Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

6 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge en fördjupning i vården av sjuka barn och ungdomar och bygger på huvudämnet vårdvetenskap.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att i samråd med barn/ungdom och närstående identifiera vådbehov, observera och bedöma dem hos barn i olika utvecklingsstadier samt samarbeta med barn/ungdom/närstående för att tillgodose behov av stöd
- upprätta vårdplan, dokumentera, leda och utvärdera vårdåtgärder samt att ta initiativ till och leda kvalitetsutveckling i omvårdnadsarbete
- självständigt bedöma planera och genomföra de åtgärder som behövs för att främja hälsan och förebygga sjukdom.
-informera aoch undervisa barn, ungdomar och närstående, undervisa och handleda medarbetare och studenter samt vidareutveckla samverkan med andra professioner som är engagerade i vården
- inom specialområdet medverka vid och i vissa fall självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede
- ansvara för handhavandet av medicinsk-teknisk utrustning
- med ett vetenskapligt förhållningssätt verka för kunskapsutveckling och ett adekvat resursutnyttjande, kunna initiera leda och bedriva utvecklings- och förändringsarbete samt verka för erfarenhets- och kunskapsutbyte nationellt och internationellt

Innehåll

Den teoretiska grunden för barnsjukvård
Barnsjukvårdens mål och metoder i vårdverkligheten

Förkunskaper

Barnsjukvård 1

Kursen ersätter följande kurser

inga

Litteratur

Hockenberry, Marilyn 2005: Wong's Essentials of Pediatric Nursing.7 uppl. USA Missouri: Elsevier Mosby ISBN 0-323-02593-5
Edwinson, M& Enskär, Karin 2000: Pediatrisk vård och specifik omvårdnad. Lund: Studentlitteratur ISBN 91-44-00234-3

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 140 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 6 timmar
 • Självstudier - 24 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 170 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 24 timmar
 • Varav schemalagda studier: 146 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner
 • Uppsatser

Lärare

Sundell Solveig

Examinator

Solveig Sundell

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

28.08.2007

12:15 - 15:00

F143 (337 p, Stora auditoriet)

HVL:s arbetsmetoder

28.08.2007

15:15 - 16:45

F143 (337 p, Stora auditoriet)

Barnsjukvård 2

29.08.2007

12:15 - 15:30

F249 (98 p, Lilla auditoriet)

Barnsjukvård i ide'historiskt perspektiv

gästföreläsare Jeremy Jolley från Hull England

30.08.2007

12:15 - 16:00

F249 (98 p, Lilla auditoriet)

Barnsjukvård 2

31.08.2007

09:15 - 11:45

D4106 (73 p)

Barnsjukvård 2

11.09.2007

09:15 - 12:15

C447 (10 p)

Barnsjukvård 2

Examinationsformer

 • 2006-10-18 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Uppsatser

Kurs och studieplanssökning