Du får en yrkeshögskoleexamen och blir ingenjör (YH).

Efter avlagd examen förväntas du som ingenjör ha professionella kompetenser i följande områden:

Design av gjutformar / produkter / komponenter

Efter avlagd examen har du har kunskap om de formar som används för att tillverka komponenter genom formsprutning. Du kan utforma produkter med moderna programvaror, och du är förtrogen med moderna metoder för additiv tillverkning (t.ex. 3-D utskrift). Du kan också delta i ingenjörsteam för produktion av mönster, prototyper, formar och produkter.

Materialval

Du har avancerade kunskaper om polymerer och kan relatera den kemiska strukturen och egenskaperna av polymerer till dess prestanda som en process material eller slutprodukt. Du kan också ansvara för materialval i designprojekt och för andra tekniska tillämpningar.

Materialbearbetning

Du har kunskap om metoder, verktyg och maskiner som används i materialbearbetning. Du känner till bearbetningsmetoderna och kan använda en extruder, använda formsprutningsmaskin och förbereda kompositlaminat. Efter avlagd examen kan du fungera som en operatör eller handledare inom tillverkningsindustrin.

Material och produktutveckling

Du har kunskap om standardmetoder för provning och analys för polymerbaserade material. Du kan testa egenskaperna hos material som styrka och viskositet. Efter avlagd examen kan du också delta i material forsknings- och utvecklingsprojekt.

Därutöver kommer du som ingenjör att kunna:

  • Skaffa, förstå och utvärdera komplex teknisk information
  • Förutse förändringar, klara av att anpassa sig till nya situationer och att dra nytta av dem
  • Ta fram och tillämpa nya lösningar till uppkomna problem
  • Förstå och acceptera olika kulturer och klara av att arbeta tillsammans med människor från olika bakgrunder