Praktiken kan bedömas som underkänd om studenten:

  • Inte ställer upp mål för sin verksamhet, saknar grundläggande teoretiska kunskaper, är ointresserad av att lära sig, dokumenterar bristfälligt.
  • saknar grundfärdigheter , inte kan välja adekvata metoder och medel, inte kan planera sitt eget arbete, slarvar och äventyrar patient-/klientsäkerheten.
  • saknar förmåga och/eller vilja att samarbeta, är opålitlig, klarar inte av att arbeta självständigt
  • har helt orealistisk uppfattning om sina egna kunskaper och sin förmåga.
  • tar ej ansvar för sitt arbete och patienten/klienten, bristande etik, kan ej skapa relation till patienten/klienten, anpassar sig inte till arbetsgemenskapen och följer inte gemensamma regler och överenskommelser