På denna sida framkommer de kompetenser som hör till masterutbildningen Social- och hälsovårdstjänster för framtidens välfärdssamhälle

Följande professionsspecifika kompetenser har studenten efter avlagd utbildning

  • Kompetens i interprofessionellt samarbete
  • Integrerat person- och familjecentrerat arbete
  • Förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande arbete
  • Servicedesign och välfärdsteknologi
  • Kollaborativ forskning

De professionsspecifika kompetenserna studenten uppnått efter avlagd examen

Kompetens i interprofessionellt samarbete

Kunskap (förstå)

Du har specialiserad kunskap i olika teorier om interprofessionellt arbete som grund för att hantera de mångfacetterade behov de personer/familjer du arbetar med har.
Du har fördjupad kunskap om innebörden av att social- och hälsovårdsorganisationer blir alltmer komplexa och integrerade med andra verksamheter både i kommuner, samhället och i näringslivet.
Du har även kunskap om olika ledarskapsstrategier som främjar teamarbete och självstyrdhet.

Färdigheter (göra)

Du har förmåga att utifrån individens/familjens behov samarbeta i partnerskap med individ/person, i nätverk och i sektor och organisationsöverskridande samarbetsgrupper.
Du tar initiativ till och leder interprofessionellt arbete.
Du har förmåga att medverka i sådan nyorganisering av arbetet där arbetssätt avritualiseras och blir självstyrt.

Förhållningssätt (vara)

Du värnar om ett interprofessionellt arbetssätt för att främja hälsa och delaktighet hos både individen och på det samhälleliga planet.
Du reflekterar över din kompetens i förhållande till den sammanlagda kompetensen i ett interprofessionellt team.
Du kan som professionell anpassa dina attityder och färdigheter i samklang med andra professioners så att helheten kan bli förståelig och meningsfull för personen och familjen.
Du inser betydelsen av horisontel l expertis så att personens och hens familj och signifikanta personer från det sociala nätverket ingår i det interprofessionella teamet.

Kompetens i integrerat person- och familjecentrerat arbete

Kunskap (förstå)

Som grund för det person- och familjecentrerat arbetet har du fördjupad kunskap om individers och gruppers levnadsvillkor i dagens samhälle och de faktorer som orsakar social ojämlikhet i hälsa och välfärd.
Du har även fördjupat teoretiskt kunnande i person- och familjecentrerat arbete och dess olika former för att på ett holistiskt sätt kunna möta individens behov.

Färdighet (göra)

Du har färdighet att arbeta systematiskt med bemötande och jämlikhet i den egna verksamheten och på organisations- och samhällsnivå.
Du har förmåga att identifiera förutsättningar och hinder för person/brukar och familjecentrering generellt i samhället och för att kunna planera och implementera åtgärder som främjar hälsa och delaktighet. Du kan arbeta i partnerskap med person/brukare och familj för att möjliggöra självbestämmande och autonom

Förhållningssätt (vara)

Du värnar om ett personcentrerat förhållningssätt som en förutsättning för dialog och delaktighet i hälsofrämjande och sociala arbetet.
Du förstår även betydelsen och behovet av dialogiskt samarbete i det person- och familjecentrerade arbetet inom social- och hälsovården.
Du kan diskutera person/brukar- och familjecentrering i relation till hållbar utveckling, delaktighet, likabehandling och jämställdhet.

Kompetens i förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande arbete

Kunskap (förstå)

Som grund för förebyggande och hälsofrämjande och förebyggande arbete har du fördjupad teoretisk kunnande om hälsofrämjande och förebyggande interventioner inom social- och hälsovård.
Du har specialiserad kunskap om det förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande arbetets inverkan på befolkningens hälsa och välfärd samt kunskap om komplexa samhälleliga förhållande och dess inverkan på olika livssituationer, med avseende på hälsa och delaktighet.

Färdighet (göra)

Du kan kritisk granska och analysera förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande arbete på samhälls-, grupp- och individnivå ur ett ur ett mångfalds- och livsloppsperspektiv.
Du har förmåga att organisera det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i syfte att förbättra hälsa och funktionsförmågan samt minska sjukdom och utsatthet i samhället.
Du utnyttjar kunskap och evidens i det förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande arbetet.

Förhållningssätt (vara)

Du inser betydelsen av egen kompetens för att främja hälsa och delaktighet på samhällsnivå.
Ditt förhållning sätt har sin bas i grundantaganden om betydelse av hälsa och delaktighet som grund välbefinnande och ett meningsfullt liv.
Du kan göra beslut utifrån ett problematiserande och evidensbaserat synsätt i det förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande arbetet.

Kompetens i servicedesign och välfärdsteknologi

Kunskap (förstå)

Som grund för ett hållbart samhälle har du teoretisk kunskap om servicedesign och välfärdsteknologi som ett medel att öka jämlikhet och delaktighet i samhället.
Du förstår servicedesignprocessen och vet hur man använder centrala metoder i processen.
Du identifierar välfärdsteknologins möjligheter att främja och stödja hälsa och delaktighet hos olika grupper.
Du har specialiserat kunnande om implementeringsproce sser att använda för att skapa nya hållbara arbetssätt att utnyttja teknologi.

Färdighet (göra)

Du har färdighet att kunna identifiera områden där välfärdsteknologi kan öka tillgången till stöd, vård och omsorg och därigenom främja och öka delaktighet.
Du kan leda implementering av välfärdsteknologi inom eget verksamhetsområde samt delta i interprofessionellt utvecklingsarbete gällande välfärdsteknologi.
Du kan handla baserat på en personcentrerad förståelse och förstå hur partners och andra intressenter är involverade i serviceutvecklingsprocessen.

Förhållningssätt (vara)

Du reflekterar över teknologins etiska aspekter gällande dess tillämpbarhet.
Du inser välfärdsteknologins möjligheter och begränsningar utifrån ett behovs- jämlikhets- och hållbarhetsperspektiv.

Kompetens i kollaborativ forskning

Kunskap (förstå)

Som grund för att utveckla och förbättra verksamheter, tjänster och handlingsmodeller för olika målgrupper inom social- och hälsovården har du fördjupad kunskap i inkluderande forskning.
Du även fördjupad insikt i begreppet kunskap och i olika logiker i akademisk kunskapsproduktion för att förstå sammanhanget kring demokratisering av forskning och förbättringsarbete inom social- och hälsovård

Färdighet (göra)

Du har specialiserat kunnande i deltagarbaserade angreppssätt inom forskning för utveckling och förbättring av verksamheter inom socialoch hälsovård.
Du kan även kritiskt granska och diskutera fördelar respektive begränsningar av olika forskningsmetoder i demokratiska kunskapsoch förändringsprocesser.

Förhållningssätt (vara)

Du inser betydelsen av demokratiska kunskaps- och förändringsprocesser inom social- och hälsovården och kan göra bedömningar med hänsyn till etiska aspekter i det kontinuerliga forsknings och förbättringsarbete inom social- och hälsovård.
Du kan även kritiskt reflektera över begreppet kunskap och dess användning i det professionella arbetet inom social- och hälsovården.