Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Allmänna kompetenser:
1)Inlärningskompetens:
-Kan utveckla sitt eget kunnande och se vilka utvecklingsbehoven är
-Kan lära sig tillsammans med andra och kan dela med sig av kunskapen inom sin arbetsgemenskap
2)Etisk kompetens
-Tar också andra människor i beaktande
3)Kommunikativ och social kompetens
-Kan lyssna till andra och kan presentera budskap skriftligt, muntligt och visuellt genom att utnyttja olika kommunikationsstilar

Yrkespecifika kompetenser:
1)Kompetens i idrott och motion

 • Känner till människans (fysiska), psykiska, sociala utveckling.
  2)Pedagogisk och didaktisk kompetens
 • Kan skapa en inlärnings- och instruktionsfilosofi som baserar sig på den egna värdegrunden och kunskapen.
  3)Kompetens i hälsa och välbefinnande
  -Förstår de mekanismer som påverkar människans beteende och beteendeförändringsprocesser i förhållande till främjande av goda levnadsvanor och coaching inom idrott.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
-Förstå följande begreppen: människosyn, människa bild, livsuppfattning, världsbild, kroppslighet, identitet och identitetsutveckling, livscykelpsykologi, psykosocial utveckling
-Kan reflektera över människan som subjekt
-Kan reflektera över sin identitets utveckling
-Kan identifiera utvecklingsutmaningar och möjligheter i människans olika livsskeden
-Urskilja livscykelpsykologin i relevant litteratur
-Can reflektera kring sitt yrkeridentitet

Förkunskaper

AS-1-020 (7) Introduktion till högskolestudier, 5 sp (P1)

Mer information

Kursen pedagogiska tankesätt är baserat på Steiner-pedagogik, och studerandes egen aktivitet och reflektion är väsentliga.
Workshopparna är obligatoriska.
Röda korset första hjälp kurs ingår i kursinnehåll och är obligatorisk för alla (16h).

Litteratur

Grundläggande litteratur:

Dunderfelt, T. (2011). Elämänkaaripsykologia: lapsen kasvusta yksilön henkiseen kehitykseen. Borgå: WSOY.

En förkortad svenskspråkig version finns i Utbildningsstyrelsen (1994). Hälso- och socialvård – en introduktion. Helsingfors: Stiftelsen för sjuksköterskeutbildning.

Erikson, E. (2000). Den fullbordade livscykeln. Stockholm: Natur och Kultur.

Ex. på övriga som beaktar hela livsloppet:

Hockey, J. & James, A. (2003). Social identities across the Life Course. Basingstoke: Palgrave.

Hockey, J. & James, A. (1993). Growing up and growing old. Ageing and dependency in the life course. London: Sage

Newman, B. & Newman, P. (2006). Development through Life. A Psychological Approach.

Sankari, A. & Jyrkämä, J. (toim.) (2001). Lapsuudesta vanhuuteen. Iän sosiologiaa. Tammerfors: vastapaino.

Utvecklingsteoretiska perspektiv med relevans för temat:

Jarlang, E. (red.) (1999). Utvecklingspsykologiska teorier. En introduktion. Stockholm: Liber.

Havnesköld, L. & Risholm Mothander, P. (2002). Utvecklingspsykologi. Psykodynamisk teori i nya perspektiv. Stockholm: Liber.

Magnusson, E. (2003). Psykologi och kön: Från könsskillnader till genusperspektiv. Stockholm: Natur & Kultur.

Trost, J. & Levin, I. (1996). Att förstå vardagen – med ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur.

Valsiner, J. (1997). Culture and development of children´s action. NY: Wiley

Fokus på olika åldrar (jfr. Utvecklingspsykologi samt livslopp)

Stern, D.N. (1992) Spädbarnets interpersonella värld. Stockholm: Natur och Kultur

Torstenson-Ed, T. (2003). Barns livsvärld. Genus, etnicitet, generation, särskilt stöd och värderingar i skolan. Lund: Studentlitteratur.

Broberg, B., Almqvist, K., Tjus, T. Iliste, A. & Nilsson, B. (2007). Anknytningsteori. Betydelsen av nära känslomässiga relationer. Stockholm: Natur & Kultur.

Erling, A. & Hwang, P. (red.) (2001). Ungdomspsykologi. Utveckling och livsvillkor. Stockholm: Natur och kultur.

Engquist, A. (1995). Att växa som vuxen. Nya perspektiv på dig själv och andra. Stockholm: Prisma.

Naroskin, P. (1995). På spaning efter den vuxna människan. Stockholm: Natur och Kultur.

Perlmutter, M. & Hall, E. Adult development and aging. NY: Wiley

Grassman, E. J. & Hydén, L-Ch. (Red.) (2005). Kropp, livslopp och åldrande. Några samhällsvetenskapliga perspektiv. Lund: Studentlitteratur.

Hagberg, B. & Rennemark, M. (2004). Den åldrande människans psykologi. Lund: Studentlitteratur.

Tornstam, L. (2005). Åldrandets socialpsykologi. Stockholm: Norstedts akademiska förlag.

Kroppskännedom och identitet:

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 2 timmar
 • Praktiska övningar - 16 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Seminarier - 15 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

 1. Muntlig presentation och skriftligt material (seminarium)

 2. Portfolio (deadline 5.12)
  o inlärningsdagbok: föreläsningar och seminarium
  o orientering i arbetslivet uppgift
  o kroppslighet och identitet essä

 3. Muntlig och skriftlig reflektion efter kurs. Deadline 17.12

Lärare

 • Gray Pamela
 • Piippo Jukka
 • Vienola Riitta

Examinator

Vienola Riitta

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

2013-12-05 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning