Kvalitet betyder att Arcada uppnår uppställda målsättningar. Det betyder särskilt att Arcadas studenter slutför sina examina på normtid eller snabbare och placerar sig väl i arbetslivet (sysselsätts väl) och att forskningen leder till samhälleligt mervärde och hållbar utveckling.

Arcadas kvalitetskultur bygger på resultatmedvetenhet, personligt ansvarstagande och öppet klimat/öppen dialog och växelverkan med omvärlden. Alla, såväl studenter som medarbetare, bidrar till att Arcada förverkligar sina målsättningar.

Hur kan du som student påverka Arcadas kvalitet?

Du som student bidrar till en god högskolemiljö genom att studera aktivt och med ambitiösa och relevanta målsättningar och genom att ge högskolan respons om utbildningen och undervisningen via olika responsmekanismer och om arbetslivet och arbetslivskontakternas relevans ex. via praktikrapporter.

Den direkta kommunikationen mellan chefer, lärare, handledare, tutorer, forskare, studenter och administrativa medarbetare utgör en viktig ingrediens i Arcadas kvalitetskultur. De personliga kontaktytorna är av största vikt för att samla in information om studiernas innehåll och studiemiljö. Så upplever du att det finns en brist eller ett problem, kontakta ansvarig medarbetare på Arcada och berätta vad du anser! Du kan också ge högskolan respons via olika feedbackssystem ex. fokusgruppsintervjuer och kursutvärderingar.

Visste du att högskolans ledning och ASK – Arcadas studerandekår träffas regelbundet? Rektorn och ASK-styrelsen träffas regelbundet för att diskutera aktuella ärenden i högskolan, men också får att diskutera eventuella brister. Den här aktiva dialogen mellan studenterna och ledningen strävar efter att snabbt kunna ta itu och åtgärda eventuella brister eller utveckla eller förbättra verksamheten.

Studenterna påverkar även kvaliteten i Arcadas verksamhet via engagemang i Arcadas centrala beslutande organ, arbets- och expertgrupper. Studenterna har representanter i Arcadas styrelse Extern länk, kvalitetsråd Extern länk och olika nämnder och arbetsgrupper Extern länk.

Läs mer om Arcadas ledningssystem på arcada.fi Extern länk.

Uppföljning och utvärdering

Kvaliteten i verksamheten följs upp genom årliga kvalitetsrapporter och vid interna resultatdiskussioner med institutioner och enheter. Högskolans ledningsgrupp Extern länk följer upp vid minst två möten per år hur verksamheten framskrider och hur högskolans verksamhetsplan förverkligas.

Institutionernas kvalitetsteam Extern länk utvecklar och följer kontinuerligt upp kvaliteten i utbildningen och ansvarar studentåterkopplingen fungerar och att informationen/data används för att förbättra kvaliteten. Högskolans styrelse Extern länk följer regelbundet upp hur verksamheten utvecklas i enlighet med högskolans strategi och hur verksamheten anpassas till förändringar i verksamhetsomgivningen

Vid kvalitetsbedömningen granskas ändamålsenligheten i förfaringssätt, processer och system i förhållande till målsättningar eller syften. I Arcada bedöms kvaliteten på basen av digitalt arrangerad studentfeedback, studentdialoger, interna kvalitetsrapporter, interna resultatdiskussioner mellan rektor och högskolans enheter samt på basen av externa auditeringar eller andra utvärderingar (t.ex. utvärdering av forskningsprogram).

Auditeringar av kvalitetsledningssystem handlar om att verifiera systematiken i kvalitetsarbetet och att hela organisationen handlar i enlighet med de valda förfaringssätten.

Kvalitetsledningssystemet omfattar all verksamhet. Den auditeringsmodell som det nationella centret för utbildningsutvärdering (NUC) Extern länk följer grundar sig på de europeiska principerna (ENQA) och rekommendationerna för kvalitetssäkring i universitet och högskolor. Kvalitetssäkringen i Arcada utgår från dessa riktlinjer och rekommendationer, vilket innebär regelbundet återkommande granskningar av både examens- och icke examensinriktade utbildningar med en metodik som bygger på självutvärdering och extern bedömning av expertgrupp i vilken studenter, sakkunniga och internationella bedömare medverkar.

Arcada auditerades senast 2017 av Nationella centret för utbildningsutvärdering. Rapporten hittas här Extern länk

Kvalitetsauditeringen 2017-2018

Arcada kvalitetsauditerades den 21-23 november 2017 och godkändes med goda vitsord. Auditeringsgruppen skriver att Arcadas kvalitetssystem uppfyller de nationella kriterierna för kvalitetshantering som fastställts för högskolor och motsvarar de europeiska principerna och rekommendationerna. Också nämner de att Arcada har målmedvetet arbetat med att förbättra genomströmningen och högskolan får beröm för de systematiska sätt som den följer upp de studerandes prestationer och erbjuder stöd till de studerande. Hela rapporten kan läsas vi länkan ovan.