På denna sida hittar du hur studierna är strukturerade om du inlett dina studier 2021 eller senare. Dina studier består av 210 studiepoäng / ECTS som du avlägger under 3,5 år.

Utbildningen är upplagt så att studenten kan avlägga 15 studiepoäng (sp) under en studieperiod på 10 veckor. En studiepoäng motsvarar 27 timmars studier eller arbete. Fyra studieperioder bildar ett studieår, och du som student beräknas avlägga 60 sp per studieår. I studierna ingår allmänbildande studier (15 sp), professionsspecifika studier (135 sp), utvecklingsstudier (30 sp) och forskningsstudier (30 sp). Totalt omfattar utbildningen alltså 210 sp.

Allmänbildande och grundläggande studier

Under det första året avlägger den studerande s.k. allmänbildande och grundläggande studier. Gemensamt för alla på företagsekonomi är studieavsnitt från alla fördjupningsområden, företagsekonomins grunder samt affärsmatematik och statistik. Några av studieavsnitten (kurserna) är gemensamma för studenter från Företagsekonomi såväl som International Business, vilket gör att gruppen blir dynamisk och mångkulturell. Dessa studieavsnitt genomförs på engelska och gör att du efter detta läsår känner dig bekväm med att uttrycka dig på engelska såväl muntligt som skriftligt.

Professionsspecifika studier

Om du har blivit antagen till Arcada 2021 eller senare gäller detta:

Fyra olika fördjupningsområden för professionsspecifika ämnesstudier erbjuds under ditt andra studieår:

 • Marketing
 • Logistics
 • Tourism - erbjuds endast för dem som antagits 2021
 • Tourism and Experience Management - erbjuds för dem som antagits 2023 och framåt
 • Financial Management

Tre olika stödmoduler för professionsspecifika ämnesstudier erbjuds under ditt tredje studieår:

 • Organisational Development
 • Business Insight Management
 • Service Development

Ämnesstudier betyder att du ansöker till en ämnesmodul á 30 sp från en ämnesinriktning (Marketing, Logistics, Tourism and Experience Management, Financial Management). Fördjupningen i det området får du sedan via praktik och lärdomsprov.

Ämnesstudierna omfattar även en stödmodul på 30 sp. Du ansöker därmed till en av tre stödmoduler (Organisational Development, Business Insight Management, Service Development).

Modulerna i årskurs 2 (Financial Management, Marketing, Logistics, Tourism and Experience Management) samt modulerna i årskurs 3 (Organisational Development, Business Insight Management, Service Development) innehar max 40 platser. I slutet av år 1 och 2 söker du till önskad inriktning för följande studieår. Om antalet ansökningar överstiger 40 väljs man för årskurs 2 utgående från vitsordet i introduktionsstudieavsnittet (kursen) till ämnet (Marknadsföringens grunder, Logistikens grunder, Ekonomistyrningens grunder och Introduktion till turismindustrin). För valet inför årskurs 3 gäller medeltalet i studieframgången och minst 20 studiepoäng från dina ämnesstudier (marknadsföring, logistik, turism eller ekonomistyrning). Det är därmed viktigt att observera att studieframgången påverkar framtida valmöjligheter.

Alla fyra ämnesstudiehelheter på nivå 2 föreläses i sin helhet på engelska och har deltagare både från Företagsekonomi och från International Business. Studieavsnitten är dock parallellspråkiga, vilket betyder att man kan ställa frågor på svenska samt lämna in arbeten och göra tentamen på svenska.

Flera av studieavsnitten kräver specifika förkunskaper, vilket betyder att de måste avläggas i en bestämd ordning. Förhandskraven är utsatta i studieavsnittsbeskrivningarna. Individuella studieplaner uppgörs vid avvikelse från fastställt utbildningsprogram för att underlätta studiegången.

Utvecklingsstudier

Studieplanen innehåller även valfria studier som vi kallar utvecklingsstudier (30 sp). Exempel på utvecklingsstudier är språk, entreprenörskap eller annat företagsekonomiskt-relaterat ämne. Utvecklingsstudier kan avläggas under alla studieår men rekommenderad tidpunkt är det andra (15 sp) och tredje (15 sp) läsåret. Här nedan exempel på utvecklingsstudiehelheter som erbjuds:

 • Ekonomistyrning (15 sp)
 • Entreprenörskap (15 sp på engelska)
 • Evenemangsplanering (15 sp) (erbjuds inte läsåret 2023-2024)
 • Affärsjuridik (15 sp för de som inlett 2021 och 5 sp för de som inlett 2022)
 • Turism (20 sp på engelska)
 • Försäljning och kundrelationer (15 sp)
 • Sustainable Development in Logistics (15 sp)
 • Språkstudier (ryska, franska, tyska på Hanken)

Praktik

Se avsnittet för företagsekonomins praktik.

Lärdomsprov och metodik

I slutet av studietiden studerar du en examensarbeteshelhet där skrivprocessen stöds upp av metodik och språkstöd. Lärdomsprovet är ofta kopplat till ett företag som beställningsarbete. Lärdomsprovet ämnesval tillsammans med val av fördjupningsområde och praktik definierar din specialisering.

Lärdomsprovet skrivs mot slutet av studietiden. Arbetet påbörjas genom att delta i studieavsnittet "Tillämpad metodik" som går under det tredje studieåret. I studieavsnittet gör du bland annat en plan för ditt lärdomsprov. De flesta lärdomsprov görs i samarbete med externa uppdragsgivare.