F249 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Teori Åkermarck Erica
2020-02-03 08:00 - 17:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Skills med KV II i E4 Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-02-04 08:00 - 17:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Skills med KV II i E4 Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-02-05 08:00 - 17:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Skills med KV II i E4 Stenbäck Pernilla
2020-02-06 08:00 - 17:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Skills med KV II i E4 Stenbäck Pernilla
2020-02-11 08:00 - 17:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Skills med KV II i E4 Stenbäck Pernilla
2020-02-12 08:00 - 17:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Skills med KV II i E4 Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-02-13 08:00 - 17:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Skills med KV II i E4 Stenbäck Pernilla
2020-02-14 08:00 - 17:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Skills med KV II i E4 Stenbäck Pernilla
2020-02-24 08:00 - 16:00 E492 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Simulering Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-02-24 08:00 - 16:00 E487.3 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Simulering Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-02-24 08:00 - 16:00 E487.2 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Simulering Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-02-27 08:00 - 16:00 E487.3 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Simulering Kielo Emilia
Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-02-27 08:00 - 16:00 E487.2 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Simulering Kielo Emilia
Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-02-27 08:00 - 16:00 E492 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Simulering Kielo Emilia
Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-03-02 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-03-03 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-03-04 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-03-05 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-03-06 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-03-09 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-03-10 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-03-11 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-03-12 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-03-13 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-03-16 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-03-17 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-03-18 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-03-19 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-03-20 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-03-23 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-03-24 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-03-25 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-03-26 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-03-27 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-03-30 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-03-31 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-04-01 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-04-02 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-04-03 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-04-06 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-04-07 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-04-07 08:30 - 11:30 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Online Simulering https://arcada.zoom.us/j/993458853 Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-04-07 12:30 - 15:30 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Simulering Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-04-08 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-04-08 08:30 - 11:30 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Online Simulering https://arcada.zoom.us/j/439815786 Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-04-08 12:30 - 15:30 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Online Simulering https://arcada.zoom.us/j/439815786 Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-04-09 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-04-10 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-04-13 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-04-14 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-04-15 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-04-16 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-04-17 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-04-20 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-04-21 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-04-22 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-04-23 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-04-24 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-04-27 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-04-28 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-04-29 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-04-30 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-05-01 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-05-04 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-05-05 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-05-06 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-05-07 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-05-08 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-05-11 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-05-12 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-05-13 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-05-14 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-05-15 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-05-18 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-05-19 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-05-20 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-05-21 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-05-22 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård

Kurs och studieplanssökning