Dina studier består av 240 studiepoäng/ECTS som du avlägger under 4 år. I studierna ingår allmänbildande studier (15 sp), professionsspecifika studier (180 sp) som innehåller praktik, utvecklingsstudier (15 sp) och forskningsstudier (30 sp).

Utbildningen har tre profiler och du väljer att inrikta dig på en av dessa under ditt andra läsår:

  • Profil 1: Elteknik och förnybar energi
  • Profil 2: Digitala system och automationsteknik
  • Profil 3: Smarta energisystem

En del av studieenheterna (kurserna) är gemensamma för studenter från Energi- och miljöteknik såväl som Process- och materialteknik och Mechanical and Sustainable Engineering vilket gör att gruppen blir dynamisk och mångkulturell. Dessa kurser genomförs på engelska och gör att du kommer att känna dig bekväm med att uttrycka dig på engelska såväl muntligt som skriftligt.

Flera av studieenheterna kräver specifika förkunskaper, vilket betyder att studieenheterna måste avläggas i en bestämd ordning. Förhandskraven är utsatta i kursbeskrivningarna. Individuella studieplaner uppgörs vid avvikelse från fastställt kursprogram för att underlätta studiegången.

Allmänbildande studier

Allmänbildande studier avläggs under det första året och består av en modul Bildning i ett digitalt och hållbart nordiskt samhälle, som har tre studieenheter (kurser).

Professionsspecifika studier

Professionsspecifika studier delas in i grundläggande studier (30sp) och avancerade studier (150sp). I avancerade professionsspecifika studier ingår också studier i professionell kommunikation (15 sp) dvs. språkstudier i svenska, finska och engelska och praktik (30 sp).

Praktiken uppgår till 30 sp och kan avläggas allt på en gång eller i flera olika delar även utanför de inplanerade studieperioderna. Praktiken kan bestå i sin helhet av så kallad arbetspraktik (30 sp) eller så kan den bestå av inledande arbetspraktik (15sp) och yrkespraktik (15sp). Mer information om praktik i utbildnigen energi- och miljöteknik finns här.

Hälften av avancerade studier är gemensamma för alla tre profiler. Under ditt andra år väljer du att inrikta dig på en av de tre profilerna. Varje profil innehåller 75 sp avancerade studier som är specifica för just den profilen och 15 sp av dessa studier är fördjupande studier.

Utvecklingsstudier

Studieplanen innehåller även valfria studier som vi kallar utvecklingsstudier (15 sp). Utvecklingsstudier består av helheter på minst 15 sp kan avläggas under alla studieår men rekommenderad tidpunkt är det andra läsåret.

Du kan välja t.ex. mellan följande utvecklingsstudiehelheter:
Circular Economy
Främmande språk
Projektarbete

Kurser utöver dessa kan diskuteras med utbildningsansvarige. Det är också möjligt att avlägga utvecklingsstudier vid en annan högskola eller via CampusOnline Extern länk. En fin möjlighet till utvecklingsstudier är också utlandsstudier. Det finns flexibilitet när det gäller hur du kan välja kurser vid högskolan utomlands så att du får en egen fungerande och relevant studiehelhet. Du behöver dock diskutera dina planerade kurser och få dem godkända av utbildningssansvarige innan du reser. Utlandsstudier kan även tillgodoräknas som ämnesstudier. Mer om utlandsstudier hittar du här.

Du kan som studerande också själv finansiera dina utvecklingsstudier genom studier vid öppna högskolor (externa kurser). Dessa studier behöver först godkännas av utbildningsansvarige.

Forskningsstudier

Forskningsstudier innehåller lärdomsprov (15 sp) och metodik (15 sp).

Lärdomsprov (examensarbete) skrivs mot slutet av studietiden. Arbetet påbörjas med val av tema och handledare samt genom att göra upp en plan som din handledare godkänner. Vanligen tar hela processen från 6 månader till ett år. Då examensarbetet godkänts skall det presenteras muntligt.

Lärdomsprov är ett yrkesinriktat självständigt slutarbete som du gör under handledning av en lärare. Arbetet skall visa att du som del av din yrkesskicklighet har en förmåga till begreppslig bedömning av viktiga frågeställningar i branschen. Kurserna i metodik förbereder dig för att framgångsrikt slutföra lärdomsprov. I arbetet behöver du påvisa följande: att du har teoretisk kunskap om ditt ämne, att du kan utföra praktiskt forskningsarbete, att du kan kritiskt analysera dina resultat i förhållande till teoretiska kunskap, och att du kan presentera dina resultat i form av ett skriftligt akademiskt arbete.

Den kvalitativa nivån på examensarbetet ska motsvara minst de krav som ställs på en kandidatexamen d.v.s. i enlighet med EQF nivå 6 (European Qualification Framework Extern länk). Arbetet ska vittna om balanserat omdöme, sakkunskap och förmåga att komma till insikt. En bedömningsmatris för examensarbetet (lärdomsprov) finn längst ner på sidan.

Här hittar du en skrivguide för examensarbetet.

Ditt avhandlingsämne skall om möjligt hittas i samarbete med arbetslivet eller i aktuella projekt vid Arcada. Ämnet måste godkännas av utbildningsansvarige eller av utnämnda handledaren.

Inom Arcada förekommer examensarbeten av många olika slag. Målet är att ditt arbete utformas så att det stöder din egen kompetens och intressen och kan leda till nya, mera innovativa angreppssätt och innovationer inom din bransch. Avhandlingsämnet kan diskuteras och planeras i metodikkursen eller mellan dig och din handledare närhelst under studierna. En lista över möjliga teman hittas nedan och kan diskuteras med den relevanta läraren. Arcada har en hel del intressanta ämnen för examensarbeten att välja bland hittas också här: https://famnen.arcada.fi/lab/ Extern länk

Många väljer att skriva sitt examensarbete för en extern uppdragsgivare. Ett examensarbete betraktas som projekterat under förutsättning att ett av följande är skriftligen överenskommet: Företaget betalar högskolan eller studenten, arbetet har en extern handledare eller företaget har som avsikt att utnyttja resultatet i sin verksamhet. I dessa fall måste ett det finnas ett skriftligt kontrakt mellan uppdragsgivaren, studenten och handledaren.

Läs också Arcadas allmänna information om examensarbetet. Det sista datumet för inlämning av examensarbete är i många fall i mitten på april för att du skall bli utexaminerad före sommaren. Handledare är normalt inte tillgängliga i juni och juli.