Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Efter avslutad kurs skall studenten:

 • självständigt ur en komplex helhet identifiera specifika problem och därifrån formulera ett klart syfte för sitt kunskapsskapande arbete
 • ha en förmåga att kritiskt välja lämplig metod och lämplig litteratur som grund för sitt arbete
 • ha en förmåga att strukturera en helhetsplan som också omfattar det kommande examensarbetets empiriska del
 • kritiskt evaluera och aktivt diskutera andra arbeten genom uppbyggande kritik
 • muntligt presentera arbetet på ett kortfattat och relevant sätt

Läranderesultat

Studerande skall kunna skriva en problem- och syftesformulering
Därtill skall studerande kunna göra ett metodval
Studerande skall självständigt kunna hitta källor och värdera deras trovärdighet.
Därtill skall studerande planera och bygga upp ett skriftligt arbete

Innehåll

 • problem- och syftesformuleringar
 • metodval
 • val av källor
 • planering och uppbyggnad av ett skriftligt arbete
 • opponens
 • presentation av arbetet
 • stiftat bekantskap med minst 2 examensarbeten

Förkunskaper

105sp avklarade

Litteratur

Meddelas vid kursstarten

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 20 timmar
 • Självstudier - 70 timmar
 • Nätbaserade och nätstödda studier - 33 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 103 timmar
 • Varav schemalagda studier: 30 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och presentationer
 • Uppsatser

Lärare

Hongell Linn

Examinator

Eriksson Niklas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

se arbs

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Uppsatser

Kurs och studieplanssökning