Vi jobbar kontinuerligt för att Arcada ska vara en säker och trygg högskola. Inom Arcada upprätthåller och förbättrar vi alla säkerheten genom att följa lagar och instruktioner. Vi är skyldiga att meddela om iakttagna avvikelser och alla anmälningar beaktas och behandlas. Vårt säkerhetsarbete bygger på proaktivitet inom alla delområden.

Vi strävar efter:

  • Säkerställande av kontinuiteten i undervisnings-, forsknings-, utvecklings- och administrationens verksamhet.
  • Vi är ständigt medvetna om alla faktorer, som kan förorsaka avbrott i verksamheten
  • Vi strävar efter att fortgående utveckla säkerhetsarbetet i syfte att uppnå kontinuerlig förbättring.
  • Vi är beredda på hot och avvikelser i vår säkerhetsverksamhet
  • Vår säkerhetsverksamhet baserar sig på riskbedömningar
  • Alla på Arcada får ändamålsenlig introduktion och utbildning i säkerhetsfrågor

Bekanta dig med Arcadas säkerhetsguide. I Arcadas säkerhetsguide får du veta hur du ska agera vid brand, olycksfall och sjukdomsattacker samt vid hot mot personer. Vi är alla ansvariga för att reagera och agera ifall något oväntat händer, och därför är det viktigt att du bekantar dig med säkerhetsguiden.