Läranderesultat

Efter avklarad praktik förväntas studenten:

  • kunna undersöka, planera, genomföra och utvärdera fysioterapin och rehabiliteringen för neurologiska klienter
  • ha beredskap att som sakkunnig delta i bedömning av neurologiska klienters rehabilitering och planerar, genomför och utvärderar effekter av rehabiliteringen och fysioterapin i samarbete med klienten, klientens anhöriga, övriga yrkesgrupper och rehabiliteringsorganisationer.
  • kunna handleda och föra en dialog med människor i olika åldrar och kontext.
  • kunna kritiskt granska sin verkliga handlingsberedskap i relation till yrkespraktiken och är villig att utveckla sig själv och fysioterapipraktiken
  • känna till de yrkesetiska principerna och kan tillämpa dem i praktiken

Oppimistavoitteet

Harjoittelun jälkeen opiskelija:

  • Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida fysioterapiaa ja kuntoutusta kuntoutujalle jolla on neurologisia oireita
  • Omaa valmiudet osallistua asiantuntijana kuntoutujan arviointiin ja kuntoutukseen.
  • Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kuntoutuksen vaikuttavuutta yhdessä kuntoutujan, hänen läheistensä, muiden ammattiryhmien ja kuntoutusorganisaatioiden kanssa.
  • Osaa kriittisesti tarkastella omaa toimintavalmiuttaan suhteessa harjoitteluun ja on valmis kehittämään itseään sekä fysioterapiakäytäntöä.
  • Osaa toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.