Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)
 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande kan
tillämpa sina
tidigare kunskaper i vård samt aktuell forskning
i mötet med
patienter i olika åldrar med olika kulturell
bakgrund i
hemvårdskontexten.

Studerande får en inblick i det administrativa
arbetet inom hemvården och öppenvården.

Studenten lär sig klientcentrerad och
utvärderande dokumentering

Läranderesultat

Studenten känner till grunderna för hemvårdens verksamhet
Opiskelija tuntee kotihoidon toimintaperiaatteet

Studenten vet vilka hemvårdens mest centrala
samarbetsparter är och vet vilka yrkesgrupper som
hör till hemvårdens mångprofessionella team
Opiskelija tuntee kotihoidon keskeisimmät
yhteistyötahot sekä ammattiryhmät jotka toimivat
kotihoidon moniammatillisessa tiimissä

Studenten deltar i hemvårdens möten och ser hur
det administrativa arbetet hänger samman med det
praktiska arbetet ur sjukskötarens perspektiv
Opiskelija osallistuu kotihoidon kokouksiin ja
näkee kuinka hallinnollinen työ on yhteydessä
käytännön työhön sairaanhoitajan näkökulmasta

Studenten övar sådana kliniska färdigheter som
hälsovårdaren/sjukskötaren utför i hemmet/
öppenvården
Opiskelija harjoittelee sellaisia kliinisiä
kädentaitoja, joita
terveydenhoitaja/sairaanhoitaja toteuttaa
kotiympäristössä/avohoidossa

Studenten kan anpassa sitt arbetssätt enligt
klientens ålder och kulturella bakgrund
Opiskelija osaa sopeuttaa työmenetelmiänsä
riippuen asiakkaan iästä ja kulttuuritaustasta

Studenten kan planera, genomföra och utvärdera
ett hembesök och kan prioritera vårdbehovet,
uppskatta och dokumentera näringsbehov och -
tillförsel, hygien, rörlighet och läkemedel
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja
arvioida kotikäynnin ja osaa priorisoida hoidon
tarpeita, arvioida ja dokumentoida
ravinnontarvetta ja -saantia, hygieniaa,
liikkumista sekä lääkitystä

Studenten kan självständigt genomföra ett
hembesök
Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa
kotikäynnin

Innehåll

Se inlärningsresultaten

Förkunskaper

Klinisk vård 1
Anatomi och fysiologi
Klinisk vård 2 teorin avklarad
Läkemedelsbehandling och -räkning
Godkänd terminstentamen i läkemedelsräkning
Hemvård och öppenvård
Klinisk vård-praktik (minst 5 veckor)

Mer information

Praktikuppgiften (reflektiv dagbok) lämnas in
senast den sista dagen av praktikavsnittet.

Litteratur

Se teorikursen

Studieaktiviteter

 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 14 timmar
 • Praktik - 266 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 280 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 280 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Praktikuppgiften är
obligatorisk att
genomföra och
beskrivs på
Itslearning.

Examinationskrav

Godkänd praktikuppgift och -utvärdering. Praktikuppgiften lämnas in på Itslearning en vecka efter avslutad praktik.

Lärare

 • Ekman Petra
 • Grönlund Anu
 • Stockmann-Broo Christine
 • Meyer-Arnold Marianne

Examinator

Grönlund Anu

Antal kursplatser

Ingen begränsning (66 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-07-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-13 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-01-14 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-01-15 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-01-16 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-01-17 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-01-20 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-01-21 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-01-22 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-01-23 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-01-24 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-01-27 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-01-28 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-01-29 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-01-30 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-01-31 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-02-03 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-02-04 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-02-05 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-02-06 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-02-07 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-02-10 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-02-11 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-02-12 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-02-13 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-02-14 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-02-17 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-02-18 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-02-19 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-02-20 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-02-21 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-02-24 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-02-25 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-02-26 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-02-27 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård
2020-02-28 08:00 - 16:00 Praktik: Hemvård och öppenvård

Kurs och studieplanssökning