Från och med 1.1.2018 har FPA tagit över rådgivningen av studiestödsfrågor för högskolestuderande. Vänligen kontakta dem i ärenden som gäller ditt studiestöd.

Använd FPA:s snabbguide Extern länk för att få en god överblick av studiestödet.

Elektronisk kundtjänst

Med hjälp av FPA:s elektroniska kundtjänst Extern länk kan du sköta dina studiestödsrelaterade ärenden. Identifieringen görs med ett elektroniskt identitetskort eller med internetbankernas användarkoder.

Diskussionsforum

Om du har frågor om studiestöd kan det löna sig att se om någon annan har ställt samma fråga på FPA:s diskussionsforum Extern länk.

Vad krävs för att få studiestöd?

Finska medborgare i Finland beviljas studiestöd om de bedriver heltidsstudier under minst två månader i följd efter fullgjord läroplikt. Utländska medborgare kan få studiestöd för studier i Finland om de är fast bosatta i Finland eller vistas i Finland i annat än studiesyfte. (Lagen om studiestöd 65/21.1.1994 § 1)

Studiestödet består av studiepenning och statsborgen för studielån. Mera information finns på FPA:s hemsida www.fpa.fi Extern länk. Vuxenstuderande kan också få stöd under deras studietid. Vuxenutbildningsstöd kan ansökas från Utbildningsfonden Extern länk.

Du kan få studiestöd för en kalendermånad om minst 18 dagar ingår i studietiden.

Maximistödtiden varierar beroende på när du inlett dina studier. För att ta reda på just din maximistödtid, besök FPA:s hemsidor Extern länk.

Studieframgång och prestationskontroll

För att studiestöd ska beviljas och utbetalas förutsätts att du har framgång i studierna. Framgång i studierna innebär att du avlagt i genomsnitt minst 5 sp/stödmånad. Fr.o.m. 1.8.2014 måste du dessutom uppfylla minimikravet på minst 20 sp. Det betyder att du måste avlägga minst 20 studiepoäng, även om du får studiestöd för endast 1–3 månader under läsåret. Om du inte har tillräckligt många studiepoäng registrerade i studentregistret får du ett brev med begäran om utredning över dina studier. Det är viktigt att du svarar på brevet och uppger orsakerna till att dina studier fördröjts.

Studieframgången kontrolleras i oktober varje år. FPA jämför antalet stödmånader du använt med antalet studiepoäng du har fått registrerade i studentregistret.

Studiepoäng som registrerats och stödmånader som använts efter 31.7 räknas inte med i kontrollen. Kontrollen utförs på det föregående läsåret 1.8–31.7, vilket innebär att prestationer som du har fått tillgodo från tidigare studier inte räknas med.

I prestationskontrollen tas nu i beaktande alla studiepoäng som du avlagt under läsåret oberoende på i vilken högskola du studerar. Det vill säga om du har flera studierätter än en så tas alla dina studiepoäng i beaktande.

Läs mer om prestationskontroll, indragning och återkrav av studiestöd på FPA:s hemsidor Extern länk.

Hur påverkar inkomsterna studiestödet?

Dina egna inkomster påverkar studiestödets belopp. Det är på ditt eget ansvar att kontrollera att du inte får mera studiestöd än du har rätt till. Om du har högre inkomster än inkomstgränsen tillåter kan du frivilligt betala tillbaka hela studiestödet eller en del av det före slutet av maj följande år. Då får du också stödmånaderna "tillbaka" så att du kan använda dem senare om du behöver. Mer information om hur dina egna inkomster påverkar studiestödet, den årliga inkomstgränsen och inkomstkontrollen hittar du på FPA:s hemsida Extern länk.

Föräldrars inkomster Extern länk påverkar studiestödet vid studier på andra stadiet och för personer som är under 20 år som bor hemma hos sina föräldrar.

Att ansöka om studiestöd

Då du har tagit emot en studieplats vid Arcada kan du ansöka om studiestöd. Lättast gör du det via FPA:s e-tjänst Extern länk. Studiestöd kan beviljas för hela normstudietiden. OBS! FPA:s sätt att beräkna normstudietiden skiljer sig från Arcadas sätt att beräkna normstudietid (eller normtid). Normstudietiden enligt FPA börjar räknas fr.o.m. att du första gången närvaroanmäler dig och eventuella frånvaroperioder noteras inte vid FPA. Normstudietiden varierar beroende på utbildningsprogrammets omfattning och om studierna inletts före eller efter 1.8.2014, läs mer här. Extern länk

Bostadstillägg och studiepenningens storlek

Bostadstillägget ändrades till det allmänna bostadsbidraget från och med 1.8.2017. Du kan upskatta bostadsbidragets belopp med räknaren Extern länk för bostadsbidrag. Lägg märke till att studiepenning räknas som inkomst i samband med bostadsbidraget. Ange studiepenning (i allmänhet 250€/mån.) i räknaren i punkten Studiepenning eller vuxenutbildningsstöd.

Studiepenningsbeloppet för högskolestuderande förenhetligas 1.8.2018 med studiepenningsbeloppet för studerande på andra stadiet (högst 250,28€/månad).

Studiestöd för utbytesstudier och praktik utomlands

Om du åker utomlands för att studera och studierna kommer att ingå i din examen vid Arcada kan du bli beviljad studiestöd. Villkoren för studiestöd utomlands är de samma som i Finland (studieframgång, prestationskontroll, inkomster osv.). Läs mer om studiestöd utomlands här Extern länk.

Om du har fått ett stipendium för utbytesstudier behöver du inte uppge detta belopp i din ansökan om studiestöd. Praktik utomlands berättigar till studiestöd om den ingår i din examen vid Arcada. Du kan ansöka om studiestöd för utlandsstudier lättast via FPA:s e-tjänst Extern länk.

Studiestöd kan beviljas för obligatorisk arbetspraktik som ingår i examen om praktikperioden innebär heltidsstudier och uppfyller de allmänna förutsättningarna för studieframgång (5 sp/månad). Du har inte rätt att få studiestödets bostadstillägg för din bostad på studieorten ifall du bor hos dina föräldrar på annan ort under utlandspraktiken.

Om du t.ex. hyr en bostad på annan ort under praktikperioden måste du bifoga ett intyg av din lärare där det framgår var du avlägger praktiken och att den är obligatorisk och ingår i dina examensstudier.

Studiestöd för sommaren (1.6-31.8)

Du kan ansöka om studiestöd för sommaren ifall du bedriver heltidsstudier som ingår i din examen. En skild ansökan måste göras för att kunna lyfta studiestöd under sommarmånaderna. Kom ihåg att det tar tid för din ansökan att behandlas så ansök om studiestödet i god tid - minst en månad på förhand. OBS! Om du studerar sommarkurser vid Arcada behövs inget intyg till FPA.

Mer infomation om studiestöd under sommaren och hur du ansöker hittar du på FPA:s hemsidor Extern länk (skrolla ner på sidan till ”Sommarstudier”).

Studiestöd efter normstudietid

Om dina studier sträcker sig utöver normstudietiden har du möjlighet att ansöka om fortsatt studiestöd för max 9 stödmånader. I din ansökan behöver framkomma varför dina studier har fördröjt. Du behöver ha en giltigt orska till varför dina studier inte har framskridit enligt studieplanen..

Du kan ansöka om studiestöd för tilläggsår/rätt att slutföra dina studier via FPA:s e-tjänst Extern länk.

Ansökan om studiestöd skickas till FPA. Studiestödet beviljas tidigast från början av den månad då FPA har fått din ansökan (d.v.s. poststämpeln gäller inte).

Studielån

Studielånet är ett statsgaranterat lån som du måste betala tillbaka. Då du har beviljats statsgaranti för studielån kan du själv välja hos vilken bank du ansöker om lånet. För studielån behöver du ingen annan säkerhet, eftersom lånet är statsgaranterat. Mer information om studielån hittar du på FPA:s hemsidor Extern länk.

Om du har svårigheter med att betala tillbaka studielånet ska du kontakta den bank som beviljat lånet. Mer information om och råd gällande svårigheter med tillbakabetalning av studielån hittar du här Extern länk.

Kontaktuppgifter

För att kontakta folkpensionsanstaltens personal, vänligen kolla https://www.kela.fi/web/sv Extern länk.