God vetenskaplig praxis i studier vid Arcada

Som student på Arcada är du en del av det finländska vetenskapssamfundet. Du får inom ramen för din utbildning vägledning i god vetenskaplig praxis och undervisning i yrkesetik. I dina studier ska du följa god vetenskaplig praxis när du deltar i tentamina, gör undersökningar och skriver rapporter och examensarbete.

Arcada har förbundit sig att följa Forskningsetiska delegationens anvisningar God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelser från den i Finland (GVP-anvisningarna) Extern länk. På basen av dessa anvisningar har Direktivet för god vetenskaplig praxis i studier och forskning vid Arcada (se nedan) utarbetats.

Det är viktigt att du redan när du inleder dina studier bekantar dig med båda dessa dokument.

Etiska frågor i undersökningar, projekt och examensarbeten

Om människor är föremål för din undersökning, ditt projekt eller ditt examensarbete, är det viktigt att du innan du inleder arbetet tänker på de etiska frågeställningarna, bl.a. genom att ställa följande frågor:

  • Vilka risker och olägenheter kan undersökningen, projektet eller arbetet orsaka de personer som deltar?
  • I förhållande till riskerna, hur betydelsefull är den information som eftersträvas genom undersökningen, projektet eller arbetet? Behövs all information som begärs och kan den fås på annat sätt?
  • Hur inbjuds deltagarna? Ger du tillräcklig information om innehållet i undersökningen, projektet eller examensarbetet och om hur du behandlar deltagarnas personuppgifter?
  • Hur hanterar du materialet från det att undersökningen, projektet eller arbetet inleds till att det avslutas? Vem har tillgång till materialet, var förvaras det och hur förstörs eller arkiveras det?

Närmare anvisningar om de etiska frågorna i examensarbetsprocessen finns i dokumentet Etiska riktlinjer för examensarbeten på yrkeshögskolor Extern länk, som du som student ska bekanta dig med innan du inleder examensarbetsprocessen. Du hittar nyttig information om forskningsetiska frågor också på webbplatsen Ansvarsfull forskning Extern länk.

Etikprövning

På bachelornivå (lägre högskoleexamen) ansvarar den ansvariga läraren eller handledaren för granskningen av att de etiska aspekterna beaktas på ett korrekt sätt i studentens arbete. Undantag utgör arbeten som görs inom ramen för ett större forskningsprojekt, då det kan bli aktuellt med etikprövning utförd av en etisk kommitté.

På masternivå (högre högskoleexamen) kan det bli aktuellt med etikprövning av examensarbetsplaner, eftersom dessa faller inom ramen för vetenskaplig forskning. Etikprövning genomförs av etiska kommittéer och den korrekta kommittén avgörs på basen av forskarens organisation och forskningens art.

Medicinsk forskning

När man i forskningen gör ingrepp i en människas eller ett mänskligt embryos eller fosters integritet i syfte att öka kunskapen om hälsa, sjukdomsorsaker, symtom, diagnostik, vård, prevention av sjukdomar eller sjukdomars beskaffenhet i allmänhet, är det fråga om medicinsk forskning. Sådan forskning kan genomföras inom vård- och hälsovetenskaplig såväl som inom idrotts- och livsmedelsvetenskaplig forskning.

I dessa fall är etikprövningen lagstadgad och ansökan om etikprövning riktas till den regionala etiska kommitté som verkar i anslutning till sjukhusen. Information om de etiska kommittéerna vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt finns på sidorna www.hus.fi Extern länk.

Humanforskning

Också i forskning som inte är medicinsk forskning men som går ut på att förstå människan och mänsklig verksamhet kan det finnas behov av etikprövning. Till dessa hör förutom humanistiska områden och samhällsvetenskaper även naturvetenskaplig och teknisk forskning som gäller människan, konstnärlig forskning och i vissa fall även icke-ingripande hälsovetenskaplig eller medicinsk forskning.

Etikprövning inom humanforskning styrs av de etiska anvisningarna Etiska principer for humanforskning och etikprövning inom humanvetenskaperna i Finland Extern länk som uppgjorts av Forskningsetiska delegationen och till vilka Arcada förbundit sig.

Forskaren ska be om etikprövning inom humanforskning när:

  1. forskningen avviker från principen om informerat samtycke,
  2. forskningen ingriper i forskningsdeltagarens fysiska integritet,
  3. forskningen riktar sig mot barn under 15 år utan vårdnadshavarens särskilda samtycke eller utan att vårdnadshavaren underrättas,
  4. forskningsdeltagarna utsätts för exceptionellt kraftig stimulus,
  5. forskningen innehåller risk för att de som deltar i forskningen eller deras anhöriga utsätts för psykisk påfrestning som går utöver vardagslivets gränser, eller
  6. forskningen kan innebära hot mot forskningsdeltagarnas, forskarens eller deras anhörigas säkerhet.

Yrkeshögskolorna Arcada, Diak, Haaga-Helia, Hamk, Humak, Laurea och Metropolia har en gemensam etisk kommitté som genomför etikprövning inom humanforskning på master- och högre nivå. Information om kommittén finns på Metropolias hemsidor Extern länk (på finska). Studenter ansöker om etisk prövning tillsammans med handledaren.

Forskningstillstånd

Om du i din undersökning, ditt projekt eller ditt arbete vill använda en organisations personal, studenter, kunder eller patienter som föremål för forskningen, krävs i regel forskningstillstånd från den ifrågavarande organisationen innan du kan inleda arbetet.

Information om hur man ansöker om forskningstillstånd när man vill använda Arcadas personal eller studenter som deltagare finns på Extern länkArcadas w Extern länkebbplats. Extern länk

Behandling av personuppgifter i undersökningar, projekt och examensarbeten

I undersökningar, projekt och examensarbeten i vilka människor deltar behandlas ofta dessa personers personuppgifter. I enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning Extern länk ska de som deltar ges klar och tydlig information om behandlingen av personuppgifter. Vilken information som ska ges till de personer som deltar i forskningen anges i Forskningsetiska delegationens Etiska principer for humanforskning och etikprövning inom humanvetenskaperna i Finland Extern länk.

Arcadas modelldokument som kan användas för att informera deltagarna om behandlingen av personuppgifter finns på svenska, finska och engelska (se nedan).