Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Denna kurs bidrar till att utveckla kompetensen inom det kontextuella kliniska vårdandet och medicinska kompetensen.
Kompetensen ökar inom den inremedicinska och kirurgiska kontexten samtidigt som den medicinska kompetensen också förstärks.

Läranderesultat

Efter avslutad praktik förväntas studenten/
Harjoittelun jälkeen opiskelijalta odotetaan että hän:

förstå samverkan mellan hälsoresurser och de hälsohinder som orsakas av inremedicinska och kirurgiska sjukdomar/
ymmärtää terveydellisten voimavarojen ja sisätauti-kirurgisista sairauksista aiheutuvien terveyshaittojen välisen yhteisvaikutuksen

förstå den inremedicinska och kirugiska vårdens natur och forma sig en helhetsbild av vårdprocessen/
ymmärtää sisätauti- kirugisen hoidon luonteen ja osaa muodostaa kokonaiskuvan hoitoprosessista

kunna integrera kunskap från olika kurser som anatomi och fysiologi, farmakologi, inremedicin och kirurgi samt vårdlärorna/
osaa hyödyntää eri kursseista saatua tietoa kuten; anatomiaa ja fysiologiaa, farmakologiaa, lääketieteen kursseja (sisätaudit ja kirurgia, geriatria ja neurologia) sekä hoito-opin kursseja

Studenten skall förstå betydelsen av ett aseptiskt handlande och kunna handla aseptiskt/
Opiskelija toimii aseptisesti ja ymmärtää aseptisen toimintatavan merkityksen

Studenten skall förstå betydelsen av läkemedelsbehandling för patienter med inremedicinska och kirurgiska sjukdomar/
Opiskelija ymmärtää lääkehoidon merkityksen sisätauti-kirurgisen potilaiden sairauksien hoidossa

Studenten skall kunna dela enterala läkemedel såväl på läkemedelsbrickan som åt patienterna/
Opiskelija osaa jakaa lääkkeitä sekä tarjottimelle että potilaalle

Studenten skall kunna vårda och observera en patient med intravenös vätsketerapi och läkemedelsbehandling samt i mån av möjlighet delta i kanyleringen och administreringen av vätsketerapi och läkemedel intravenöst/
Opiskelija osaa hoitaa ja tarkkailla potilasta, jolla on suonensisäinen nesteytys ja lääkehoito ja mahdollisuuksien mukaan osallistua kanyylin laittoon sekä nestehoidon ja suonensisäisen lääkehoidon toteutukseen

Studenten skall kunna administrera subcutana och intramuskulösa läkemedel/
Opiskelija osaa antaa ihonalaisia ja lihaksensisäisiä injektioita potilaalle

Studenten skall kunna dokumentera och rapportera patientens vård/
Opiskelija osaa dokumentoida ja raportoida potilaan hoidosta

Om studenten är på praktik på en pediatrisk enhet skall studenten förstå den pediatriska vårdens natur och forma en helhetsbild av vårprocessen i vårdsituationer som omfattar barnpatienten och hans/hennes familj/
Jos opiskelija tekee harjoittelunsa pediatrisella osastolla hän ymmärtää pediatrisen hoidon luonteen ja osaa muodostaa kokonaiskuvan hoitoprosessista hoitotilanteissa joissa on lapsipotilaita ja heidän perheitään

Studenten skall utveckla sitt etiska förhållningssätt och kunna kunna identifiera, analysera och reflektera över etiska problem/
Opiskelija osaa havannoida, analysoida ja reflektoida eettisiä ongelmia

Studenten skall vara medveten om sin egen kompetensnivå och söka handledning när kunskaper och färdigheter inte finns/
Opiskelija on tietoinen omasta osaamisestaan ja etsii ohjausta kun sitä tarvitsee

Studenten följer de etiska riktlinjerna för vården/
Opiskelija noudattaa hoidon eettisiä periaatteita

Innehåll

Centrala fenomen och problem inom inremedicinsk och kirurgisk vårdlära.
Vård av inremedicinsk -kirurgisk och geriatrisk patient utgående från olika hälsohinder i samband med akuta/kroniska sjukdomar.

Förkunskaper

Följande kurser bör vara avklarade (godkända) före studenten kan gå ut på sitt fält:
- Praktik inom kliniska vårdlärans grunder
- Läkemedelslära och räkning
- Terminstent i läkemedelslära

Studenten bör ha deltagit i följande kurser för att få gå ut på fält:
- Anatomi och fysiologi
- Medicinska ämnen 1
- Klinisk vårdlära

Kursen ersätter följande kurser

inga

Mer information

Information om fältet och fältuppgiften finns på itsLearning, på samma kursplattform som teorikursen Inremedicinsk och kirurgisk vårdlära.
Fältuppgiften lämnas in senast 2 veckor efter avslutad praktik!!!!
Fältpraktiktimmarna räknas lite annorlunda än teoritimmar så 10sp motsvarar för studenterna 270 arbetstimmar totalt.

Litteratur

Iivanainen et al. 2001. Sisätauti-kirurginen hoito ja hoitotyö (valda sidor). Hygieia. Kirjayhtymä ISBN 951-26-4678-1 (alternativt för de som inte läser finska) Ericson. E &T. Medicinska sjukdomar Specifik omvårdnad. Medicinsk behandling. Patofysiologi.ISBN 91-44-01894-0 och Hamberg (red) Kirurgi

Studieaktiviteter

  • Självstudier - 30 timmar
  • Praktik - 210 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 240 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 240 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

godkänd praktik
godkänd uppgift som vi går igenom på handledningstillfället

Lärare

  • Holmström Anna
  • Niemi Annika
  • Skogster Annika
  • Vahderpää Satu

Examinator

Skogster Annika

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning