Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursen bidrar till att utveckla studentens
kliniska kompetens i de vanligaste
hälsohindren,
problemen, behoven och begären hos patienter i
gynekologisk- och mödravård, barnsjukvård samt
inom psykiatrisk sjukvård.

De specifika målen för praktiken i psykiatrisk
vård är:

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
ha;

Teoretiskt kunnande:

 • har kunskaper om det det psykiatriska hälso -
  och sjukvårdssystemet
  -har kunskaper i mental hälsa och i mentala
  störningar

Handlingsförmåga i praktiska situationer:

 • förstår den psykiatriska vårdprocessens
  särdrag
  och kan tillämpa dessa
  -kan identifiera, bemöta och vårda patienter
  med
  olika psykiska problem och sjukdomar
  -kan delta i vårdens planering, förverkligande
  och utvärdering samt göra en skriftlig vårdplan
  -inser vårdrelationens betydelse och kan
  medvetet
  använda sina egna färdigheter för att främja
  patientens hälsa

Etiskt förhållningssätt:

 • kan tillämpa etiska principer i den
  psykiatriska kontexten
  -är medveten om sitt eget kunnande och sina
  egna
  gränser samt kan använda handledning som stöd
  för
  sin professionella utveckling
  -inser variationer i närhet/distans fenomenet i
  den psykiatriska vården

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara
förmögen att känna till graviditetens och
förlossningens gång, de vanligaste
gynekologiska
sjukdomarna samt att kunna ingripa i akuta
situationer.
Den studerande förstår barnets speciella,
behov,
problem och begär i samband med
akutinsjuknande,
kan använda olika strategier i bemötande av
barnet och inser föräldrarnas betydelse i
barnsjukvården.
Den studerande har utvecklat sina färdigheter i
att förstå och stödja patienter med olika slag
av
psykiatriska problem. Den studerande förstår
betydelsen av att utveckla självkännedomen som
ett viktigt instrument i den psykiatriska
sjukvården.
Den studerande känner till de yrkesspecifika
etiska principerna och har en förmåga att
reflektera kring olika fenomen inom
mödra/gynekologisk, psykiatrisk och
barnsjukvård
.

Innehåll

 • normal graviditet och förlossning samt till
  dem
  hörande akuta situationer
 • barnpatientens speciella behov, problem och
  begär vid akut insjuknande
 • föräldrars roll i barnsjukvård
 • den psykiatriska patienten
 • olika typer av psykiatriska problem
 • aspekter i självkännedom

Förkunskaper

Kurserna från studieåren 1 och 2

Litteratur

Storvik-Sydänmaa Stiina , Talvensaari Helena,
Kaisvuo Terhi 2012 lapsen ja nuoren hoitotyö
ISBN10: 9526302869, ISBN13: 9789526302867

Ranta, S., Peltola, K., Kaarne, M.,Leijala, M.,
Rautiainen, P., Rinntala, R. (toim) 2003
Pediatrinen Tehohoito Duodecim,Helsinki ISBN
951-
656-121-7

Punkanen, T. 2004 Mielenterveystyö ammattina.
Kustannusosakeyhtiö Tammi. Tampere. ISBN 951-
26-
4771-0 (kap.6-23)

Lindström, U. 1994 Psykiatrisk vårdlära. Liber
Tryckeri AB. Falköping. ISBN 91-634-0725-6.
(some
parts)

red. Haukkamaa 2000: Käytännöngynekologiaa.
Gummerus Kirjapaino oy. Jyväskylä 2000. ss; 30-
45, 214-233. ISBN 951-847-004-9

red. Paananen, Pietiläinen, Raussi-Lehto,
Väyrynen, Äimälä 2007:Kätilötyö.3.2, 4, 5.1, ss
518-523. ISBN 978-951-37-5097-8
Oksanen, Turva 2001: Ensihoidon taskuopas.
Suomen
ensihoidon tiedotus Oy, Espoo. 9. uudistettu
painos. Forssan kirjapaino Oy. Forssa 2001.
Kappale 7. eller nyare upplaga.

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Gemensam examination i barn, vården av kvinnan
och psykiatrisk vård.

(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

 • Savolainen Jari
 • Silfver Jessica
 • Stenbäck Pernilla
 • Stockmann-Broo Christine

Examinator

Savolainen Jari

Antal kursplatser

Ingen begränsning (19 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Omtentamensdatum

 • 2020-04-24
 • 2020-06-05

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

2020-03-18 - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-15 09:00 - 12:00 D4109 Specialteman inom akutvård Teori kvinnor (gyn) Silfver Jessica
2020-01-16 09:15 - 12:00 D4106 Specialteman inom akutvård Mentalvård Savolainen Jari
2020-01-21 09:00 - 12:00 D4110 Specialteman inom akutvård Stockmann-Broo Christine
2020-01-22 09:00 - 11:30 B326 Specialteman inom akutvård Stockmann-Broo Christine
2020-01-23 09:00 - 12:00 B326 Specialteman inom akutvård Teroi, kvinnor (förlossning) Silfver Jessica
2020-01-30 09:15 - 12:00 D4106 Specialteman inom akutvård Mentalvård Savolainen Jari
2020-02-03 08:15 - 16:00 Specialteman inom akutvård Grupparbete inom mentalvård Savolainen Jari
2020-02-17 09:15 - 14:00 D4106 Specialteman inom akutvård Seminarier inom mentalvård Savolainen Jari
2020-02-21 09:15 - 14:00 D4109 Specialteman inom akutvård Seminarier inom mentalvård Savolainen Jari
2020-02-24 09:15 - 17:00 E486 Specialteman inom akutvård Simulering i mentalvård (FV17) Ericsson Christoffer
Savolainen Jari
2020-02-24 09:15 - 17:00 E493 Specialteman inom akutvård Ericsson Christoffer
Savolainen Jari
2020-03-04 09:00 - 12:00 E482 Specialteman inom akutvård Skills förlossning, Pernilla och Jessica +barn NN Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-03-04 09:00 - 12:00 E491 Specialteman inom akutvård Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-03-04 09:00 - 12:00 E493 Specialteman inom akutvård Silfver Jessica
2020-03-06 09:00 - 16:00 E494 Specialteman inom akutvård Simulering, kvinnor Herva Marja
Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-03-06 09:00 - 16:00 E493 Specialteman inom akutvård Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-03-11 09:00 - 12:00 E482 Specialteman inom akutvård Skills, övningserbjudande Silfver Jessica
2020-03-11 09:00 - 12:00 E491 Specialteman inom akutvård Silfver Jessica
2020-03-18 09:00 - 11:00 Specialteman inom akutvård Silfver Jessica
Stockmann-Broo Christine

Kurs och studieplanssökning