Under dina studier utvecklar du både allmänna kompetenser och professionspecifika kompetenser. Du kan läsa om mer om de kompetenser som utvecklas under studier här.

Allmänna kompetenser

Du kan läsa mer om allmänna kompetenser på den här sidan.

Professionspecifika kompepetenser (före 2021)

Läs om professionspecifika kompetenser i studierplaner före 2021 här.

Professionspecifika kompetenser (i studieplanen från och med 2021)

Arcadas studieplaner består av moduler som definierar de kompetenser, som du behöver erhålla för att kunna utexamineras.

Naturvetenskapliga kompetens

(Enligt rekommendationer av SEFI & EUR-ACE)

Kunskap (förstå)

Du har kunskap i matematik samt fysik och även grundläggande programmering.

Färdigheter (göra)

Oberoende av profilen behöver alla ingenjörer matematik för att utföra kalkyler vid planering och dimensionering av olika tekniska anordningar. Goda kunskaper i matematik är en förutsättning för att kunna följa med utveckling och forskning inom den egna branschen. Även kommunikation med kolleger i branschen underlättas av att man har matematiken och programmeringen som ett gemensamt språk.

Förhållningssätt (vara)

Du förstår skillnaden mellan en matematisk-naturvetenskaplig modell av ett fysikaliskt fenomen och själva fenomenenet. Du värdesätter det stora arbetet forskare utfört och som nu ligger till grund för den enorma matematisk-naturvetenskapliga kunskapen mänskligheten har idag. Du inser vikten av en stark matematisk-fysikalisk bakgrund för att underlätta förståelsen av senare professionella studier. Du inser att programmering och maskininlärning är två synnerligen kraftfulla verktyg som kan hjälpa dig att lösa problem som omöjligt kan lösas manuellt.

Kompetens i hållbar planering

Kunskap (förstå)

Du har forskningsbaserad kunskap om de tre största globala utmaningarna, det vill säga klimatförändringen, den krympande biologiska mångfalden och människans överkonsumtion av naturresurser. Du inser att vår nuvarande konsumtion av varor och tjänster är ohållbar på sikt och att mänskligheten måste bli av med beroendet av fossila bränslen och råvaror inom en relativt kort tidsperiod. Du känner till cirkulär ekonomin i princip och känner till analysmetoder som livcykelsanalys. Du känner till miljöledningssystem.

Färdigheter (göra)

Du använder din kunskap om fossilfria och miljövänliga design, metoder och val. Du jobbar för att minimera material- och energianvändningen i nya och befintliga tekniska system. Du använder analysmetoder som livscykelanalys för evidensbaserad beslutsfattning om tekniska-ekonomiska lösningar.

Förhållningssätt (vara)

Du drivs av att utföra ett meningsfullt arbete för ett klimatsmart och hållbart samhälle som leder till en bättre livsmiljö för alla levande varelser.

Kompetens i teknisk modellering

Kunskap (förstå)

Du känner till digitala metoder och verktyg förmätningar och analys, teknisk ritning och 3D-modellering.

Färdigheter (göra)

Du använder digitala metoder och verktyg som mätteknik- och analys, teknisk ritning och 3D-modellering för evidensbaserad beslutsfattning om tekniska lösningar.

Förhållningssätt (vara)

Du kan utnyttja möjligheterna som digitala metoder, och 3D-modellering, erbjuder för att stöda utvecklingen för hållbart liv och ett kolneutralt samhälle.

Kompetens i materialteknik

Kunskap (förstå)

Du har kunskap om grundläggande materialvetenskap och tillverkningsmetoder. Du har kunskap om hållbara material och du följer den senaste utvecklingen in de nordiska länderna och överallt i världen. Du lär dig om mekaniska, termiska och kemiska egenskaper av material. Du lär dig att bedriva vetenskaplig forskning som gäller hållbara material och processer baserade på den senaste utvecklingen. Du är medveten om att material eller tillverkning kan utgör en risk för liv och hälsa och du känner till säkra arbetsmetoder.

Färdigheter (göra)

Du kan utföra materialtekniska kalkyler som grundar sig på teorier. Baserad på din kunskap om materialets egenskaper har du färdigheter att välja tekniska material i konventionella designprocesser. Du kan välja hållbara material i hållbar processutveckling. Du känner olika digitala och konventionella

process- och materialteknologier och kan använda dem för hållbar produktutveckling. Du kan vidta nödvändiga förebyggande åtgärder för att undvika farliga situationer under tillverkning och produktion.

Förhållningssätt (vara)

Du jobbar för ett klimatsmart och säkert samhälle. Du utvecklar dig aktivt för bättre materialval och arbetssäkerhet. Du driver för välplanerade och genomtänkta avfallshanteringslösningar för produkter som produceras med konventionella metoder för att minska deras koldioxidavtryck. Du öljer hållbar

materialutveckling i de nordiska ländernaoch överallt i världenoch stödjer utvecklingen med forskning t.ex. med partnerinstitutioner eller med företag.

Kompetens i design

Kunskap (förstå)

Du har kunskap om matematik och fysiksom är grunden för teknisk design. Du kommer att ha en djup teoretisk kunskap om analytiska tillvägagångssätt som används i produkt- ochprocessdesign. Du kommer att utveckla förmågan att använda designoptimeringsmetoder i produkt- och processdesign. Du förstår rollen av digital design och tillverkning i utvecklingen av smarta och hållbara lösningar inom modern teknik.

Färdigheter (göra)

Du kommer att ha färdigheter i geometrisk modellering av tekniska komponenter, produkter och mekaniska system på olika CAD-program (computer aided design). Du kommer att utveckla färdigheter i geometriska modellering och lösa tekniska problem relaterade till strukturellt, termiskt och vätskeflöde på beräkningsverktyg för att verifiera analysmetoder. Du kommer att ha färdigheter i att genomföra olika experimentella undersökningar för materialtestning. Du kommer att utveckla praktiska färdigheter i både konventionell bearbetningsteknik och i modern additiv tillverkning.

Förhållningssätt (vara)

Du kan tillämpa etiska koder och säkerhetsrutiner inom branschen. Du sätter mänsklig säkerhet och miljön i främsta rummet när du tar fram nya design och teknologier. Du har en stark attityd mot design för miljö och ser till att de traditionella designprocesserna granskas och ersätts av hållbara produkt- eller processdesignmetoder. Du uppskattar och värderar de senaste tillvägagångssätten mot digital transformation inom tillverkningssystem och bidrar professionellt till det.