Studieplan för yrkeshögskoleexamen i företagsekonomi med examensbenämning Tradenom YH (210 sp)

Helhetskompetens

Yrkeshögskoleexamen inom företagsekonomi siktar på att för det moderna näringslivet utbilda både nationellt och internationellt inriktade, innovativa personer med avancerat, praktiskt yrkeskunnande. Utbildningen ger ett brett baskunnande inom företagsekonomins olika delområden, färdigheter i metodik och informationsbehandling och –system för affärsutveckling samt ett fördjupat kunnande inom en inriktning enligt eget önskemål. Du ser betydelsen av att lära dig tillsammans med andra och också dela din kunskap inom en arbetsgemenskap. Studieplanen kompletteras även av språkstudier och många studieavsnitt föreläses på engelska.

Profil

På basen av de behov som finns i samhället och arbetslivet har utbildningen valt att profilera sig för att svara mot detta framtida behov. Under utvecklingen av utbildningens profil har studenter, alumner och externa intressenter medverkat och påverkat processen. Utbildningen har följande profiler: logistik, marknadsföring och ekonomistyrning. Den nya utbildningen ger möjlighet att kombinera specialiseringsmodulerna marknadsföring, logistik och ekonomistyrning med stödmodulerna Organisationsutveckling, Tjänsteutveckling samt Datadrivna insikter och beslutsfattande. Denna kombination ger en bredare förståelse för och kunskap inom den affärsvärld som studenterna kommer att arbeta i.

Studiernas uppbyggnad (2021 eller senare antagna)

Notera att högskolan förbehåller sig rätten att ändra namnen på studieavsnitten eller att byta ut studieavsnitt i respektive modul.


Allmänbildande studier (15 sp)

Bildning i ett digitalt och hållbart nordiskt samhälle (15 sp)

Kompetensmål

Efter avlagd modul kan du med din grundläggande professionella lärande- och karriärkompetens studera och lära dig självstyrt och aktivt. Du kan identifiera och värdesätta dina egna styrkor och utvecklingsbehov. Du kan redogöra för konceptet kontinuerligt lärande och kan tillämpa det då du planerar din karriärutveckling. Du kan agera i och lära dig för ett alltmer digitaliserat samhälle. Du kan kritiskt granska och analysera information för att främja din innovations- och utvecklingskompetens vilket skapar förutsättningar för din bildningsgrund. Du kan identifiera grunderna för kommunikativ och social kompetens och kan agera och kommunicera i olika professionella och sociala sammanhang. Du kan redogöra för de yrkesetiska principerna och hållbarhetsaspekterna i det nordiska samhället. Du kan verka för jämställdhet och kulturell mångfald.

 
Studieavsnitt Studiepoäng
Teknologi och lärande 5
Teamwork and Innovation 5
Ethical and Sustainable Societal Development 5

Professionsspecifika studier (135 sp)

Består av grundläggande studier och avancerade studier.

Professionell kommunikation (15 sp) - Grundläggande studier

Kompetensmål

Efter avlagd modul och om du har svenska eller finska som bildningsspråk fyller du de kompetenskrav som enligt lagen (424/2003, 6§) krävs av offentligt anställda. Du kan fungera professionellt i olika språkliga situationer inom ditt eget område. Du kan anpassa ditt språk till varierande kommunikationssituationer och har redskap och förutsättningar för att utveckla dina kommunikationsfärdigheter.

I modulen ingår studier i:
Studieavsnitt Studiepoäng
Svenska och kommunikation för företagsekonomi 5
Liiketalouden suomi 5
English Professional Communication (FE) 5


Företagets funktioner (30 sp) - Grundläggande studier

Kompetensmål

Efter avlagd modul är du förtrogen med företagets verksamhet och dess centrala funktioner. Du kan på ett säkert, kritiskt och kreativt sätt använda digital 15 teknik och nättjänster. Du förstår matematikens koppling till företagsekonomiska beslut. Du kan argumentera för din åsikt på ett tydligt, logiskt och relevant sätt. Du känner till teorier, begrepp och modeller som relaterar till kundhantering. Du kan grunderna i faktabaserat beslutsfattande. Du förstår hur de globala makrotrenderna påverkar lokala förhållanden. Du förstår vikten i förmågan att kunna kommunicera effektivt och ändamålsenligt med människor från andra kulturer.

I modulen ingår följande studieavsnitt

Företagsekonomins grunder 5
Affärsmatematik och statistik 5
Ekonomistyrningens grunder 5
Introduktion till turismindustrin 5
Affärslogistikens grunder 5
Marknadsföringens grunder 5

Efter det första gemensamma studieåret som består av allmänbildande och grundläggande studier avlägger studenten en av följande avancerade professionsmoduler, en s.k. specialiseringsmodul: Logistik, Marknadsföring och Ekonomistyrning. Alla studieavsnitt är parallellspråkiga. Examination, inlämningsuppgifter samt kurslitteratur finns eller kan göras på svenska. I kommunikationen med läraren kan studenten välja språk. I studieplanen ingår också flera fördjupande svenska utvecklingsstudiemoduler som stärker de svenskspråkiga studenternas branschterminologi. Under det tredje året avlägger studenten en av följande avancerade professionsmoduler, en s.k. stödmodul: Organisational Development, Business Insight Management eller Service Development. Alla studieavsnitt är parallellspråkiga. I professionsspecifika studier ingår också 30 studiepoäng praktikstudier.

Logistik (30 sp) - Avancerade studier

Kompetensmål

Efter avlagd modul behärskar du utrikeshandelns komplexitet i dagens nordiska och globala marknad. Du kan genomföra inköp och därtill hörande lageroptimering. Logistikens informationssystem är naturliga digitala arbetsredskap för dig. Du förstår och kan optimera företagets komplexa värdekedja på ett hållbart sätt. Du granskar aktivt och kritiskt marknader och din egen verksamhet för att skapa en mer hållbar framtid. Du känner till processtänkande och flödesekonomin. Du förstår riskerna inom affärsverksamhet.

I modulen ingår följande studieavsnitt:
Studieavsnitt Studiepoäng
International Trade 5
Purchasing 5
Forwarding 5
Business Systems in Logistics 5
Warehousing and Optimisation 5
Supply Chain Management 5

Marknadsföring (30 sp) - Avancerade studier

Kompetensmål

Efter avlagd modul har du en helhetsbild av marknadsföringens delområden. Du behärskar marknadsföringens centrala begrepp och modeller. Du kan planera, genomföra och rapportera mindre projekt relaterade till olika marknadsföringsuppdrag. Du har även insikter i den växande digitala marknadsföringen och du kan utnyttja olika digitala verktyg för att kommunicera med kunder. Du känner till teorier och begrepp om modeller som relaterar till kundhantering. Du bekantar dig med praktiska tillämpningar från ett nordiskt och internationellt perspektiv. Du kan samla, granska och analysera relevant data.

I modulen ingår följande studieavsnitt

Strategic Marketing and Research 5
Digital Commerce 5
Digital Marketing Landscape 5
Consumer Behaviour 5
Market Communication and Branding 5
Growth Marketing 5

Ekonomistyrning (30 sp) - Avancerade studier

Kompetensmål

Efter avlagd modul behärskar du de olika digitala processerna för organisationens ekonomistyrning, från löpande bokföring till bokslut och beskattningsfrågor. Du kan göra upp olika typer av ekonomiska analyser, såsom produktkostnadskalkyler eller investeringskalkyler. Du är bekant med finansmarknadernas betydelse för företagsverksamhet och har även en grundläggande förståelse för hur den nordiska och globala ekonomin fungerar. Du kan samla, granska och analysera relevant data. Du förstår och kan tillämpa ekonomiska kalkyler för beslutsfattning. Du förstår riskerna i affärsverksamhet och är väl införstådd med hållbarhetsaspekter inom CSR.

I modulen ingår följande studieavsnitt

Financial Accounting 5
Management Accounting 5
Business Systems in Financial Management 5
Corporate Finance 5
Financial Analysis 5
Budgeting and Management Reporting 5

Turism och upplevelsehantering (30 sp) - Avancerade studier

Kompetensmål

Efter avlgd modul förstår du var fokuset ska ligga för att skapa och leverera exceptionella och minnesvärda upplevelser till turister, resenärer och lokalbefolkning inom ramen för turism och upplevelsehantering. Du vet att målet är att öka besökarnas tillfredsställelse, öka destinationens attraktivitet och i slutändan driva ekonomisk tillväxt genom turism. Du förstår att turism och upplevelsehanteringt i huvudsak handlar om att leverera exceptionella, autentiska och hållbara upplevelser till besökare samtidigt som de gynnar lokalsamhället och ekonomin. Du är medveten om att det kräver en strategisk, besökarcentrerad och samarbetsinriktad strategi.

I modulen ingår följande studieavsnitt

Innovative Experiences 5
Sustainable Experiences 5
Hospitality Management 5
Digital Service Development 5
Selling Experiences 5
Destination Management and Visitor Experience Design 5

Organisational development (30 sp) - Avancerade studier

Kompetensmål

Efter avlagd modul har du insyn i olika element av organisationsbeteende. Du kan redogöra för koncept såsom organisationskultur, lärande organisationer, ledarskap, HRM och personalutveckling, förändringsledarskap, den juridiska sidan av personalledning och andra processer som har med organisationsutveckling att göra. Du kan beskriva grunderna i beteende och får en insyn i drivkrafterna bakom välmående och motivation, samt hur dessa kan främjas i praktiken i arbetsorganisationer. Du kan förklara teorier och begrepp som relaterar till ledarskap och management. Du kan beskriva hur du kan motverka ogynnsamma förändringar, återhämta dig från störningar och anpassa dig till bestående förändringar. Du kan tillämpa dina teoretisk kunskaper då du utövar dina praktiska färdigheter.

I modulen ingår följande studieavsnitt

Introduction to Leadership 5
HRM & HRD 5
Team leadership 5
Organisational Analysis 5
Project Management 5
Organisational Change 5

Business insight management (30 sp) - Avancerade studier

Kompetensmål

Efter avlagd modul har du utvecklat digitala färdigheter som bygger på teknologisk kompetens för att kunna analysera och tolka olika slag av finansiella och operationella data med hjälp av moderna affärsinformationssystem (affärsintelligenssystem). Du kan redogöra för hållbarhets- och riskfaktorer i företagets verksamhet samt använda det som stöd för processen att fatta innovativa och faktabaserade beslut. Du kan förklara de företagsekonomiska principerna och realiteterna inom ditt affärsområde och kan styra verksamheten på ett lönsamt och etiskt sätt. Du kan redogöra för processtänkande och flödesekonomin för att kunna upprätthålla det nordiska välfärdssamhället.

I modulen ingår följande studieavsnitt

Business Data Modelling 5
Analysing Customer Data 5
Analysing Operational Data 5
Analysing Financial Data 5
Risk Management and Sustainability 5
AI for Business 5

Service development (30 sp) - Avancerade studier

Kompetensmål

Efter avlagd modul kan du självständigt redogöra och argumentera för hur den digitalisering som sker i affärsvärlden idag påverkar företaget, dess aktiviteter och strategier. Du kan visa hur digitaliseringen omformar organisationer i grunden. Du kan identifiera och följa de nyaste trenderna och har kunskap om områden som strategiplanering, försäljning, service design, kundupplevelsehantering och kundrelationer. Du har färdigheter att ta i bruk de nyaste metoderna och plattformarna som används av företagen idag. Du kan redogöra för teorier och begrepp om modeller som relaterar till kundhantering. Du kan självständigt argumentera för hur utveckling inte går att undvika utan katalyserar förändringen och kan tillämpa det för att hitta nya möjligheter för verksamheter.

I modulen ingår följande studieavsnitt

Strategies in a digital economy 5
Service Design 5
Visual Communication Design 5
Inbound Marketing 5
Customer Experience Management 5
Business Competence 5

Praktik (30 sp) - Avancerade studier

Kompetensmål

Studenten ges möjlighet att tillämpa inom utbildningen inhämtade kunskaper och färdigheter i arbetslivet och att bli förtrogen med centrala arbetsuppgifter inom yrkesområdet i den aktuella branschen. Utgångspunkten är att studier och praktik integreras så att studeranden tar reda på och analyserar sin omgivning ur ett allmänt företagsekonomiskt perspektiv. Praktikperiod 2 är en specialisering enligt inriktning vilket innebär att studerande kan utföra arbetsuppgifter som stöder den valda inriktningen. Kompetensmålets tyngdpunkt är självständigt ansvarstagande, förmåga att ta initiativ, nyutveckla produkter och tjänster samt beredskap för företagande och entreprenörskap.

I praktiken ingår följande delar

Praktikperiod 1 är en grundläggande praktik inom näringslivet. Efter avlagd modul kan du ta reda på och analysera din omgivning ur ett allmänt företagsekonomiskt perspektiv. Praktikperiod 2 är en specialiseringspraktik enligt profil. Efter avlagd modul har du färdigheter att utföra arbetsuppgifter som stöder den valda profilen. Kompetensmålens tyngdpunkt ligger på självständigt ansvarstagande, förmåga att ta initiativ, utveckla produkter och tjänster samt beredskap för företagande.

Praktikperioderna är inplanerade under fjärde perioden på åk 2 och 3. Detta är dock mera en rekommendation än en absolut regel. Studenten kan flexibelt välja att utföra praktiken även under sommarmånaderna eller under övriga tider som bättre passar in i den individuella studieplanen.

Utvecklingsstudier (30 sp)

Kompetensmål

Efter avlagd modul har du förmåga att möta olika framtida behov och utmaningar på ett ansvarsfullt sätt i en lokal och global samhällskontext. Du har en professionell lärande - och karriärkompetens med förmåga att identifiera, analysera och lösa problem i arbetslivet. Du kan tillämpa din etiska kompetens och hållbarhetskompetens i det praktiska arbetet. Du kan bidra till utvecklingsdrivande processer i professionell kontext. Du förmår tillämpa dina kreativa och innovativa färdigheter och ta stöd av tekniken för att skapa utveckling. Du kan samarbeta professionellt med andra studenter, människor i arbetslivet och andra områden samt branscher. Du kan agera medvetet i olika sociala internationella och interkulturella miljöer och reflektera analytiskt och kritiskt kring den egna rollen i sammanhanget. Du kan verka för öppenhet i grupper, organisationer och samfund.

Under läsåret 2023-2024 erbjuds följande utvecklingsstudier:

Affärsjuridik (It-juridik och etik) 5
Ekonomistyrning - Redovisning och bokslut 15
Entrepreneurship 15
Försäljning och kundrelationer 15
Sustainable Development in Logistics 15
Tourism 20
Languages (språk) 10/15

Under läsåret 2024-2025 erbjuds följande utvecklingsstudier:

Affärsjuridik (It-juridik och etik) 5
Ekonomistyrning - Redovisning och bokslut 15
Entrepreneurship 15
Försäljning och kundrelationer 15
Sustainable Development in Logistics 15
Creative Content and Experience Insight* 15
Languages (språk) 10/15

*Beskrivning av modulen

Upon completing this module, you will master the art of digital storytelling, interface design, and user experience within a marketing context. This module equips you with the skills to produce digital content and interfaces that captivate today's audiences, including the creation of diverse media types such as videos and graphics, tailored for digital platforms with a marketing focus. You will explore the latest in digital content production and emerging technologies like AI, enhancing your ability to create user experiences that are visually compelling, enhance brand presence, and resonate with your target audience.

The module blends practical projects with theoretical insights. By delving into behavioural consumer insights, you will use advanced methodologies like eye tracking to understand how consumers interact with content. This approach not only sharpens your analytical skills but also empowers you to apply data-driven insights, optimizing marketing effectiveness across a spectrum of materials. By participating in this module, you will be able to bring media ideas to life, leveraging the industry's latest tools.

Forskningsstudier (30 sp)

Lärdomsprov och metodik (30 sp)

Kompetensmål

Efter avlagd modul kan du bidra till och kritiskt förhålla dig till utvecklingen på ditt område med stöd i övergripande och avancerade kunskaper inom ditt område. Du kan kritiskt förklara, diskutera och bedöma samt argumentera för teorier, centrala begrepp, metoder och principer. Du kan lösa problem inom din profession och kan lära dig och dela lärdomar tillsammans med andra. Du kan med stöd i en avancerad informationskompetens validera kunskap och argumentera för skillnaden mellan data, information och kunskap. Du följer och kan diskutera och främja forskningsetiska principer.

I modulen ingår följande delar

Introduction to Research Methodology 5
Fördjupad metodik 5
Tilllämpad metodik 5
Lärdomsprov 15

Utbud läsår 2024-2025

Se bifogad tabell nedan.