På denna sida framkommer de kompetenser som hör till barnmorske examen

Följande professionsrelaterade kompetenser har studenten efter avklarad utbildning. Sjukskötarkompetenserna som också hör till barnmorske examen hittas här.

  • Barnmorskans professionalitet
  • Familje- och kvinnocentrerad barnmorskekunskap
  • Främjande av reproduktiv och sexual hälsa
  • Barnmorskekunskap i vården av kvinnan
  • Barnmorskekunskap under graviditeten
  • Barnmorskekunskap under förlossningen
  • Barnmorskekunskap under barnsängstiden och i vården av den nyfödda
  • Utveckling av evidensbaserad barnmorskekunskap

De professionsrelaterade kompetenserna studenten uppnått efter avlagd examen

Barnmorskans professionalitet

Kunskap (förstå)

Du har kunskap om nationell lagstiftning, förordningar och professionella normer inom barnmorskearbete. Du känner till, kan identifiera och främja barnmorskans verksamhets och utvecklingsområden och göra självständiga beslut inom sexual och reproduktiv hälsa och vård. Du behärskar de etiska normerna och principerna för barnmorskearbetet.

Färdigheter (göra)

Du följer nationell lagstiftning, förordningar och normer inom barnmorskearbete. Du bemöter mångfald av familjer, personer och familjer med specialbehov professionellt och kan kartlägga samt utnyttja deras stödnätverk. Du känner till och kan använda olika modeller för bemötande och hur man skall ta till tals inom barnmorskearbetets special situationer. Du observerar och handleder i den tidiga anknytningen och förändringsprocessen i växandet till en familj. Kan skapa en trygg, fysisk, psykisk och social miljö samt förverkliga en säker vård i barnmorskearbetet.

Förhållningssätt (vara)

Du har ett kvinno- och familjecentrerat förhållningssätt. Ditt förhållningssätt är resursorienterat inom sexual och reproduktiv hälsa och handledning. Du har ett etiskt och respektfullt förhållningssätt till individens och familjens mångfald som en del av samhället och ett ständigt utvecklande av din egen yrkesidentitet.

Familje- och kvinnocentrerad barnmorskekunskap

Kunskap (förstå)

Du kan identifiera ett kvinno- och familjecentrerat arbetssätt för att främja kvinnans hennes partners och familjens hälsa och därmed samhällets välmående. Du känner teorier för interaktion och handledning med kvinnan, hennes partner och familjen och du kan urskilja ett kultursensitivt bemötande.

Färdigheter (göra)

Du kartlägger behov och bemöter, lär och handleder kvinnan hennes partner och familjen individuellt och med beaktande av deras kultur då du främja familjens sexual och reproduktiva hälsa.

Förhållningssätt (vara)

Du har ett kultursensitivt och tillåtande förhållningssätt till kvinnan som individ och till familjen.

Främjande av reproduktiv och sexual hälsa

Kunskap (förstå)

Du kan redogöra för evidensbaserad sexual- och reproduktiv hälsa på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Färdigheter (göra)

Du använder och medverkar i arbetet kring sexual och reproduktiv hälsa på individ såväl som samhällsnivå och utnyttjar hälsoteknologiska hjälpmedel i arbetet. Du kan verka som en promotor som främjar och handleder klienter i sexual och reproduktiva frågor under hela livscykeln.

Förhållningssätt (vara)

Som barnmorska arbetar du aktivt för sexual och reproduktiv hälsa som en del av livscykeln.

Barnmorskekunskap i vården av kvinnan

Kunskap (förstå)

Du förstår och kan redogöra för de individuella-, kulturella- och miljö-faktorer som påverkar hälsan hos kvinnan i den gynekologiska vården i alla åldrar.

Färdigheter (göra)

Du kan identifiera, kartlägga, förutse och analysera förändringar i kvinnans hälsa och vid gynekologiska sjukdomar, barnlöshet och avbrytande av havandeskap.
Du beaktar individuella och kulturella aspekter samt agera för välbefinnande som en del av ett mångprofessionellt team.

Förhållningssätt (vara)

Du utvecklar din yrkeskunskap som specialist inom vården av kvinnan där kvinnan är expert på sin egen hälsa.

Barnmorskekunskap under graviditeten

Kunskap (förstå)

Du har vetskap om och du förstår den stora förändringen kvinnan och familjen går igenom under graviditeten.

Färdigheter (göra)

Du handleder och ger rådgivning samt vårdar kvinnan och familjen i familjeplanering.
Du följer upp välbefinnandet av kvinnan och fostrets under graviditet och kan förutse och agera för riskfaktorer samt följa upp riskgraviditeter mångprofessionellt. Du förutser och känner igen högrisk graviditeter samt medverkar i deras vård i mångprofessionella team.

Förhållningssätt (vara)

Du arbetar för att se graviditeten som en naturlig process i livet och hur en risk eller högriskgraviditet påverkar individen och familjens behov av stöd.

Barnmorskekunskap under förlossningen

Kunskap (förstå)

Du har kunskap och förstår barnmorskans självständiga arbete under förlossningen. Du kan identifiera och känna igen förändringar under förlossningsförloppet och ditt arbetsområde i vården av högriskförlossning.

Färdigheter (göra)

Du känner till förlossningsförloppets fysiologi och förändringar i den. Du kan självständigt sköta en regelbunden förlossning. Du kan förutse samt känna igen när förlossningen förändras till en högriskförlossning och handla enligt gängse riktlinjer mångprofessionellt i den.

Förhållningssätt (vara)

Du har en förståelse för den fysiologiska förlossningen och respekterar naturen samt kvinnan i förlossningsarbetet samt när du som professionell bör ingripa i förlossningsförloppet. Du förstår ditt ansvar att förutse och känna igen förändringar under förlossningsförloppet och ditt arbetsområde i vården av högriskförlossning.

Barnmorskekunskap under barnsängstiden och i vården av den nyfödda

Kunskap (förstå)

Du har kunskap och förstår barnmorskans självständiga arbete i vården av kvinnan, det nyfödda barnet och familjen efter förlossning. Du förstår det hälsofrämjande och familjecentrerade angreppssättets som en del av samhällets utveckling och välfärd.

Färdigheter (göra)

Du kan självständigt vårda kvinnan, det nyfödda barnet och familjen efter förlossning.
Du kan förutse, kartlägga och känna igen förändringar hos kvinnan, det nyfödda barnet och familjen efter förlossning.Du kan handla i situationer som hotar den nyföddas välbefinnande och liv. Du kan hälsofrämjande och familjecentrerat handleda modern och familjen efter förlossning.

Förhållningssätt (vara)

Du arbetar för att stödja och främja familjebildningensamt familjens välbefinnande i samhället.

Utveckling av evidensbaserad barnmorskekunskap

Kunskap (förstå)

Du deltar i att på ett evidensbaserat sätt medverka i utvecklingen av professionen.
Du känner till teorier om att leda projekt, team och innovationer i barnmorskearbete.

Färdigheter (göra)

Du kan planera, förverkliga, utveckla och evaluera ditt arbete inom olika verksamhetsområden i barnmorskearbetet. Du kan verka som expert i barnmorskearbete i mångprofessionella team. Du kan använda evidensbaserad kunskap i barnmorskearbete och dess utveckling.

Förhållningssätt (vara)

Du utvecklar din yrkesidentitet och ett ständigt lärande inom barnmorskans expertkunnande.