På denna sida hittar du hur studierna är strukturerade om du inlett dina studier 2020 eller tidigare

Dina studier består av 210 studiepoäng / ECTS som du avlägger under 3,5 år. I studierna ingår allmänna studier (30 sp), grundstudier (30 sp), ämnesstudier (90 sp), breddstudier (30 sp) samt examensarbete och metodik (30 sp).

Allmänna studier och grundstudier

Under det första året avlägger den studerande s.k. allmänna studier och grundstudier. Gemensamt för alla på företagsekonomi är kurser från alla fördjupningsområden, företagsekonomins grunder samt affärsmatematik och statistik. Några av kurserna är gemensamma för studenter från Företagsekonomi såväl som International Business vilket gör att gruppen blir dynamisk och mångkulturell. Dessa kurser genomförs på engelska och gör att du efter detta läsår känner dig bekväm med att uttrycka dig på engelska såväl muntligt som skriftligt.

Ämnesstudier

Om du har blivit antagen till Arcada 2019 eller 2020 gäller detta:

Fyra olika fördjupningsområden för ämnesstudier erbjuds under ditt andra studieår:

 • Marknadsföring (Marketing)
 • Logistik (Logistics)
 • Turism (Tourism)
 • Ekonomistyrning (Financial Management)

Tre olika stödmoduler för ämnesstudier erbjuds under ditt tredje studieår:

 • Organisational Development
 • Business Insight Management
 • Service Development

Ämnesstudier betyder att du ansöker till en ämnesmodul á 30 sp från en ämnesinriktning (marknadsföring, logistik, turism, ekonomistyrning). Fördjupningen i det området får du sedan via praktik och lärdomsprov.

Ämnesstudierna omfattar även en stödmodul på 30 sp. Du ansöker därmed till en av tre stödmoduler (Organisational Development, Business Insight Management, Service Development).

Modulerna i årskurs 2 (Financial Management, Marketing, Logistics, Tourism) samt modulerna i årskurs 3 (Organisational Development, Business Insight Management, Service Development) innehar max 40 platser.

I slutet av år 1 och 2 söker du till önskad inriktning för följande studieår. Om antalet ansökningar överstiger 40 väljs man för årskurs 2 utgående från vitsordet i introduktionskursen till ämnet (Marknadsföringens grunder, Logistikens grunder, Ekonomistyrningens grunder och Introduktion till turismindustrin). För valet inför årskurs 3 gäller medeltalet i studieframgången och minst 20 studiepoäng från dina ämnesstudier (marknadsföring, logistik, turism eller ekonomistyrning). Det är därmed viktigt att observera att studieframgången påverkar framtida valmöjligheter.

Alla fyra ämnesstudiehelheter föreläses i sin helhet på engelska och har deltagare både från Företagsekonomi och från International Business. Kurserna är dock parallellspråkiga, vilket betyder att man kan ställa frågor på svenska samt lämna in arbeten och göra tentamen på svenska.

Flera av kurserna kräver specifika förkunskaper, vilket betyder att de måste avläggas i en bestämd ordning. Förhandskraven är utsatta i kursbeskrivningarna. Individuella studieplaner uppgörs vid avvikelse från fastställt kursprogram för att underlätta studiegången.

Om du har blivit antagen till Arcada före 2019 gäller detta:

Fyra olika fördjupningsområden för ämnesstudier erbjuds:

 • Marknadsföring (Marketing)
 • Logistik (Logistics)
 • Turism (Tourism)
 • Ekonomistyrning (Financial Management)

Ämnesstudier kan antingen betyda att du väljer ett område som du också fördjupar dig i dvs. avlägger 60 sp. Att du dessutom genomför din praktik och ditt examensarbete kring detta ämne ger dig ytterligare fördjupning. Men ämnesstudier kan också betyda att du väljer studiehelheter á 30 sp från två olika områden – fördjupningen i det ena av dessa får du via praktik och examensarbet.

Alla fyra studieheter på nivå 1 föreläses i sin helhet på engelska och har deltagare både från Företagsekonomi och från International Business. Studiehelheter på nivå 2 föreläses i helhet på svenska. Notera ändå att alla fyra fördjupningsområden (nivå 2) inte genomförs längre.

Flera av kurserna kräver specifika förkunskaper, vilket betyder att kurserna måste avläggas i en bestämd ordning. Förhandskraven är utsatta i kursbeskrivningarna. Individuella studieplaner uppgörs vid avvikelse från fastställt kursprogram för att underlätta studiegången.

Breddstudier

Studieplanen innehåller även valfria studier som vi kallar breddstudier (30 sp). Exempel på breddstudier är språk, entreprenörskap eller annat företagsekonomiskt-relaterat ämne. Breddstudier som består av helheter på minst 15 sp kan avläggas under alla studieår men rekommenderad tidpunkt är det andra (15 sp) och tredje (15 sp) läsåret.

Praktik

Se avsnittet för företagsekonomins praktik.

Examensarbete och metodik

I slutet av studietiden avlägger du en examensarbeteshelhet där skrivprocessen stöds upp av metodik, seminarier och språkstöd. Examensarbetet är ofta kopplat till ett företag som beställningsarbete (kallas projekterat examensarbete). Examensarbetets ämnesval tillsammans med val av fördjupningsområde och praktik definierar din specialisering.

Examensarbetet skrivs mot slutet av studietiden. Arbetet påbörjas genom att delta i en seminariekurs som går under det tredje studieåret. I seminariekursen gör du bland annat en plan för ditt examensarbete.