Dina studier består av 240 studiepoäng/ECTS som du avlägger under 4 år. I studierna ingår allmänna studier (30 sp), grundstudier (30 sp), ämnesstudier (90 sp), examensarbete och metodik (30 sp) och breddstudier (30 sp).

Studiernas uppbyggnad

  • Allmänna studier 30 sp
  • Ämnesstudier 120 sp (bestående av grundstudier 30 sp och ämnesstudier 90 sp)
  • Praktik 30 sp
  • Examensarbete och metodik 30 sp
  • Breddstudier 30 sp

Genom dina val av breddstudier, praktikperioder och tema för ditt examensarbete kan du forma din utbildning utifrån dina egna intressen.

Allmänna studier

De allmänna studierna (30 sp) introducerar till ditt studieämne och till högskolestudier generellt. Till de allmänna studierna hör även språkstudier i finska, svenska och engelska.

Ämnesstudier

Ämnesstudier består av 30 sp grundstudier samt minst 90 sp ämnesstudier. I grundstudierna betonas att du får en gedigen kunskap i matematik som ligger som grund för en stark yrkeskompetens. Ämnesstudierna fokuserar på materialer, processteknik och produktdesign.

Breddstudier

Din studieplan innehåller även breddstudier. Totalt avläggs 30 sp breddstudier som komplement till de allmänna studierna och ämnesstudierna. Dessa består av helheter, eller moduler, på 15 sp som kan avläggas under alla studieår men den rekommenderade tidpunkten är det fjärde läsåret.

Du kan välja mellan följande breddstudiehelheter som undervisas på svenska eller på engelska: Avancerade material och design, cirkulär ekomoni för ingejörer, elektroteknik, projekt, språk och online/externa kurser (i andra universitet)

Kurser utöver dessa kan diskuteras med utbildningsansvarige. Det är också möjligt att avlägga breddstudier vid en annan högskola, Dessa studier behöver först godkännas av utbildningsansvarige. En fin möjlighet till breddstudier är också utlandsstudier. Det finns flexibilitet när det gäller hur du kan välja kurser vid högskolan utomlands så att du får en egen fungerande och relevant studiehelhet. Du behöver dock diskutera dina planerade kurser och få dem godkända av examensansvarige innan du reser. Utlandsstudier kan även tillgodoräknas som ämnesstudier. Mer om utlandsstudier hittar du här.

Praktik

Praktiken uppgår till 30 sp och skall ge dig kunskap och erfarenhet som är relevant inom material- och processindustrin. Läs mer om praktik här: Praktik - Process- och materialteknik.

Examensarbete och metodik

Studiehelheten för examensarbetet är 30 sp och innehåller både examensarbetet, metodikstudier och seminarier.

  • Examensarbetet skrivs mot slutet av studietiden.
  • Arbetet påbörjas med val av tema och handledare samt genom att göra upp en plan som din handledare godkänner.
  • Vanligen tar hela processen från 6 månader till ett år.
  • Då examensarbetet godkänts skall det presenteras muntligt.

Examensarbetet är ett yrkesinriktat självständigt slutarbete som du gör under handledning av en lärare. Arbetet skall visa att du som del av din yrkesskicklighet har en förmåga till begreppslig bedömning av viktiga frågeställningar i branschen. De kurserna i metodik förbereder dig för att framgångsrikt slutföra examensarbetet. I arbetet behöver du påvisa följande: att du har teoretisk kunskap om ditt ämne, att du kan utföra praktiskt forskningsarbete, att du kan kritiskt analysera dina resultat i förhållande till teoretiska kunskap, och att du kan presentera dina resultat i form av ett skriftligt akademiskt arbete.

Den kvalitativa nivån på examensarbetet ska motsvara minst de krav som ställs på en kandidatexamen d.v.s. i enlighet med EQF nivå 6 (European Qualification Framework). Arbetet ska vittna om balanserat omdöme, sakkunskap och förmåga att komma till insikt. En bedömningsmatris för examensarbetet (lärdomsprov) finns längst ner på sidan. Här hittar du en skrivguide för examensarbetet.

Inom Arcada förekommer examensarbeten av många olika slag. Målet är att ditt arbete utformas så att det stöder din egen kompetens och intressen och kan leda till nya, mera innovativa angreppssätt och innovationer inom din bransch. Avhandlingsämnet kan diskuteras och planeras i metodik kursen eller mellan dig och din lärare närhelst under studierna. Ditt avhandlingsämne skall om möjligt hittas i samarbete med arbetslivet eller i aktuella project vid Arcada. Ämnet måste godkännas av examensansvarige (eller examinatorn för metodik kursen). En lista över möjliga teman hittas på vår laboratoriums hemsida Extern länk och kan diskuteras med den relevanta läraren.

Många väljer att skriva sitt examensarbete för en extern uppdragsgivare. Ett examensarbete betraktas som projekterat under förutsättning att ett av följande är skriftligen överenskommet: Företaget betalar högskolan eller studenten, arbetet har en extern handledare eller företaget har som avsikt att utnyttja resultatet i sin verksamhet. I dessa fall måste ett det finnas ett skriftligt kontrakt mellan uppdragsgivaren, studenten och handledaren.

Det sista datumet för inlämning av examensarbete är i många fall i mitten på april för att du skall bli utexaminerad före sommaren. Handledare är normalt inte tillgängliga i juni och juli.

Läs också Arcadas allmänna information om examensarbetet på Start.

Lärdomsprov

Målet med yrkeshögskolestudier är att utbilda personer som ska ha en yrkesskicklighet inom ett specifikt område och en förmåga till begreppslig bedömning av viktiga frågeställningar i branschen.