Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande utvecklar grundläggande kliniska
färdigheter. Studerande innehar både teoretiska
och praktiska kunskaper och färdigheter i klinisk
vård. Under studiehelheten läggs grunden för
studerandes yrkesidentitet.

Läranderesultat

Efter avklarad studiehelhet:

 • har studerande kompetens att möta patienter med
  olika typer av hälsohinder och hälsoresurser.
 • har studerande förmåga att under handledning
  bilda sig en uppfattning om patienten som helhet.
 • har studerande under handledning förmåga att
  planera, genomföra och utvärdera vården.
 • studerande har en uppfattning om särdrag i
  vården samt bemötandet av patienter med olika
  kulturell bakgrund.
 • har studerande grundläggande kliniska
  färdigheter i sjukhushygien och klinisk vård.

Innehåll

 • Patientundersökning och kliniska vårdens
  centrala vårdaktiviteter och undersökningar
 • Pallitiv vård och vård vid livets slutskede
 • Systematisk dokumentering och rapportering
 • Aseptiskt arbete och infektionsbekämpning
 • Läkemedelsadministrering

Förkunskaper

Anatomi och fysiologi

Mer information

Obligatorisk närvaro vid introduktionsföreläsning
och praktiska övningar

Litteratur

Boman, L. & Wikström, C. 2014. Medicinsk teknik.
Teori, planering och genomförande.
Studentlitteratur

Dag-Gunnar Stubberud, Hallbjørg Almås, Randi
Grønseth. Klinisk omvårdnad 1. 2011.
Iivanainen. A. & Syväoja. P. 2013. Hoida ja
kirjaa. Sanoma Pro

Kurki,R. & Pammo, H. 2010. Tartuntataudit ja
hoitotyön osaaminen. WSOY.

Sairaanhoitajan käsikirja, 2013. Duodecim.

Andershed, B., Ternestedt, B-M. & Håkanson, C.
2013. Palliativ vård- begrepp & perspektiv i
teori och praktik. Studentlitteratur

Nurminen, M-L. 2013. Lääkehoito. SanomaPro

 • aktuella artiklar och föreläsningsmaterial

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Praktiska övningar - 53 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar
 • simulering - 2 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 Godkända praktiska övningar
Examination 2 Godkänt praktiskt prov
Examination 3 Godkänd skriftlig tentamen

Lärare

 • Ekman Petra
 • Grönlund Anu
 • Holmström Anna
 • Sievers Hannele
 • Silfver Jessica
 • Stenbäck Pernilla

Examinator

Holmström Anna

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2017-12-08 - Tentamina
 • 2017-12-15 - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning