Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
 • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Du förstår innebörden i begreppet kunskap,
olika
former av
kunskap och olika traditioner för
kunskapsbildning.
Du förstår sambandet mellan de
kunskapssyner
som gäller i
olika
vetenskaps-/tvärvetenskapliga områden.
Du har grundläggande kunskap om
forskningsprocessen och
om
olika forskningsmetoder, speciellt om de
metoder
som har
särskild
betydelse för den egna professionen.
Du kan tillämpa vetenskaplig litteratur i
ditt eget arbete, och
som
referensmaterial i din egen kunskapsutveckling.
Du har utvecklat din beredskap och kan
delta
i
arbetslivsrelaterade projekt och därmed bidra
till
kunskapsutveckling.

Läranderesultat

Du läser, förstår och kan kritiskt granska
vetenskaplig litteratur.
Du kan koppla kunskapsformer till olika typer
av
examensarbeten.
Du kan söka, hantera och kritiskt bedöma
vetenskapliga artiklar
och
forskning inom ditt eget yrkesområde.
Du känner till och förstår grundbegrepp
gällande
kvantitativa
och
kvalitativa data, samt hur och när de kan
användas.
Du känner till och förstår design,
datainsamlings- och
analysmetoder som genererar både kvantitativa
och/eller
kvalitativa
data, och deras relevans inom forskning och
utveckling av
arbetslivet inom ditt eget yrkesområde.
Du kan tillämpa relevanta metoder i ditt eget
examensarbete.
Du behärskar grunderna för insamling av
kvantitativa data, kan
utnyttja ett statistikprogram för analys av
data,
och du
behärskar
grunderna för tolkning av resultaten och
rapportering av dem i
form av deskriptiv statistik.
Du kan tillämpa ändamålsenliga insamlings- och
analysmetoder
för
kvalitativ data, samt redogöra för resultaten.
Du har utvecklat ett utforskande arbetssätt i
syfte att kunna
bidra till kunskapsutveckling inom ditt
yrkesområde.
Du kan rapportera och argumentera skriftligt
och
du behärskar
tekniker för källhänvisning.
Du kan tillämpa de yrkes- och forskningsetiska
principerna i
dina
studier.

Innehåll

Forskningsprocessen
Vetenskapsteori
Litteraturöversikt och dess betydelse
Designer inom kvantitativ och kvalitativ
forskning
Deltagarorienterad design
Enkät , intervju och observationsstudier
Systematisk litteraturstudie
Standardiserade mätmetoder inom HV:s
profilområden
Innehållsanalys
Forskningsetik
Informationssökning och bearbetning
Kritisk granskning av vetenskapliga artiklar,
rapporter och
uppsatser

Statistik ? normalfördelning,
konfidensintervall,
korstabellen,
korrelationsanalys, korrelationskoefficient, T-
test

Förkunskaper

Evidensbaserad vård och grunderna i patientsäkerh

Mer information

FUI- dagen obligatorisk

Litteratur

Jakobsen, D.I. 2007. Förståelse, beskrivning
och
förklaring -
Introduktion till samhällsvetensakplig metod
för
hälsovård och
socialt arbete. Studentlitteratur, Lund

Referenslitteratur:

Backman, J. 1998. Rapporter och uppsatser.
Lund:
Studentlitteratur.

DePoy, E. 1999. Forskning: en introduktion.
Lund:
Studentlitteratur.
Forsberg-Wengström. 2008. Att göra
systematiska
litteraturstudier.
Stockholm ; Natur och Kultur

Brinkmann, S. & Kvale, S. 2009. Den kvalitativa
forskningsintervjun.
Lund: Studentlitteratur.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 40 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 80 timmar
 • Självstudier - 66 timmar
 • Nätbaserade - 30 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 266 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 266 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Analys av forskningsprocessen med hjälp av
fo.artiklar och
övningar
vilka utmynnar i ex.arbetsplan
Tentamen

Lärare

 • Gray Pamela
 • Hagström Sarah
 • Paakkonen Heikki
 • Kielo Emilia

Examinator

Gray Pamela

Antal kursplatser

Ingen begränsning (14 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-07-31 till 2019-12-31

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-13 12:30 - 15:00 B328 Theory in Science and Research Methods Mandatory Introduction to course Gray Pamela
2020-01-15 09:00 - 11:30 B328 Theory in Science and Research Methods Gray Pamela
2020-01-16 09:00 - 16:00 Theory in Science and Research Methods Gray Pamela
2020-01-17 09:00 - 11:30 B328 Theory in Science and Research Methods Gray Pamela
2020-01-20 09:00 - 11:30 B328 Theory in Science and Research Methods Gray Pamela
2020-01-21 09:00 - 16:00 Theory in Science and Research Methods Gray Pamela
2020-01-22 09:00 - 11:30 B328 Theory in Science and Research Methods Introduction to Statistics Mandatory lecture Gray Pamela
Paakkonen Heikki
2020-01-23 09:00 - 16:00 Theory in Science and Research Methods Gray Pamela
2020-01-24 09:00 - 11:30 B328 Theory in Science and Research Methods Gray Pamela
2020-01-24 12:30 - 14:30 E387 Theory in Science and Research Methods Information searching workshop Hagström Sarah
2020-01-27 09:00 - 11:30 B328 Theory in Science and Research Methods Gray Pamela
2020-01-29 09:00 - 11:30 F249 Theory in Science and Research Methods Gray Pamela

Kurs och studieplanssökning