Chat GPT och andra AI-stödda hjälpmedel har en revolutionerande inverkan på studievardagen och arbetslivet. Högskolorna står nu inför en situation där de måste lägga upp nya rutiner för hur dessa verktyg utnyttjas på ett ansvarsfullt sätt.

Chat GPT är en textgenererande chatbot som kan svara på frågor och skriva längre texter med hjälp av artificiell intelligens. Verktyget kan användas för att kartlägga data och information, men texten som produceras är resultatet av en mängd olika källor och genereras genom statistisk sannolikhet. Förmågan till kritisk granskning är därför viktigare än någonsin.

Arcadas roll som yrkeshögskola är att utbilda experter med ett brett kunnande och en förmåga att tillämpa kunskap och använda den i praktiken. Därför är det viktigt att våra studenter förbereds för att kunna utnyttja artificiell intelligens i arbetslivet.

Arcada uppmuntrar därför studenterna att använda Chat GPT och liknande verktyg för kartläggning och bakgrundsinformation, men understryker att innehållet alltid behöver faktagranskas. Studenterna tar ansvar för den kritiska granskningen, men får stöd i att utveckla de kompetenser som behövs för detta av högskolan. Därtill kräver Arcada alltid källhänvisning för material som inte är självproducerat.

Högskolans examinationsformer omprövas så att de kan omfatta användningen av AI-stödda verktyg. De mest centrala kännetecknen för en examination ska vara reflektion, tillämpning och kritiskt tänkande, något som ett AI-verktyg inte kan producera.

Du hittar riktlinjerna för användningen av AI-stödda verktyg här.