Om det under studierna eller studierelaterad praktik ges uppgifter som i väsentlig grad förutsätter arbete bland minderåriga har yrkeshögskolan rätt att begära ett utdrag om brottslig bakgrund Extern länkav studerande (Straffregisterlagen 770/1993 6 § mom 5).

Om du gör din praktik där du kommer i kontakt med barn ska du vara förberedd på att kunna uppvisa utdrag ur straffregister. Information om vem som kontrollerar straffregisterutdraget fås av praktikansvarig lektor. Detta bör göras inför varje praktik ifall praktikerna inte går genast efter varandra, eftersom utdraget inte får vara äldre än 6 månader.

Utdraget heter Utdrag om brottslig bakgrund för studerande och bör beställas i god tid innan praktiken inleds.

Vanliga frågor

Vad är ett Utdrag om brottslig bakgrund för studerande?

Utdrag om brottslig bakgrund för studerande är ett straffregisterutdrag som uppvisas för arbetsgivaren (praktikplatsen) då praktiken i väsentlig grad innehåller arbete med minderåriga.

Var beställer jag utdraget?

Du kan beställa utdraget via justitieförvaltningens e-tjänster (Suomi.fi). Extern länk

Klicka på Servicekanaler och välj tillvägagångssätt. Du kan antingen skicka in ansökan elektroniskt eller på en pappersblankett. Notera att den elektroniska ansökan kräver stark identifiering (nätbank, mobilcertifiering eller certifikatkort).

Hur länge tar det innan jag får utdraget?

Behandlingstiden för utdraget är sju (7) arbetsdagar.

Vart skickas utdraget efter beställningen?

Utdraget om brottslig bakgrund sänds till den adress som du har i befolkningsregistret. Ett utdrag om brottslig bakgrund överlämnas endast till vederbörande. Det här betyder att ingen annan än du själv har fullmakt att beställa utdraget.

Vad kostar utdraget?

Tjänsten är avgiftsfri.

Hur länge är utdraget ikraft?

Utdraget om brottslig bakgrund får inte vara äldre än sex månader då du visar upp det åt arbetsgivaren.

Vilka uppgifter framkommer av utdraget?

  1. Brott gentemot barn
  2. Sexuella brott
  3. Våldsbrott
  4. Brott mot friheten
  5. Narkotikabrott

Mer detaljerad information om vilka brott som finns listade under de fem ovanstående punkterna hittar du här Extern länk.

Om du inte gjort dig skyldig till något av de ovan avsedda brotten innehåller utdraget om brottslig bakgrund bevis på det. Ur utdraget om brottslig bakgrund framgår det därmed inte om brottsregistret innehåller uppgifter om något annat brott än de ovannämnda.

OBS! Praktikplatsen har rätt att avboka praktiken på basen av den information som framkommer i straffregisterutdraget.

Yrkeshögskolan kan dra in studierätten om det behövs i syfte att skydda minderåriga när studierna eller studierelaterad praktik i väsentlig utsträckning förutsätter arbete med minderåriga och om den studerande har dömts till straff för ett brott som avses i 17 kap. 18, 18 a eller 19 §, 20 kap., 21 kap. 1–3 eller 6 §, 31 kap. 2 § eller 50 kap. 1, 2, 3, 4 eller 4 a §i strafflagen (39/1889) Extern länk (Yrkeshögskolelagen932/2014 33 § mom 5).