Dina studier består av 240 studiepoäng/ECTS som du avlägger under 4 år. I studierna ingår allmänbildande studier (15 sp), professionsspecifika studier (165 sp) som innehåller praktik, utvecklingsstudier (30 sp) och forskningsstudier (30 sp).

För att få mer information om vilka helheter din examen innehåller, vilka moduler och studieavsnitt du ska avlägga och villka kompetenser du ska erhålla för att få din examen, bekanta dig med din studieplan på Start.

En stor del av studieavsnitten (kurserna) är gemensamma för studenter från Mechanical and Sustainable Engineering vilket gör att gruppen blir dynamisk och mångkulturell. Dessa kurser genomförs på engelska.

Flera av studieenheterna kräver specifika förkunskaper, vilket betyder att studieenheterna måste avläggas i en bestämd ordning. Förhandskraven är utsatta i kursbeskrivningarna. Individuella studieplaner uppgörs vid behov för att underlätta studiegången.

Allmänbildande studier

Allmänbildande studier avläggs under det första året och består av en modul Bildning i ett digitalt och hållbart nordiskt samhälle, som har tre studieavsnitt (kurser).

Professionsspecifika studier

Professionsspecifika studier delas in i grundläggande studier (30 sp) och avancerade studier (135 sp). I avancerade professionsspecifika studier ingår också praktik (30 sp) och studier i professionell kommunikation (15 sp) dvs. språkstudier i svenska, finska och engelska och praktik (30 sp).

Praktiken uppgår till 30 sp och skall ge dig kunskap och erfarenhet som är relevant inom material- och processindustrin. Läs mer om praktik här: Praktik - Process- och materialteknik.

Utvecklingsstudier

Studieplanen innehåller även valfria studier som vi kallar utvecklingsstudier (30 sp). Utvecklingsstudier består av helheter på minst 15 sp som kan avläggas under alla studieår beroende på modulen.

Du kan välja t.ex. mellan följande utvecklingsstudiehelheter:

  • Circular Economy
  • Plastic Technology
  • Advance Materials Technology
  • Chemistry
  • Främmande språk
  • Composite Technology
  • Projektarbete

Kurser utöver dessa kan diskuteras med utbildningsansvarige. Det är också möjligt att avlägga utvecklingsstudier vid en annan högskola eller via digitala kursutbudsportalen CampusOnline. Du kan se kursutbud på Campusonline här Extern länk. En fin möjlighet till utvecklingsstudier är också utlandsstudier. Det finns flexibilitet när det gäller hur du kan välja kurser vid högskolan utomlands så att du får en egen fungerande och relevant studiehelhet. Du behöver dock diskutera dina planerade kurser och få dem godkända av utbildningssansvarige innan du reser. Utlandsstudier kan även tillgodoräknas som ämnesstudier. Mer om utlandsstudier hittar du här.

Du kan som studerande också själv finansiera dina utvecklingsstudier genom studier vid öppna högskolor (externa kurser). Dessa studier behöver först godkännas av utbildningsansvarige

Forskningsstudier

Forskningsstudier innehåller lärdomsprov (15 sp) och metodik (15 sp).

Lärdomsprov

Lärdomsprov (examensarbete) skrivs mot slutet av studietiden. Arbetet påbörjas med val av tema och handledare samt genom att göra upp en plan som din handledare godkänner. Vanligen tar hela processen från 6 månader till ett år. Då examensarbetet godkänts skall det presenteras muntligt.

Lärdomsprov är ett yrkesinriktat självständigt slutarbete som du gör under handledning av en lärare. Arbetet skall visa att du som del av din yrkesskicklighet har en förmåga till begreppslig bedömning av viktiga frågeställningar i branschen. Kurserna i metodik förbereder dig för att framgångsrikt slutföra lärdomsprov. I arbetet behöver du påvisa följande: att du har teoretisk kunskap om ditt ämne, att du kan utföra praktiskt forskningsarbete, att du kan kritiskt analysera dina resultat i förhållande till teoretiska kunskap, och att du kan presentera dina resultat i form av ett skriftligt akademiskt arbete.

Den kvalitativa nivån på examensarbetet ska motsvara minst de krav som ställs på en kandidatexamen d.v.s. i enlighet med EQF nivå 6 (European Qualification Framework). Arbetet ska vittna om balanserat omdöme, sakkunskap och förmåga att komma till insikt. En bedömningsmatris för examensarbetet (lärdomsprov) finn längst ner på sidan. Här hittar du en skrivguide för examensarbetet.

Målet är att ditt arbete utformas så att det stöder din egen kompetens och intressen och kan leda till nya, mera innovativa angreppssätt och innovationer inom din bransch. Avhandlingsämnet kan diskuteras och planeras i metodikkursen eller mellan dig och din handledare/utbildningsansvariga lärare när som helst under studierna. Ditt avhandlingsämne skall om möjligt hittas i samarbete med arbetslivet eller i aktuella projekt vid Arcada. Ämnet måste godkännas av utbildningsansvarige eller av utnämnda handledaren. En lista över möjliga teman hittas på vår laboratoriums hemsida Extern länk och kan diskuteras med den relevanta läraren.

Många väljer att skriva sitt examensarbete för en extern uppdragsgivare. Ett examensarbete betraktas som projekterat under förutsättning att ett av följande är skriftligen överenskommet: Företaget betalar högskolan eller studenten, arbetet har en extern handledare eller företaget har som avsikt att utnyttja resultatet i sin verksamhet. I dessa fall måste ett det finnas ett skriftligt kontrakt mellan uppdragsgivaren, studenten och handledaren.

Det sista datumet för inlämning av examensarbete är i många fall i mitten på april för att du skall bli utexaminerad före sommaren. Handledare är normalt inte tillgängliga i juni och juli.

Läs också Arcadas allmänna information om examensarbetet på Start.

Lärdomsprov

Målet med yrkeshögskolestudier är att utbilda personer som ska ha en yrkesskicklighet inom ett specifikt område och en förmåga till begreppslig bedömning av viktiga frågeställningar i branschen.