Läranderesultat

Efter avklarad praktik förväntas studenten:

 • känna till de uppgifter som en fysioterapeut har inom hälso- och sjukvården.
 • känna till de yrkesetiska principerna samt kunna tillämpa dem i praktiken
 • kunna handlett komma till slutsatser gällande behovet av fysioterapin samt kunna handlett planera och genomföra fysioterapin.
 • kunna tillämpa ändamålsenliga metoder, modeller och motionsformer i syfte att främja hälsa för både individer och grupper.
 • kunna söka, förstå och utnyttja dokumenterad information samt kunna muntligt och skriftligt redogöra för fysioterapiprocessen
 • kunna handlett och utvärdera fysioterapin i samarbete med patienten/klienten, anhöriga och övriga yrkespersoner.

Oppimistavoitteet

Harjoittelun jälkeen

 • Opiskelijan oletetaan tietävän fysioterapeutin työtehtävät terveyden -ja sairaanhoidossa harjoittelupaikalla.
 • Opiskelija tuntee ammattieettiset periaatteetsekä osaa soveltaa niitä.
 • Opiskelija osaa etsiä,ymmärtää ja hyödyntää dokumentoitua informaatiota sekä osaa suullisestija kirjallisesti selvittää fysioterapiaprocessin.
 • Opiskelija osaa ohjatusti vetää johtopäätökset fysioterapiatarpeesta sekä osaa ohjatusti suunnitella ja toteuttaa fysioterapiaa.
 • Osaa soveltaa tarkoituksenmukaisia metodeja, malleja ja liikuntamuotoja terveyden edistämiseksi yksilöillä ja ryhmissä.
 • Osaa ohjatusti yhteistyössä potilaan/asiakkaan ja ammattihenkilöiden kanssa arvioida fysioterapiaa.

Som examinator för praktiken fungerar Joachim Ring