Denna examensstadga gäller för samtliga examina vid Arcada och är fastställd av Yrkeshögskolan Arcada Ab:s styrelse den 21.3.2017. Stadgan utgår ifrån yrkeshögskolelagen 932/2014 och förordningen om yrkeshögskolor 1129/2014. Examensstadgan gäller Arcadas examensinriktade utbildning för yrkeshögskoleexamen och högre yrkeshögskoleexamen. I tillägg till denna examensstadga kan rektor fastställa instruktioner och anvisningar som berör utbildning och examina. Denna examensstadga träder i kraft den 1 april 2017.

1 § Examina

Arcada har skyldighet att ge utbildning som leder till följande yrkeshögskoleexamina:

Yrkeshögskoleexamen inom kultur

 • kulturproducent (YH)
 • medianom (YH)

Yrkeshögskoleexamen inom företagsekonomi

 • tradenom (YH)
 • Bachelor of Business Administration

Yrkeshögskoleexamen inom teknik

 • ingenjör (YH)
 • Bachelor of Engineering

Yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsoområdet

 • sjukskötare (YH)
 • hälsovårdare (YH)
 • barnmorska (YH)
 • förstavårdare (YH)
 • ergoterapeut (YH)
 • fysioterapeut (YH)
 • socionom (YH)
 • Bachelor of Health Care (Nursing)

Yrkeshögskoleexamen i idrott

 • idrottsinstruktör (YH)

Yrkeshögskoleexamen inom turism- och kosthållsbranschen

 • restonom (YH)*

Arcada har rätt att ge utbildning som leder till följande högre yrkeshögskoleexamina:

Högre yrkeshögskoleexamen inom kultur

 • kulturproducent (högre YH)
 • medianom (högre YH)
 • Master of Culture and Arts

Högre yrkeshögskoleexamen inom företagsekonomi

 • tradenom (högre YH)
 • Master of Business Administration

Högre yrkeshögskoleexamen inom teknik

 • ingenjör (högre YH)
 • Master of Engineering

Högre yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsoområdet

 • sjukskötare (högre YH)
 • hälsovårdare (högre YH)
 • barnmorska (högre YH)
 • förstavårdare (högre YH)
 • ergoterapeut (högre YH)
 • fysioterapeut (högre YH)
 • socionom (högre YH)
 • Master of Health Care

Högre yrkeshögskoleexamen inom idrott

 • idrottinstruktör (högre YH)

Till examina märkta med * antas inte nya studenter men inskrivna studenter har rätt att slutföra sin examen.

2 § Examens- och undervisningsspråk

Undervisnings- och examensspråket för Arcadas yrkeshögskoleexamina är svenska. Vissa yrkeshögskoleexamina kan också ges på engelska. Undervisnings- och examensspråket för Arcadas högre yrkeshögskoleexamina är svenska eller engelska.

Enskilda kurser kan med rektors tillstånd undervisas även på andra språk.

3 § Målet för studier som leder till yrkeshögskole- och högre yrkeshögskoleexamen

Målet för de studier som leder till yrkeshögskoleexamen är att den som avlagt examen har

 1. omfattande praktiska baskunskaper och basfärdigheter samt teoretiska grunder för att kunna delta i arbetslivet i sakkunniguppgifter på det egna området,
 2. förmåga att följa och främja utvecklingen inom den egna branschen,
 3. förutsättningar för utvecklande av den egna yrkesskickligheten och för ett livslångt lärande,
 4. tillräckliga kommunikativa färdigheter och språkkunskaper för det egna området samt för internationell verksamhet och internationellt samarbete.

Målet för de studier som leder till högre yrkeshögskoleexamen är att den som avlagt examen har

 1. omfattande och ingående kunskaper samt behövliga teoretiska kunskaper för att kunna utveckla arbetslivet i krävande sakkunnig- och ledningsuppgifter,
 2. en ingående uppfattning om den egna branschen, dess ställning i arbetslivet och be-tydelse i samhället samt färdighet att följa och analysera utvecklingen av forskningsdata och yrkespraxis inom området,
 3. förmåga till ett livslångt lärande och en kontinuerlig utveckling av den egna yrkes-skickligheten,
 4. goda kommunikativa färdigheter och språkkunskaper för det egna området samt för internationell verksamhet och internationellt samarbete.

Arcada följer gällande finsk lagstiftning och de europeiska kvalifikationsrekommendationerna EQF på nivå 6 för yrkeshögskoleexamen och nivå 7 för högre yrkeshögskoleexamen.

4 § Studiernas dimensionering och omfattning

Grunden för dimensioneringen av studierna är en arbetsinsats på 1600 timmar, motsvarande 60 studiepoäng under ett läsår. Dimensioneringen fördelas jämt på fyra perioder under läsåret.

Omfattningen av de studier som leder till yrkeshögskoleexamen vid Arcada är 210, 240 eller 270 studiepoäng.

Omfattningen av de studier som leder till högre yrkeshögskoleexamen vid Arcada är 60 eller 90 studiepoäng.

5 § Studiernas uppbyggnad

I de studier som leder till yrkeshögskoleexamina ingår

 1. Grundstudier uppdelade i allmänna grundstudier och branschspecifika grundstudier omfattande 60 studiepoäng.
  1.1 De allmänna grundstudierna består av en språkmodul omfattande 15 studiepoäng och en samhällsorienterad modul omfattande 15 studiepoäng. I språkmodulen ingår 5 studiepoäng finska, 5 studiepoäng svenska och 5 studiepoäng engelska. I den samhällsorienterade modulen ingår 5 studiepoäng introduktion till högskolestudier och 10 studiepoäng samhällsorienterade studier.
  1.2 De branschspecifika grundstudierna omfattar 30 studiepoäng och kan bestå av två examensspecifika moduler.
 2. Ämnesstudier omfattande minst 90 studiepoäng, i vilka ingår minst 30 studiepoäng praktikstudier och som, utöver praktik, består av minst två och högst fyra ämnesstudiemoduler omfattande minst 30 studiepoäng var.
 3. Valfria breddstudier omfattande minst 30 studiepoäng ingår i samtliga examina förutom i examina med examensbenämningarna hälsovårdare, förstavårdare och barnmorska, i vilka de valfria studierna förverkligas inom ramen för ämnesstudierna.
 4. Examensarbete och metodik omfattande 30 studiepoäng, varav examensarbetet utgör 15 studiepoäng.

I de studier som leder till högre yrkeshögskoleexamina ingår

 1. Fördjupade studier omfattande minst 30 studiepoäng och i vilka ingår 5 studiepoäng valfria studier.
 2. Masterarbete omfattande 30 studiepoäng.

6 § Examensfordringar och studieplaner

Styrelsen fastställer examensfordringarna för varje examen. Examensfordringarna baserar sig på studiernas uppbyggnad enligt 5 § och innehåller modulbenämningarna och de modulspecifika kompetensmålen.

Prefekterna fastställer årligen studieplaner för de examensinriktade utbildningarna på basen av examensfordringarna. Studieplanen består av studiemoduler och kurser och utgör en plan för i vilket skede av studierna kurser och andra studiemoment infaller enligt examensfordringarna.

Då studenten gör en individuell tillämpning av studieplanen gör studenten upp en plan för individuell studiegång på det sätt som Arcada bestämmer och informerar om.

En student som varit frånvarande ska innan återupptagandet av studierna göra upp en plan för individuell studiegång.

7 § Studiemoduler och kurser

I studieplanen för en examen fastställs för varje kurs dess namn, den studiemodul som kursen utgör en del av, utgångsnivån för studierna, kompetensmålen, läranderesultatet, innehållet, examinationskraven och litteraturen. Likaså anges under vilken undervisningsperiod kursen erbjuds, hur examinationen utförs och hur lång tid studieprestationer är giltiga, samt vem som är ansvarig/ lärare och examinator.

En kurs omfattar minst 5 studiepoäng. Enskilda kurser kan bytas ut eller inhiberas med prefektbeslut och studiemoduler med rektorsbeslut.

8 § Anmälan till och deltagande i kurs

För att ha rätt att delta i en enskild kurs bör studenten anmäla sig till och bli godkänd att delta. Kursanmälan sker via Arcadas studieadministrativa system och vid den tidpunkt som meddelas i systemet. Examinatorn bekräftar om anmäld student har rätt att delta eller inte.

Om antalet föranmälda studenter inte är tillräckligt, kan kursen med prefektbeslut inhiberas.

Kurser kan undantagsvis ha begränsat deltagarantal. Om kursdeltagarantalet begränsas bör begränsningen och orsaken till den framgå ur den fastställda kursbeskrivningen.

Då kursdeltagandet är begränsat prioriteras studenter för vilka kursen utgör en obligatorisk del av studierna.

9 § Examination

Examinationskraven för en kurs ska vara klart uttalade i kursbeskrivningen. Examinationskraven bör vara förenliga med läranderesultaten för kursen.

Examinationsformer vid Arcada är demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, självständiga uppsatser och tentamina.

Resultaten över studieprestationerna ska delges studenten inom fyra (4) veckor från examinationsdatum. Studieprestationer ska sparas i original tolv (12) månader efter det att resultaten delgivits studenten.

En icke godkänd prestation som examineras med tentamen kan omtenteras inom ett år från det att kursen avslutats. Under denna period ordnas två omtentamina.

För övriga examinationsformer gäller att underkänd prestation omprövas och kompletteras på sätt som examinator fastslår.

Delprestationer för en icke godkänd kurs förfaller då kursen avslutas om inte annat meddelas.

En godkänd studieprestation bedöms med vitsordet utmärkta insikter (5), goda insikter (3-4) eller tillfredsställande insikter (1-2).

På särskilda grunder kan vissa studieprestationer bedömas med vitsordet utförd eller godkänd.

En student har rätt att en gång inom ramen för kursens tidtabell enligt 4 mom. försöka höja vitsordet för en godkänd studieprestation som examinerats med tentamen. Ett höjningsförsök kan inte sänka vitsordet. En student kan inte avlägga en godkänd kurs på nytt.

10 § Tillgodoräknande av studieprestationer och validering av kompetenser

Inom ramen för den examensinriktade utbildningen vid Arcada kan en student anhålla om att få räkna till godo studier som utförts vid en annan högskola eller vid en annan läroanstalt på samma nivå eller med motsvarande praktik eller arbetserfarenhet. Även sådana kompetenser som tidigare inhämtats eller under studietiden inhämtas på informell väg från arbets- eller organisationsliv kan genom validering inkluderas i examen.

Initiativet till tillgodoräknande av studieprestationer eller validering av kompetenser tas av studenten, som också har ansvaret för att prestera tillräckligt underlag för bedömningen av studieprestationen eller kompetensen. Anhållan godkänns av examensansvarig lektor/överlärare. Gällande språkstudier godkänns anhållan av chefen för språkenheten. Då examensansvarig lektor/överlärare eller chefen för språkenheten är examinator fattar prefekten beslutet.

Beslut på anhållan om tillgodoräknande av studier eller validering av kompetenser delges studenten inom tre (3) veckor från det datum då komplett anhållan inlämnats.
För att en student ska kunna inkludera studier som han/hon avser avlägga på annat sätt än via studier erbjudna på Arcada bör en plan för individuell studiegång göras på förhand.

11 § Praktik

I studierna för yrkeshögskoleexamen ingår praktik, vars omfattning är minst 30 studiepoäng.

Målet för praktikstudierna är att ge studenten möjlighet att tillämpa inhämtade kunskaper och färdigheter i arbetslivet och att bli förtrogen med centrala frågeställningar inom yrkesområdet. Praktiken bör vara på yrkesstudienivå. Om praktiken ges närmare instruktioner i kursbeskrivningen.

12 § Examens- och masterarbetet

Lärdomsproven har vid Arcada benämningen examensarbete inom yrkeshögskoleexamen och masterarbete inom högre yrkeshögskoleexamen.

Examensarbetet är ett yrkesinriktat, självständigt slutarbete omfattande 15 studiepoäng. Examensarbetet ska fördjupa studentens kunskaper och färdigheter inom ett till utbildningsprogrammet hörande centralt kompetensområde och visa studentens förmåga till självständig reflektion.

Examensarbetet är ett vetenskapligt och verksamhetsinriktat arbete som kan utgör en del av ett större forsknings- och utvecklingsarbete eller projekt. Den enskilda studentens självständiga arbetsinsats ska alltid finnas dokumenterad och vara möjlig att evaluera.

Masterarbetet omfattar 30 studiepoäng. Det inriktas på utvecklingsfrågor med arbetslivsrelevans och förankras i specifika intresseområden inom Arcadas forskningsprojekt.

För såväl examens- som masterarbetet utses en handledare och en granskare, som skall vara anställda vid Arcada. För arbeten som utförs på uppdrag av utomstående organisationer kan dessutom finnas en experthandledare som representerar uppdragsgivaren.

Examens- och masterarbetet görs i regel på språket för respektive examen, svenska eller engelska. Norska och danska studenter som studerar på svenska kan skriva examensarbetet på norska eller danska. I examens- och masterarbeten skrivna på annat språk än engelska ingår alltid ett kortare sammandrag på engelska.

Studenter som av prefekten för respektive svenskspråkig yrkeshögskoleexamen fått tillstånd att avvika från huvudregeln och skriver på annat än examensspråket, skriver ett längre sammandrag av arbetet på svenska. Språket i examensarbetet bedöms inte separat, men handledaren skall vägleda studenten att ta del av det språkstöd som erbjuds och att själv ta ansvar för språkdräkten i arbetet.

Efter det att examens- eller masterarbetet har lämnats in för granskning, skriver studenten ett mognadsprov och presenterar arbetet vid ett publikt tillfälle.

Bedömningen av examensarbetet och masterarbetet görs av en granskare tillsammans med handledaren av arbetet. Granskaren utformar det skriftliga utlåtandet som utgör en helhetsgranskning av arbetet och utlåtandet undertecknas också av handledaren.

Examensarbetet och masterarbetet bedöms med vitsordet utmärkt (5), god (3-4) eller tillfredsställande (1-2). Vitsordet motiveras i utlåtandet och fastställs på basis av arbetet, mognadsprovet och presentationen.

Ett godkänt vitsord för examensarbetet kan inte höjas.

13 § Sekretessbeläggning av delar av examens- och masterarbeten

Examens- och masterarbetet är officiella och offentliga dokument. Av särskilda skäl kan prefekten för en institution i samråd med förvaltningsdirektören på föredragning av studenten och handledaren sekretessbelägga delar av examensarbetet.

Sekretessbeläggning av delar av examensarbetet är möjligt i följande fall:

 1. Om examensarbetet innehåller information om uppfinningar, nya anläggningar, förfaranden eller förbättringar som kan ha ekonomisk betydelse;
 2. Om examensarbetet innehåller information om sekretessbelagda myndighetshandlingar så som de definierats i lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999); eller
 3. Om examensarbetet innehåller affärshemligheter.

14 § Mognadsprov

Den som ska avlägga examen vid Arcada avlägger ett skriftligt mognadsprov. Mognadsprovet ska visa att studenten är förtrogen med ämnesområdet för examens- eller masterarbetet samt har tillräckliga kunskaper i finska eller svenska. Mognadsprovet består av en under övervakning utarbetad uppsats om ett tema som ansluter sig till examens- eller masterarbetet.

På basis av mognadsprovet uppnår studenten formellt fullständiga språkkunskaper i svenska eller finska för statliga tjänster förutsatt att han eller hon skriver mognadsprovet på samma språk på vilket han eller hon fått sin skolbildning. En person anses ha fått sin skolbildning på det språk, finska eller svenska, som anges som modersmål på avgångsbetyget över studier enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller gymnasielagen (629/1998) eller motsvarande studier, om han eller hon på avgångsbetyget fått godkänt vitsord i modersmålet.

En student som fått sin skolbildning på ett annat språk än finska eller svenska, eller som fått sin skolbildning utomlands, avlägger mognadsprovet på examensspråket. Ifall mognadsprovet skrivs på ett annat språk än finska eller svenska granskas mognadsprovet endast i fråga om innehållet. Rektor kan i enskilda fall fatta beslut om annat.

Ifall mognadsprovet har godkänts för yrkeshögskole-, kandidat-, högre yrkeshögskole- eller magisterexamen behöver studenten inte på nytt visa kunskaper i svenska eller finska i mognadsprovet. Dock krävs ett skriftligt prov vars sakinnehåll granskas. Språket i provet bör även då uppfylla de krav som normalt ställs på sakprosa.

15 § Språkkunskaper

En student ska inom ramen för de studier som ingår i yrkeshögskoleexamen, eller på annat sätt, inhämta

 1. sådana kunskaper i finska och svenska som enligt lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003) krävs för en sådan tjänst inom ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt för vilken högskoleexamen är ett krav, och som behövs med tanke på studentens yrkesutövning och utveckling i yrkesmässigt avseende,
 2. sådana skriftliga och muntliga kunskaper i ett eller två främmande språk som behövs med tanke på studentens yrkesutövning och utveckling i yrkesmässigt avseende.

Vad som bestäms i 1 mom. gäller inte en student som fått sin skolbildning på något annat språk än svenska eller finska, inte heller en student som fått sin skolbildning utomlands.

En student som fått sin skolbildning utomlands på annat språk än svenska, norska eller danska och som studerar för någon annan examen än Bachelor in Health Care ska avlägga 10 studiepoäng svenska och 5 studiepoäng i engelska. Dessutom ska dessa studenter erbjudas minst 15 studiepoäng finska inom ramen för breddstudiealternativen. En student som studerar för Bachelor of Health Care examen ska däremot avlägga 5 studiepoäng svenska, 5 studiepoäng finska och 5 studiepoäng engelska.

En student kan av särskilda skäl helt eller delvis befrias från de språkkunskaper om vilka bestäms i 1 mom. och 3 mom. Studenten sänder sin anhållan om befrielse till språkenheten, som i rutinfall tar ställning till densamma eller vidaresänder den till rektor. Chefen för språkenheten ansvarar för att institutionens amanuens och studieservice delges beslutet.

16 § Examensbetyg

Då alla studieprestationer som krävs för yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen är avklarade kan anhållan om examensbetyg göras på det sätt som Arcada bestämmer och informerar om. Till examensbetyget bifogas en betygsbilaga för internationellt bruk i vilken ges uppgifter om yrkeshögskolan, de studier och studieprestationer som avses i examensbetyget samt nivån på dem och deras ställning i utbildningssystemet.

17 § Dubbelexamen (Double Degree)

Med dubbelexamen (Double Degree) avses en examen i vilken en student vid Arcada vid en eller flera utländska samarbetshögskolor eller en student vid en utländsk samarbetshögskola vid Arcada avlägger minst 60 studiepoäng studier vid yrkeshögskoleexamen och minst 30 studiepoäng vid högre yrkeshögskoleexamen. Kriterierna för examen, såsom studiernas omfattning, nivå och innehåll avtalas separat med samarbetshögskolan.

Arcada ger betyg över dubbelexamen endast till studenter som får ett examensbetyg från samarbetshögskolan. I examensbetyget anges att studenten avlagt studierna inom ramen för dubbelexamen.

Studenter vid Arcada ansöker till dubbelexamensprogram genom studentutbytesvalet.

18 § Gemensam examen (Joint Degree)

Med gemensam examen (Joint Degree) avses en examen som Arcada genomför tillsammans med en annan eller flera andra samarbetshögskolor. Samarbetshögskolorna utarbetar gemensamt en studieplan för examen.

Examensbetyg ges endast från den högskola till vilken studenten antagits.

Studenterna ansöker till utbildningar för gemensam examen via gemensam ansökan eller separat ansökan.

19 § Studierätt

Studierätt för examensstudier för såväl yrkeshögskoleexamen som högre yrkeshögskoleexamen beviljas av rektor. En student som blivit antagen till Arcada erhåller studierätt genom att bekräfta att studieplatsen mottagits. För att bibehålla sin studierätt bör studenten årligen göra läsårsanmälan. Studenten kan efter att ha tagit emot en studieplats anmäla sig som frånvarande, om han eller hon under första läsåret fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen, civiltjänstlagen eller lagen om frivillig militärtjänstgöring för kvinnor, är på moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller är oförmögen att inleda sina studier på grund av egen sjukdom eller skada.

Studierna skall slutföras inom en tid som är högst ett år längre än den tid utbildningens omfattning förutsätter. Efter detta upphör studierätten. I den tid som det tar att avlägga examen inräknas inte frånvaro som beror på fullgörande av tjänstgöring enligt värnpliktslagen, civiltjänstlagen eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor eller på moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet och inte heller annan frånvaro på högst två terminer under vilka studenten har anmält sig som frånvarande.

20 § Studieavgift

En student som enligt yrkeshögskolelagens 13 a § är betalningsskyldig för utbildning som leder till examen, betalar studieavgiften i samband med att han/hon tar emot sin studieplats och får därmed en studierätt. Studieavgiften skall vara betald för att studenten skall kunna anmäla sig närvarande i samband med den årliga läsårsanmälan. För tid som studenten anmält sig frånvarande uppbärs inte studieavgift.

21 § Registrering och läsårsanmälan

Rätten att bedriva studier förutsätter en ikraftvarande närvaroanmälan vid Arcada.

Varje student skall årligen senast den 15 september registrera sig som närvarande eller frånvarande vid Arcada.

En student kan årligen utan angivande av orsak ändra sin närvaroanmälan till frånvaroanmälan för perioderna 3 och 4 genom att senast den 15 januari lämna in en ändringsanmälan till studieservice.

En student kan med stöd av läkarintyg retroaktivt ändra sin närvaroanmälan till frånvarande med separat anhållan.

22 § Förlust av studierätt

En student som inte har anmält sig på det sätt som bestäms i 19 § 1 mom. eller som inte har slutfört sina studier inom den tid som föreskrivs i 19 § 2 mom. eller som inte betalat sin studieavgift som bestäms i 20 § förlorar sin studierätt.

En student som förlorat sin studierätt på grund av att läsårsanmälan inte gjorts, kan inom samma läsår anhålla om återinskriven studierätt på det sätt som Arcada bestämmer och informerar om.

22 a § Fortsatt studierätt

En student som inte har slutfört sina studier inom den tid som föreskrivs i 19 § 2 mom. kan före studierätten utgår anhålla om tilläggstid för slutförande av studierna. Fortsatt studierätt förutsätter en målinriktad och genomförbar plan. I planen ska studenten specificera de studier som ska slutföras och ange en tidtabell för avläggande av examen. Fortsatt studierätt kan endast i undantagsfall beviljas fler än en gång.

Studentens livssituation beaktas vid behandlingen av ansökan om fortsatt studierätt.

För behandling av ansökan uppbärs en avgift enligt statsrådets förordning om avgifter som tas ut i yrkeshögskolors verksamhet (1440/2014).

22 b § Förnyad studierätt

En student som förlorat sin studierätt på grund av att studierätten tagit slut enligt 19 § eller som själv har avbrutit studierna och senare vill inleda sina studier eller fortsätta dem, kan ansöka om förnyad studierätt. Förnyad studierätt kan endast i undantagsfall beviljas fler än en gång.

För behandling av ansökan uppbärs en avgift enligt statsrådets förordning om avgifter som tas ut i yrkeshögskolornas verksamhet (1440/2014).

23 § Indragning av studierätt

Arcada kan dra in studierätten för studenter som studerar för examen inom social- och hälsovårdsområdet eller examen i idrott, om

 1. studenten genom att i sina studier upprepade gånger eller allvarligt äventyra någon annans hälsa eller säkerhet har visat sig vara uppenbart olämplig för praktiska uppgifter eller praktik i anslutning till studierna,
 2. det är uppenbart att studenten inte i fråga om hälsotillstånd och funktionsförmåga uppfyller förutsättningarna för antagning som student enligt yrkeshögskolelagen 26 § 1 mom., eller
 3. studenten vid ansökan om att bli antagen har undanhållit sådan information om beslut om indragning av studierätt som avses i yrkeshögskolelagen 26 § 2 mom. och som kunde ha utgjort hinder för antagning som student.

När studierna eller studierelaterad praktik i väsentlig utsträckning förutsätter arbete med minderåriga, kan Arcada dra in studierätten om det behövs i syfte att skydda minderåriga och om studenten har dömts till straff för ett brott som avses i 17 kap. 18, 18 a eller 19 §, 20 kap., 21 kap. 1–3 eller 6 §, 31 kap. 2 § eller 50 kap. 1, 2, 3, 4 eller 4 a § i strafflagen (39/1889).

Innan studierätten dras in ska Arcada i samråd med studenten utreda möjligheter att söka sig till någon annan utbildning. Studenten kan med sitt samtycke överflyttas till sådan annan utbildning inom Arcada om vilken studenten uppfyller antagningsvillkoren.

24 § Återställande av studierätt

En student som har fått sin studierätt indragen med stöd av 23 § kan hos Arcada anhålla om återställande av studierätten. Studierätten ska återställas om den sökande visar att orsakerna till indragningen av studierätten inte längre föreligger. Studenten ska lämna in ett utlåtande om sitt hälsotillstånd till Arcada. Beslut om återställande av studierätten fattas av styrelsen.

25 § Byte av högskola

En student som studerar vid en högskola i Finland kan antas till Arcada som överflyttande student om:

 1. studierätten avser samma utbildningsområde eller därmed jämförbart utbildningsområde,
 2. sökanden i medeltal avlagt 50 studiepoäng/läsår, och därmed uppvisar sådan studieframgång som möjliggör utexaminering inom studietiden, samt
 3. en plan för individuell studiegång finns som inkluderar alla tidigare studier i examen

Ansökan kan göras två gånger per år. Studietiden räknas från det datum då studierna påbörjats i den första högskolan. Ansökan riktas till rektor i enlighet med de anvisningar som finns publicerade på www.arcada.fi Extern länk.

26 § Etiska riktlinjer och sanktioner mot fusk

Arcada följer Forskningsetiska delegationens regler för god vetenskaplig praxis och handläggning av avvikelser från den samt Arcadas interna regler ”God vetenskaplig praxis i utbildning och forskning vid Arcada” samt ”God vetenskaplig praxis i studier vid Arcada”. På Arcadas webbplats finns de etiska riktlinjer som tillämpas på Arcada.

En student som gör sig skyldig till fusk eller på annat sätt har brutit mot Arcadas regler, kan bestraffas med varning eller avstängning från Arcadaför en begränsad tid av högst ett år i enlighet med vad som stadgas i ”God vetenskaplig praxis i utbildning och forskning vid Arcada” samt ”God vetenskaplig praxis i studier vid Arcada”. Innan ärendet avgörs ska studenten beredas tillfälle att bli hörd i frågan. Rektor besluter om varning och styrelsen om avstängning.

27 § Disciplin

En student kan ges en skriftlig varning om han/hon

 1. stör undervisningen
 2. beter sig våldsamt eller hotfullt,
 3. gör sig skyldig till fusk eller i övrigt bryter mot ordningen vid Arcada,
 4. vägrar att visa upp intyg över narkotikatest yrkeshögskolelagen 36 §, eller
 5. enligt en utredning som avses i yrkeshögskolelagen 36 § har använt narkotika för andra än medicinska ändamål så att hans eller hennes funktionsförmåga är nedsatt.

Om handlingen eller försummelsen är allvarlig eller om studenten fortsätter att uppföra sig olämpligt på det sätt som avses i 1 mom. efter en skriftlig varning, kan studenten avstängas från Arcada för viss tid, högst ett år.

Beslut om skriftlig varning fattas av rektor, beslut om avstängning av styrelsen.

28 § Rättelseförfaranden

En student som är missnöjd med ett beslut om förlorad studierätt kan hos Arcadas omprövningsnämnd söka rättelse i beslutet inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

En student har rätt att få veta hur bedömningsgrunderna för en examination har tillämpats. Studenten ska ges möjlighet att bekanta sig med den bedömda examinationen. En student som är missnöjd med bedömningen av sin studieprestation enligt 9 § eller det sätt på vilket studier som slutförts på annat håll har räknats till godo eller kompetenser har validerats enligt 10 §, kan muntligen eller skriftligen begära rättelse hos den examinator som utfört bedömningen, räknat studieprestationen till godo eller validerat kompetensen. Rättelseyrkandet ska göras inom 14 dagar från den tidpunkt då studenten hade möjlighet att ta del av resultaten av bedömningen och det sätt på vilket bedömningsgrunderna har tillämpats. Examinator bör inom 14 dagar ge en förklaring till grunderna för examinationen.

En student som fortfarande efter detta är missnöjd med beslutet kan söka rättelse hos Arcadas omprövningsnämnd inom 14 dagar efter det att han/hon fått ta del av examinators beslut.