Dina studier består av 240 studiepoäng/ECTS som du avlägger under 4 år. I studierna ingår allmänna studier (30sp), grundstudier (30 sp), ämnesstudier (90 sp), examensarbete och metodik (30 sp) och breddstudier (30 sp).

Studiernas uppbyggnad:

Allmänna studier 30 sp
Utbildningsämne 120 sp (bestående av grundstudier 30 sp och ämnesstudier 90 sp)
Praktik 30 sp
Examensarbete och metodik 30 sp
Breddstudier 30 sp

Genom dina val av breddstudier, praktikperioder och tema för ditt examensarbete kan du forma din utbildning utifrån dina egna intressen.

Allmänna studier

De allmänna studierna (30 sp) introducerar till ditt studieämne och till högskolestudier generellt. Till de allmänna studierna hör även språkstudier i finska, svenska och engelska.

Utbildningsämne

Ett utbildningsämne består av 30 sp grundstudier samt minst 90 sp ämnesstudier. I grundstudierna betonas att du får en gedigen kunskap i matematik som ligger som grund för en stark yrkeskompetens. Ämnesstudierna fokuserar på materialer, processteknik och produktdesign. Genom att utföra din praktik och ditt examensarbete kring dina ämnesstudier ämne kan du få en ytterligare fördjupning i dina studier.

Breddstudier

Din studieplan innehåller även breddstudier. Totalt avläggs 30 sp breddstudier som komplement till de allmänna studierna och ämnesstudierna. Dessa består av helheter, eller moduler, på 15 sp som kan avläggas under alla studieår men rekommenderad tidpunkt är det fjärde läsåret.

Du kan välja mellan följande breddstudiehelheter som undervisas på svenska eller på engelska: Avancerade material och design, cirkulär ekomoni för ingejörer, elektroteknik,  projekt, språk och online/externa kurser (i andra universitet)

Kurser utöver dessa kan diskuteras med utbildningsansvarige. Det är också möjligt att avlägga breddstudier vid en annan högskola eller som utbytesstudier i ett annat land.

Du kan som studerande också själv finansiera dina breddstudier genom studier vid öppna högskolor (externa kurser). Dessa studier behöver först godkännas av utbildningsansvarige. En fin möjlighet till breddstudier är också utlandsstudier. Det finns flexibilitet när det gäller hur du kan välja kurser vid högskolan utomlands så att du får en egen fungerande och relevant studiehelhet. Du behöver dock diskutera dina planerade kurser och få dem godkända av examensansvarige innan du reser. Utlandsstudier kan även tillgodoräknas som ämnesstudier. Mer om utlandsstudier hittar du här

Praktik

Praktiken uppgår till 30 sp och skall ge dig kunskap och erfarenhet som är relevant inom material- och processindustrin. Läs mer om praktik här: Praktik - Process- och materialteknik.

Examensarbete och metodik

Studiehelheten för examensarbetet är 30 sp och innehåller både examensarbetet, metodikstudier och seminarier.

  • Examensarbetet skrivs mot slutet av studietiden.
  • Arbetet påbörjas med val av tema och handledare samt genom att göra upp en plan som din handledare godkänner.
  • Vanligen tar hela processen från 6 månader till ett år.
  • Då examensarbetet godkänts skall det presenteras muntligt på Arcadas Thesis Forum.

Examensarbetet är ett yrkesinriktat självständigt slutarbete som du gör under handledning av en lärare eller programansvarig. Arbetet skall visa att du som del av din yrkesskicklighet har en förmåga till begreppslig bedömning av viktiga frågeställningar i branschen. De kurserna i metodik förbereder dig för att framgångsrikt slutföra examensarbetet. I arbetet behöver du påvisa följande: att du har teoretisk kunskap om ditt ämne, att du kan utföra praktiskt forskningsarbete, att du kan kritiskt analysera dina resultat i förhållande till teoretiska kunskap, och att du kan presentera dina resultat i form av ett skriftligt akademiskt arbete.

Den kvalitativa nivån på examensarbetet ska motsvara minst de krav som ställs på en kandidatexamen d.v.s. i enlighet med EQF nivå 6 (European Qualification Framework Extern länk). Arbetet ska vittna om balanserat omdöme, sakkunskap och förmåga att komma till insikt. En bedömningsmatris för examensarbetet (lärdomsprov) finns längst ner på sidan.

Här hittar du en skrivguide för examensarbetet.

Ditt avhandlingsämne skall om möjligt hittas i samarbete med arbetslivet eller i aktuella project vid Arcada. Ämnet måste godkännas av examensansvarige (eller examinatorn för metodik kursen).

Inom Arcada förekommer examensarbeten av många olika slag. Målet är att ditt arbete utformas så att det stöder din egen kompetens och intressen och kan leda till nya, mera innovativa angreppssätt och innovationer inom din bransch. Avhandlingsämnet kan diskuteras och planeras i metodik kursen eller mellan dig och din lärare närhelst under studierna. En lista över möjliga teman hittas nedan och kan diskuteras med den relevanta läraren. Arcada har en hel del intressanta ämnen för examensarbeten att välja bland hittas också här: https://famnen.arcada.fi/lab/ Extern länk

Många väljer att skriva sitt examensarbete för en extern uppdragsgivare. Ett examensarbete betraktas som projekterat under förutsättning att ett av följande är skriftligen överenskommet: Företaget betalar högskolan eller studenten, arbetet har en extern handledare eller företaget har som avsikt att utnyttja resultatet i sin verksamhet. I dessa fall måste ett det finnas ett skriftligt kontrakt mellan uppdragsgivaren, studenten och handledaren. 

Läs också Arcadas allmänna information om examensarbetet. Det sista datumet för inlämning av examensarbete är i många fall i mitten på april för att du skall bli utexaminerad före sommaren. Handledare är normalt inte tillgängliga i juni och juli.