Läranderesultat

Efter avklarad praktik:

 • Studeranden kan handleda beteendeförändringsprocess hos vuxna.
 • Studeranden kan tillämpa teorier och metoder för hälsopromotion och idrott på individ-/gruppnivå.
 • Studeranden kan kartlägga målgruppens tillstånd med hjälp av relevanta metoder (t.ex. konditionstester) både i början och i slutet av handledningsperioden.
 • Studeranden kan ställa relevanta mål för beteendeförändringsprocessen.
 • Studeranden kan planera och använda ändamålsenliga verksamhetsformer (t.ex. planering av fysisk träning, stresshantering, kost) utgående från kartläggningar och individernas behov.
 • Studeranden kan kommunicera på ett förståeligt sätt (skriftligt, muntligt och visuellt) genom olika kommunikationsstilar och -medel som är anpassade till målgrupp och kontext.
 • Studeranden är medveten om hur olika värdegrunder påverkar individ och kan ta det i
 • beaktande i kundarbetet.
 • Studeranden kan utvärdera sitt eget kunnande, sina egna färdigheter och attityder samt ser sina egna utvecklingsbehov.
 • Studeranden kan tillämpa de yrkesetiska principerna för sin egen bransch och arbetar för en trygg och säker arbetskultur.
 • Studeranden kan bära ansvaret för sitt eget arbete och är aktiv.
 • Studeranden kan samarbeta, jobba i grupper och medverka till gemensamma mål.

Oppimistavoitteet

Harjoittelun jälkeen:

 • Opiskelija osaa ohjata aikuisten käyttäytymismuutosprosessia.
 • Opiskelija osaa soveltaa terveyden edistämisen ja urheilun teorioita ja menetelmiä yksilö-/ryhmätasolla.
 • Opiskelija osaa kartoittaa kohderyhmän lähtö- ja lopputilanteen hyödyntäen sopivia menetelmiä (esim. kuntotestit).
 • Opiskelija osaa asettaa sopivia tavoitteita käyttäytymismuutokseen.
 • Opiskelija osaa suunnitella ja käyttää tarkoituksenmukaisia toimintatapoja (esim. fyysisen harjoittelun suunnittelu, stressinhallinta, ravinto) perustuen kartoitukseen ja yksilön tarpeisiin.
 • Opiskelija osaa kommunikoida ymmärrettävällä tavalla (kirjallisesti, suullisesti, visuaalisesti) hyödyntäen eri kommunikointityylejä ja -tapoja, jotka soveltuvat kohderyhmälle ja kontekstiin.
 • Opiskelija on tietoinen, kuinka erilaiset arvopohjat vaikuttavat yksilöön ja osaa ottaa sen huomioon asiakastyössä.
 • Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan, taitojaan ja asenteitaan sekä ymmärtää omat kehittymistarpeensa.
 • Opiskelija osaa soveltaa oman alansa ammattieettisiä periaatteita ja työskennellä turvallisesti.
 • Opiskelija osaa kantaa vastuun omasta työskentelystään ja on aktiivinen.
 • Opiskelija osaa tehdä yhteistyöstä, työskennellä ryhmissä ja työskennellä yhteisiä tavoitteita kohti.