Arcada-studenter på alla utbildningar kan ansöka om Erasmus+ -stipendium för praktik i ett EU-land, Norge, Island, Liechtenstein, Turkiet och Makedonien. Storbritannien ingår i Erasmusmobilitet som avslutas senast 31.5.2023. Du ansöker om Erasmus-stipendium för praktik via Internationella ärenden. I övrigt handleds och administreras praktiken precis som praktik i hemlandet vid respektive utbildning.

Behörighetskrav, ansökningstid och stipendiebelopp

Är jag behörig?

 • Arcada-studenter på alla utbildningar kan ansöka om Erasmus+ -stipendium för praktik i ett EU-land, Norge, Island, Liechtenstein, Turkiet, Makedonien och Storbritannien.
 • Minimitiden för en Erasmusfinansierad praktik är 2 hela månader (60 dagar, t.ex. 10.3-9.5) och du kan delta i Erasmusprogrammet (utbytesstudier och/eller praktik) maximalt 12 månader under en examensnivå (kandidat-/magisternivå). Det kan också ingå en virtuell period, men den fysiska perioden måste vara minst 2 månader lång.
 • Praktiken bör tillgodoräknas i din examen och du ska vara närvaroanmäld vid Arcada när du är på din praktik.
 • Det ska vara ett heltidsjobb (=minst 30h/vecka enligt Erasmusreglerna).
 • Du kan göra Erasmuspraktik vid företag samt privata och offentliga organisationer. OBS. EU-institutioner Extern länk är inte berättigade att stå som värd för Erasmuspraktik.

Fortlöpande ansökningstid

Ansökningstiden för Erasmus+ stipendier för praktik är fortlöpande. Lämna in behövliga blanketter senast 2 veckor innan praktiken inleds för att säkerställa att vi hinner få allt klart i tid. Se punkten Före praktiken inleds lägre ner på sidan. Innan praktiken inleds måste allt vara klart (enligt Erasmus+-reglerna). Erasmusstipendium för praktik beviljas enligt principen "först till kvarn". Hittills har vi varje år kunnat bevilja stipendium åt alla.

När du fått en praktikplats

 1. Maila E-post: international@arcada.fi och meddela att du planerar ansöka om Erasmusstipendium. Meddela följande:
  • planerat start- och slutdatum för din utlandspraktik
  • land och stad
  • arbetsgivare (företagets/organisationens namn)
  • bekräfta att din praktik uppfyller punkterna som finns uppräknade under rubriken "Regler och krav" på denna sida
 2. Påbörja steg 1 och 2 under rubriken "Före praktiken inleds" lägre ner på den här sidan.

Stipendiebelopp för praktik - i kraft t.o.m. 31.7.2024

Storleken på Erasmusstipendiet beror på praktikens längd i dagar och på praktikland.

 • Programländer med högre levnadskostnader: Danmark, Island, Irland, Lichtenstein, Luxemburg, Norge, Sverige
  • 690€/månad
 • Programländer med lägre levnadskostnader: Belgien, Bulgaren, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Makedonien, Nederländerna, Polen, Rumänien, Tjeckien, Tyskland, Portugal, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Turkiet, Ungern, Österrike
  • 640€/månad
 • Storbritannien: för praktik som avslutas senast 31.5.2023 kan Erasmusstipendium på 620€/månad betalas ut.

Erasmus+ tilläggsstipendium för studenter med begränsade möjligheter

Erasmus+ -programmet stöder också studenter som har begränsade möjligheter att delta i mobilitet. Studenter inom dessa grupper som åker på ett långt utbyte (minst 2 månader) har rätt till en extra stipendiesumma på 250€/mån. Ifall du tillhör någon av dessa grupper och ska åka på utbyte till en Erasmus+ partnerhögskola, vänligen kontakta E-post: international@arcada.fi.

Från och med läsåret 2022- 2023 inkluderar kategorin följande grupper:

 • Sociala hinder (Social obstacles):
  • Studenter med familj (minderåriga barn)
  • Anhörigvårdare (studenter som ansvarar för vården av en äldre, funktionshindrad eller sjuk anhörig och har ingått avtal om familjeomsorg med kommunen)
 • Handikapp (Disabilities):
  • Studenter med EU:s funktionshinderkort eller rätt till det
  • Handikappade och funktionshindrade studenter (minst medelsvår funktionsnedsättning)
 • Hälsoproblem (Health obstacles):
  • Studenter med en allvarlig eller kronisk sjukdom (minst medelsvåra funktionshinder)
 • Invandrarbakgrund (Migrant background):
  • Studenter med asyl- och flyktingbakgrund (studenten har ett flyktingresedokument eller ett uppehållstillstånd utfärdat på grund av internationellt eller tillfälligt skydd)

Resestöd för grönt utbyte i Erasmus-programmet

I den nya Erasmus+-programperioden är det möjligt att få resestöd, ifall en student väljer att resa på ett miljövänligare sätt som har mindre utsläpp (t.ex. cykel, tåg, buss, samåkning med bil, dock inte båt) och majoriteten av resan eller åtminstone antingen tur- eller returresan sker på ett miljövänligare sätt. Det extra stipendiebeloppet för grön mobilitet är 50€ och till utbytets längd får man addera resedagarna, max 4 dagar.

Inkluderingsstöd för studerande med specialbehov - Erasmus+

Handikapp, sjukdom, inlärningssvårigheter eller någon annan form av specialbehov är inget hinder för att åka på utbyte. Om du har någon form av specialbehov, ska du i god tid före du ska ansöka om utbyte vara i kontakt med internationella koordinatorn på Arcada (E-post: international@arcada.fi), så att vi kan börja utbytesarrangemanget i tid. Erasmus- och Nordplus-programmen stöder personer med specialbehov med inkluderingsstöd baserat på verkliga kostnader. Inkluderingsstöd kan inte sökas för kostnader som den studerande har även i hemlandet (som t.ex. regelbunden medicinering), om kostnaderna inte är högre utomlands än i hemlandet. Inkluderingsstöd för specialbehov kan beviljas om studenten har ett handikapp, en sjukdom eller annat som orsakar tilläggskostnader under ett utbyte och om tilläggskostnaderna inte kan ersättas ur andra källor. Inkluderingsstöd beviljas utöver det normala Erasmus+-stipendiet. Läs mer om inkluderingsstödet på Utbildningsstyrelsens hemsidor Extern länk. Ansökan ska göras i god tid tillsammans med internationella koordinatorn. Ta helst kontakt genast när du börjar fundera på ett utbyte!

Före praktiken inleds

Blanketter och registrering av planerad utlandspraktik

Steg 1: Fyll i Learning Agreement for Traineeship och få det underskrivet. Hör av dig till oss (E-post: international@arcada.fi) om du planerar göra en praktik som innehåller även en virtuell del för i sådana fall behöver du en annan blankett.

Anvisningar: Spara en egen version av den ifyllbara avtalsblanketten på din dator. Fyll därefter i de delar du kan. Samla sedan in de uppgifter som ännu behövs genom att kontakta arbetsgivaren och praktikansvarig lärare. Se på din utbildnings praktiksida i start eller kolla i ASTA vilken lärare som ansvarar för praktiken ifall du är osäker. Se till att alla delar av avtalet är ifyllda innan du skickar det för underskrift till arbetsgivaren och den praktikansvariga läraren. Be gärna att internationella ärenden (E-post: international@arcada.fi) kollar igenom ditt avtal innan du skickar det vidare. Kontakta oss också om du har frågor om blanketten. Efter att alla (du, arbetsgivaren och den praktikansvariga läraren) har skrivit under avtalet ska du ladda upp det då du registrerar din planerade utlandspraktik i vår mobilitetsdatabas (se steg 2).

Steg 2: Registrera din utlandspraktik i god tid innan praktiken inleds

Registrera din planerade utlandspraktik och ladda upp ditt underskrivna Learning Agreement i vår Mobilitetsdatabas MoveON. Du kan göra registreringen i egen takt. När allt är klart, kom ihåg att slutföra registreringen genom att klicka på submit-ikonen. Gör registreringen när du vet att du har en praktikplats, gärna senast ca en månad innan praktiken inleds. Hör av dig till E-post: international@arcada.fi om det blir senare!

Steg 3 : Ditt ERASMUS+ stipendieavtal

Efter att du registrerat din planerade utlandspraktik och laddat upp ditt Learning Agreement görs stipendieavtalet. Ditt stipendium räknas ut och stipendieuppgifterna skrivs in i avtalet innan du får det till dig för komplettering och underskrift.

Annan viktig information

 • Online Language Support (OLS) språktest
  • Alla som åker på praktik via Erasmus+ ska avlägga ett Erasmus+ Online Language Support (OLS) språktest i huvudsakligt arbetsspråk före utbytes-/praktikperioden. Studenter som har det ifrågavarande språket som sitt modersmål är befriade från språktestet. Ett mejl med länken till testet kommer att skickas till dig automatiskt efter du har lämnat in underskrivet Learning Agreement. Testet tar ca 40 minuter att genomföra och består av läs- och hörförståelse samt skriftliga delar. Om du känner att du behöver utveckla dina språkkunskaper i arbetsspråket eller det lokala språket (om det finns med bland de språk som erbjuder kurser) kan du få tillgång till en OLS online språkurs före och under din utlandsperiod. Därtill kan du efter utbytet göra ett andra språktest för att se om dina språkkunskaper förbättrats. Det är för fr.o.m. läsåret 2020-21 frivilligt att göra det andra språktestet.
 • Läs även igenom bilagan Erasmus Student Charter om ERASMUS praktikantens rättigheter!
 • Innan du åker skall du av din praktikansvariga lärare ta reda på hurdan praktikrapport du ska skriva.
 • Stipendiesumman betalas ut i två rater, 80 % inom 45 dagar efter att avtalet har trätt ikraft. Resterande 20 % betalas ut efter utbytet när du har lämnat in Traineeship Certificate och fyllt i EU Survey samt när dina studiepoäng har registrerats och du har meddelat internationella koordinatorn om det.

Under praktikperioden

Be din arbetsgivare fylla i och skriva under ditt Traineeship Certificate i slutet av din praktikperiod.

Inom en månad efter praktikperioden

 • Lämna in en kopia på ditt Traineeship Certificate till E-post: international@arcada.fi.
 • Skicka ditt Traineeship Certificate samt en praktikrapport till den ansvarige praktikläraren som registrerar dina studiepoäng. Du bör skriva en praktikrapport enligt lärarens instruktioner. Mera information om vad praktikrapporten skall innehålla får du av den praktikansvariga läraren eller på din utbildnings hemsida i Start.
 • Fyll i EU Survey (kommer en länk per mail) och lämna in ditt Traineeship Certificate inom ca 30 dagar efter avslutad praktik.
 • Meddela oss när dina poäng har blivit registrerade i ASTA.