Viktig information och instruktioner om vaccinering och praktik.

Vaccinationer och vaccinations intyg

Denna information gäller för studerande inom följande utbildningar: sjukskötare, hälsovårdare, förstavårdare, barnmorska, fysioterapi, ergoterapi och socionom.

Då du påbörjar en praktik skall du på praktikplatsen uppvisa ditt vaccinationsintyg som du hittar på Mina Kanta-sidor. Praktikplatsen har med andra ord rätt att kontrollera dina vaccinationsuppgifter.

Kontrollera alltid och försäkra dig om att du uppfyller alla de krav som praktikplatsen ställer, detta inkluderar vaccinationskrav.

I och med denna text har Arcada informerat sina studenter om de uppdaterade vaccinationskraven.

Som student har du själv ansvaret för dokumentationen över de vaccinationer du fått.

Personer som är utsatta för allvarliga följder av smittsamma sjukdomar är till exempel:

 • patienter vars immunförsvar är kraftigt nedsatt på grund av en sjukdom eller behandlingen av en sjukdom
 • barn under 1 år
 • personer som fyllt 65 år
 • gravida kvinnor.

Vaccinationsskydd som krävs enligt lagen om smittsamma sjukdomar §48

MPR (mässling, röda hund & påssjuka)

 • Se till att du har fått 2 doser MPR vaccin. Normalt fås 1. dosen vid 1 – 1,5 års ålder och 2. dosen vid 5-6 års ålder
 • Ifall du har haft mässling, är ditt mässlingsskydd i skick.

Varicella (vattkoppor)

 • Ifall du har haft vattkoppor, är ditt skydd i skick.
 • Ifall du inte har haft vattkoppor, behöver du 2 doser varicella vaccin.

Dtap (stelkramp-difteri-kikhosta)

 • Detta vaccin behöver du, ifall du kommer att jobba med barn under 1 år.
 • Kikhostaskyddet är i kraft 5 år

Influensa

 • Influensavaccinet skall tas årligen

Andra viktiga vaccin:

 • B-hepatit vaccinationer (x3) erbjuds åt alla studeranden inom följande utbildningar: sjukskötare, hälsovårdare, akutvårdare och barnmorska. B-Hepatit smittar via blodkontakt, till exempel via stickskador.
 • Se till att ditt vaccinskydd mot stelkramp-difteri (Dt eller Dtap) är i kraft. Dtap vaccinet fås enligt vaccinationsprogrammet vid 15 och 25 års ålder och därefter med 20 års mellanrum

Bedömning av tuberkulosrisk

Tuberkulosrisk kan förekomma i följande fall:

 • Är födda i ett land där incidensen av tuberkulos är mycket hög jämfört med Finland (≥ 150/100 000/år)
 • har vistats minst 12 månader eller arbetat minst 3 månader inom hälso- och sjukvården i ett land där incidensen av tuberkulos är mycket hög (≥ 150/100 000/år)
 • vårdat tuberkulospatienter i vilket land som helst
 • varit i närkontakt med en smittsam tuberkulospatient

Om du hör till de ovan listade riskgrupperna, kontakta SHVS:s verksamhetsenhet minst en månad innan din praktik börjar för att göra en tuberkulosutredning. Utgående från utredningen skrivs ett intyg för inlämning till praktikplatsen

Vaccinations intyg för praktik

Då du går på praktik till ett ställe, där vaccinationsskydd enligt lagen om smittsamma sjukdomar gäller (t.ex. sjukhus, åldringshem, hälsocentral, rådgivning). Om du har vaccinationskyddet i kraft räcker det att du muntligt meddelar din praktikplats. Ifall de finns brister, gör en självbedömning på SHVS sidor. Praktikplatsen kan kräva ett skriftligt intyg om det finns brister i ditt vaccinationsskydd.
OBS! HUS kräver ett du tar med dig självbedömingsblanketten till praktiken.
Du hittar formuläret i länken (https://www.yths.fi/sv/tjanster/smittsamma-sjukdomar-forebyggande/anvisningar-for-social-och-halsovardsstuderande/vaccinationer/ Extern länk).

Ta reda på vilka vaccinationer du har fått om du är osäker om ditt vaccinationskydd.

Ifall du behöver vaccinera dig eller de finns brister i vaccionationskyddet, kontakta SHVS via det allmänna numret 046 7101073 för tidsbokning.

Här kommer du till SHVS sidor Extern länk
Vid frågor kontakta alltid SHVS angående vaccinations intyget.

Praktik på HUS enhet och vaccination mot covid-19

För dig som gör praktik på HUS enheter, läs och följ instruktionerna på HUS hemsida Extern länk (se även HUS finskspråkiga hemsidan då nya instruktioner först uppdateras på finska). Fyll i blanketten OHJE KORONAVIRUSROKOTUKSISTA HUSIIN TYÖHARJOITTELUUN TULEVALLE OPISKELIJALLE Extern länk och ta med dig intyget till praktikplatsen när du inleder din praktikperiod. Observera tidsfristen mellan inledd praktikperiod och vaccineringsdatum.

Lagen om smittsamma sjukdomar 21.12.2016/1227

48 a § har tillfogats genom L 1378/2021 Extern länk, som gäller temporärt 1.1.2022–31.12.2022.

Arbetsgivaren har rätt att behandla hälsouppgifter som berör en arbetstagare eller en studerande som utför praktik och som gäller arbetstagarens eller den studerandes lämplighet för i 1 mom. avsedda uppgifter. Vid behandlingen av uppgifterna ska bestämmelserna i 5 § 2 mom. i lagen om integritetsskydd i arbetslivet iakttas. Arbetsgivaren ska bevara sådana uppgifter som arbetsgivaren har i sin besittning och som berör en arbetstagares hälsotillstånd separat från andra personuppgifter som arbetsgivaren samlar in. Arbetsgivaren ska bevara uppgifterna så länge som de behövs för genomförandet av tillsynen över social- och hälsovårdstjänster, dock i högst tre år från det att bedömningen av personens lämplighet enligt 1 mom. genomfördes.

Om en arbetstagare inte uppfyller förutsättningarna enligt 1 mom. ska arbetsgivaren i första hand erbjuda arbetstagaren annat arbete i enlighet med arbetsavtalet eller, om sådant arbete inte står till buds, annat sådant arbete som lämpar sig för arbetstagaren. Om inte heller sådant arbete står till buds eller om arbetstagaren vägrar ta emot det är arbetsgivaren inte skyldig att betala lön för den tid arbetet förhindras, om inte något annat har avtalats.