I studierna i informationsteknik ingår 30 sp praktik.

Praktikansvarig

Dennis Biström

Skicka dina dokument som e-post (med bilagor i pdf-format) till E-post: dennis.bistrom@arcada.fi

1. Målet med praktiken

Praktiken skall ge studerande möjlighet att tillämpa de kunskaper och färdigheter utbildningen gett, samt att bli insatt i typiska arbetsuppgifter inom branschen. Studerande skall med sitt arbete vara till nytta för företaget och därför tycker vi att du skall få betalt. Praktik och examensarbete går inte att göra samtidigt men de kan nog göras vid samma företag!

2. Praktikens omfattning och praktikperioder

Praktikens omfattning är totalt 30 sp, vilket motsvarar 20 veckors heltidsarbete. Totalt innebär praktiken alltså 800 timmar arbete. Praktikperioderna är enligt läroplanen förlagda under fjärde studieåret men du kan flexibelt välja att utföra praktiken även under sommarmånaderna eller under övriga tider som bättre passar in i din individuella studieplan.

3. Vad godkänns som praktik?

Som praktik kan endast godkännas arbete inom branscher som är kopplade till yrkesstudierna. Det viktigaste med praktiken är att förstå kopplingen teori - tillämpning, och att genom exempel se hur teorin omsätts i praktiken. Dessa reflektioner bör dokumenteras i en praktikdagbok.

Praktikperiod 1 är en grundläggande praktik, dock med klar koppling till den tekniska branschen. Under den första praktikperioden bör grundstudier integreras i praktiken så att studeranden tar reda på och analyserar sin omgivning ur ett allmänt informationstekniskt perspektiv.

Praktikperiod 2 är en specialisering vilket innebär att arbetsuppgifterna bör stöda ämnesstudiernas innehåll.

Praktikperioderna är inplanerade under fjärde studieåret, period 3 och 4. Detta är dock mera en rekommendation än en absolut regel. Studenten kan flexibelt välja att utföra praktiken även under sommarmånaderna eller under övriga tider som bättre passar in i den individuella studieplanen.

Exempel på arbeten som kan ge godkänd praktik är:

 • produktutveckling
 • planering
 • produktion (t.ex programvaruproduktion)
 • installation
 • underhåll eller service
 • användarstöd
 • inköp eller anskaffning av produkter
 • försäljning eller marknadsföring

Handledaren bör ha möjlighet att besöka arbetsplatsen och träffa arbetsgivaren under praktikperiodens lopp.

4. Praktikplan

För att kunna påbörja praktiken skall en förhandsuppgift med målbeskrivning göras. Blanketten "Praktikplan" skall användas. Planen skall godkännas av skolans praktikhandledare innan praktiken påbörjas och skall undertecknas av studeranden och handledaren.

5. Praktikdagbok

Studeranden för under praktiken en inlärningsdagbok, där han/hon minst veckovis dokumenterar praktikarbetet samt antecknar reflektioner över hur teori och praktik knyts samman. Dagboken bifogas till praktikrapporten.

6. Bedömning

Praktiken bedöms med vitsordet godkänd/bör kompletteras/underkänd. Praktik kan underkännas om praktiken väsentligen avviker från den ursprungliga praktikplanen eller om praktikplan helt saknas.

7. Rapportering

Förrän du ger dig ut på praktik bör du lämna in blanketten "praktikplan" med vilken du får godkännande för praktikplatsen. Har du inte lämnat in en praktikplan finns det inga garantier för att praktiken kan godkännas.

Under det att praktiken utförs fyller du i en "praktikdagbok" som beskriver det du gjort och upplevt varje dag. Olika format för praktikdagboken finns underkapitlet Blanketter.

Då praktiken är avslutad ber du arbetsintyg av arbetsgivaren och ber honom fylla i vår blankett "praktikbedömning".

Sedan är det dags att skriva "praktikrapporten". Denna bör inlämnas inom en månad efter det att praktiken slutförts. Som praktikrapportens titelblad använder man blanketten "praktikpärmblad" som sammanfattar praktisk information om praktiken.

Praktikrapporten du skriver skall vara en sammanfattande rapport med reflektioner över vad du upplevt. Botten och olika format för praktikrapporten finns under Blanketter. Praktikrapporten är till sin omfattning 3 – 5 sidor.

Bilagor

Till praktikrapporten skall bifogas följande:

 • Praktikdagbok (förs under arbetets gång, modell finns under Blanketter)
 • Arbetsintyg från praktikarbetsplatsen
 • Praktikbedömning (Arcadas blankett ifylld av handledare/kontaktperson på arbetsplatsen)