Här hittar du de samlade målsättningarna för praktiken och de blanketter du ska ha med dig till praktikplatsen. Längre ner finns även samlad information på finska.

Lärandemål

Syfte med praktiken är att studerande:

 • Utvecklar sin förmåga att använda olika teorier i praktiskt arbete och att omsätta sina teoretiska kunskaper i detta arbete (reflekterande yrkesutövning)
 • Kan bemöta olika klienter och klientgrupper på ett professionellt sätt i olika
 • socialpedagogiska verksamhetsformer
 • Växer in i en yrkesroll och reflekterar kritiskt över olika synsätt och värderingar som han/hon blivit delaktig av i mötet med klienten och personalen (utveckling av yrkesidentitet, etisk bemötande)
 • Reflekterar över hur den egna personen kan påverka och påverkas av själva arbetet (självkännedom och insikt).
 • Med hjälp av praktikuppgiften aktiverar sig studeranden i FUI verksamhet (forskning, utveckling och innovation) på praktikplatsen i samråd med personalen.

Oppimistavoitteet

Harjoittelun jälkeen opiskelija osaa:

 • Kehittää kykyään soveltaa teoreettista tietoa käytännön työssä (reflektiivinen työote)
 • Hallitsee ammattimaisen asiakastyön erilaisissa sosiaalpedagogisissa ympäristöissä
 • Kehittää ammattirooliaan ja reflektoi kriittisesti arvoja ja näkemyksiä jotka tulevat esiin seka asiakastyössä että yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa (ammatti-identiteetin kehittäminen ja eettinen kohtaaminen)
 • Pohtii oman persoonan merkutystä työlle (itsetunto ja näkemys)
 • Harjoittelutehtävän avulla tutustuu ja kehittää omalta osaltaan TKI(tutkimus, kehittämis ja innovaatio) toimintaa.