På denna sida finns information om hur studierna är uppbyggda och studieplanen för Masterutbildningen Social- och hälsovårdstjänster för framtidens välfärdssamhälle.

Allmän information

Utbildningens namn

Social- och hälsovårdstjänster för framtidens välfärdssamhälle.

Utbildningens målgrupp

Masterutbildningen riktar sig till studenter med lägre högskoleexamen inom socialoch hälsovård samt idrott. (ergoterapeuter, fysioterapeuter, idrottsinstruktörer, geronomer, socionomer, hälsovårdare, sjukskötare, förstavårdare och barnmorskor)

Examen som avläggs och omfattning (i sp och år)

Examen på masternivå, 90 sp. Studierna kan avklaras på 2–4 år som deltidsstudier eller på 1,5 år som heltidsstudier. Studierna genomförs i sin helhet som onlinestudier.

Huvudsakligt undervisningsspråk

Svenska, vissa kurser kan ges på engelska.

Behov - samhälle och arbetsliv

Det nya interprofessionella utbildningsprogrammet är utvecklingsdrivet och svarar mot samhälleliga utmaningar, specifikt på utveckling, förbättring av social- och hälsovårdstjänster samt processer så att dessa motsvarar individers och målgruppers mångfacetterade service-och vårdbehov. Nya innovativa tjänster (även digitala), arbetssätt och ny ledarskapsfilosofi behövs för att främja framtida hållbara arbetsmiljöer. I framtida social- och hälsovård kommer det att krävas att klienter, patienter och deras närstående involveras i vård och serviceprocesser som en likvärdig partner utifrån deras expertis tillsammans med de professionella. Denna expertis gällande deras levnadssituationer bör vara utgångspunkt för planerad service och vård så att vård och serviceprocesser motsvara de behov klienter, patienter samt närstående har

Utbildningens profil och kompetenser

Den valda profilen/profilerna

På basen av ovannämnda behov som finns i samhället och arbetslivet har utbildningen valt att profilera sig för att svara mot detta framtida behov. Under utvecklingen av utbildningens profil har alumner och externa intressenter medverkat och påverkat processen. Utbildningen har följande profil: Social- och hälsovårdstjänster för framtidens välfärdssamhälle. Profilen är anknuten till följande tyngdpunktsområden i strategin.

 • Hållbar social- och hälsovård. Utbildningen är utvecklingsdriven och relaterad till lokala och globala och specifika utmaningar i framtidens social- och hälsovård.
 • Digitalisering. Utbildningen går online. Utbildningen bereder för ett arbetsliv där teknologiska, digitala och autonoma system hör till arbetsprocesserna inom social- och hälsovården.
 • Nordiska nätverk. Utbildningen har koppling till nordiska nätverk för utbildning och forskning.

Utbildningens struktur

Specialiserade professionsstudier 45 sp

Hållbara social- och hälsovårdstjänster (30 sp) - Specialiserade studier

I denna modul ligger följande professionsspecifika kompetenser i fokus: Kompetens i integrerat dialogiskt interprofessionellt arbete och samverkan, person- och familjecentrerat arbete, samt hälsofrämjande, rehabiliterade och förebyggande arbete. Du har specialiserad kunskap om interprofessionellt arbete som grund för att hantera de mångfacetterade behov de personer/familjer du arbetar med har. Du har även kunskap om olika ledarskapsstrategier som främjar teamarbete och självstyrdhet. Du kan även bemästra kontinuerliga och föränderliga arbets- och serviceprocesser. Som grund för det person/brukar- och familjecentrerat arbetet har du fördjupad kunskap om individers och gruppers levnadsvillkor i dagens samhälle och de faktorer som orsakar social ojämlikhet i hälsa och välfärd. Du har även fördjupat teoretiskt kunnande i person- och familjecentrerat arbete och dess olika former för att på ett holistiskt sätt kunna möta individens behov. Du har även specialiserad kunskap om det förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande arbetets inverkan på befolkningens hälsa och välfärd samt kunskap om komplexa samhälleliga förhållande och dess inverkan på olika livssituationer, med avseende på hälsa och delaktighet.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Evidens och kunskap inom social- och hälsovård 10 sp
 • Interprofessionell samverkan i komplexa arbetsorganisationer 5 sp
 • Förebyggande arbete och person- och familjecentrerat förhållningssätt 10 sp
 • Valfri kurs 5 sp

Servicedesign och välfärdsteknologi (15 sp) - specialiserade studier

I denna modul ligger följande professionsspecifika kompetenser i fokus: Kompetens i servicedesign och välfärdsteknologi. Som grund för ett hållbart samhälle har du har kompetens att planera, genomföra och kritiskt utvärdera servicedesign som grund för användarorienterat arbete. Du har även teoretisk kunskap om välfärdsteknologi som ett medel att öka jämlikhet och delaktighet i samhället. Du har färdighet att kunna identifiera områden där välfärdsteknologi kan öka tillgången till stöd, vård och omsorg och därigenom främja vard

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Servicedesign 10 sp
 • Välfärdsteknologi för främjande av hälsa och delatighet

Specialiserade forskningsstudier (45 sp)

Kollaborativ forskning (45 sp)

Efter avlagd modul kan du definiera, välja ut, anpassa och diskutera mycket specialiserade begrepp, metoder och data som motsvarar specialkunskapen inom ditt eget område. Du kan tillämpa dem i ditt självständiga tänkande och/eller i din forskning. Du kan självständigt identifiera, analysera och lösa krävande problem även kreativt inom forskning och/eller innovativ verksamhet och därigenom utveckla nya kunskaper och förfaranden, samt tillämpa och integrera kunskaper från olika områden. Du kan argumentera för och följa forskningsetiska principer.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Forskningsdesign, metoder och etik 15 sp
 • Masterarbete 30 sp