Programmet omfattar 90 sp, vilket innebär 2-3 års deltidsstudier. Studierna förverkligas som flerformsstudier med i medeltal två närstudiedagar per månad och kan genomföras vid sidan av förvärvsarbete.  Utbildningen är delvis nätbaserad och arbetsformerna i utbildningen består av bl.a. föreläsningar, workshops, seminarier. I kunskaps- och kompetensutvecklingen möts utbildning, forskning och arbetsliv.

En personlig studieplan uppgörs vid behov för att underlätta studiegången. Med hjälp av den personliga studieplanen kan studierna byggas upp till en meningsfull helhet som stöder den individuella kompetensutvecklingen.

Inom utbildningsprogrammet förespråkas ett aktivt och självstyrt lärande, där den studerande tar ansvar för den egna kompetensutvecklingen. Lärprocesserna och examinationsformerna bidrar till utveckling av den studerandes förmåga till kritiskt förhållningssätt, problemlösning, djupinlärning och förståelse samt till utveckling av professionellt förhållningsätt i praxis. Ett vetenskapligt förhållningssätt utgör en naturlig del i lärandet. Kunskaps- och kompetensutvecklingen sker i dialog mellan studerande, lärare och arbetslivet. Målet med lärandet är att den studerande får handlingsberedskap för att leda och delta i förändrings- och utvecklingsarbete i praktisk verksamhet.