Hälsofrämjande som kompetensområde

Den studerande har fördjupad kunskap om individuella, sociala och miljömässiga faktorer som påverkar människans hälsa i olika skeden av livet. Studeranden har förmåga att utveckla den egna och andras hälsomedvetenhet (health literacy) och empowerment. Den studerande har också kompetens att ur ett hälsofrämjande perspektiv handskas med ett arbetsliv i ständig förändring. Vidare har den studerande förmåga att granska nationella och internationella hälsofrämjande strategiers betydelse.

Den studerande kan fungera som expert i hälsofrämjande på olika arenor såsom arbetsplatser, organisationer och kommuner och i mångprofessionellt och intersektoriellt samarbete. Studeranden kan fatta beslut som grundar sig på kunskap om hälsans bestämningsfaktorer i en global värld.

Den studerande har förmåga att initiera och leda hälsofrämjande utvecklingsprojekt samt utvärdera projektens processer och resultat. Därtill kan studerande jämlikt och rättvist bemöta och stödja individer och grupper till delaktighet och kontroll över den egna hälsan i olika miljöer.

Den studerande har beredskap att utveckla och implementera god hälsofrämjande praxis inom den offentliga och privata sektorn samt inom tredje och fjärde sektorn. 

Kompetens i hälsofrämjande ledarskap

Det hälsofrämjande ledarskapet bygger på ett hållbart ledarskap. Den studerande har förmåga att skapa en kultur för hälsofrämjande arbetsplatser. Den hälsofrämjande ledaren ser de anställda som en resurs i utvecklandet av en sund och hälsofrämjande arbetsplats, som bygger på värden som delaktighet, rättvisa, jämställdhet och hållbarhet.

Ledarskapskompetens

Den studerande har specialiserade kunskaper i olika ledarskapsfrågor och kan därmed innovativt agera för ett ökat välmående och delaktighet mellan ledare, medarbetare och klienter/patienter. Studeranden kan självständigt leda multiprofessionella team och projekt utifrån sitt eget områdesspecifika kunnande. 

Den studerande kan fungera som initiativtagare och påverkare för frågor som berör välbefinnande, tillgänglighet och delaktighet på arbetsplatser, bland klienter/patienter och i samhället överlag. Studeranden kan fungera som koordinator och innovativ resurs i dylika nätverk. Därtill kan studeranden identifiera kopplingar mellan perspektiv och samhällsdebatter.

Den studerande kan göra beslut som grundar sig på ekonomiskt kunnande. Studeranden har ett förändrings–ledarskapsstrategiskt kunnande som beaktar strategi och kvalitetsarbete samt välbefinnande bland personalen som en pågående process.

Kompetens i forskning, utveckling och innovation (FUI)

Studenten behärskar olika forskningsmetoder och kan utveckla arbetet inom det egna verksamhetsområdet. Studenten kan initiera, genomföra och leda FUI-projekt samt utvärdera projektprocesser och dess effekter. Studenten kan skapa ny kunskap och förnya gamla tillvägagångssätt genom att kombinera kunskap inom olika områden. Studenten kan kritiskt värdera olika intressen inom FUI-verksamheten och kan göra bedömningar med hänsyn till forskningsetiska frågor. Studenten har färdighet för självständigt krävande FUI-arbete, har ett kritiskt, forsknings- och utvecklingsgrepp och kan utveckla ekonomiskt hållbar klient- och patientorienterad verksamhet.