Dessa riktlinjer gäller alla studieenheter på IT-programmet om inte läraren för en specifik studieenhet meddelar annat.

Anmälning till studieenheter

Anmälningarna öppnas på ASTA två veckor innan perioden inleds. Anmälan till studie-enheterna stängs samma måndag kl. 00:00 (AM) som perioden inleds. Efter det här kan studenter anmälas endast med lärarens samtycke.

Vem har rätt att gå en specifik studieenhet?

Kontrollera att du uppfyller förhandskraven innan du anmäler dig. Kraven hittas i studieenhetsbeskrivningen. Läraren kontrollerar att förhandskraven uppfylls efter att anmälan stängts.

Föreläsningar och aktivitet

I regel ordnas ett inledande förhör som du bör avlägga inom 2 veckor efter studieenhetens början. Syftet med detta är att du bekräftar ditt aktiva deltagande. Du bör avlägga och få godkänt i detta förhör inom utsatt tid för att ha rätt att slutföra studieenheten. Du bör anlända till en föreläsning i tid. Om du blir försenad har läraren rätt att neka tillträde till klassrummet tills nästa paus.

Bedömning och vitsord

De flesta studieenheter bedöms på basen av en eller flera inlämningsuppgifter som utförs antingen individuellt eller i grupp. Inlämningsuppgifterna bedöms med poäng och slutvitsordet bedöms enligt följande skala:

Vitsord

Minimipoäng (%)

5 91
4 81
3 71
2 61
1 50

Om du erhållit mindre än 50% av de totala poängen får du automatiskt vitsordet 0. Om du inte avlagt det inledande förhöret inom utsatt tid blir du automatiskt avlägsnad från studieenheten och får därmed inte heller något vitsord registrerat för studieenheten.

Försenade inlämningsuppgifter

Om du lämnar in en inlämningsuppgift för sent får du automatiskt -10% poängavdrag för den uppgiften för varje påbörjad försenad vecka. Detta betyder i praktiken att om studieenheten t.ex. bedöms på basen av enbart en inlämningsuppgift krävs det att du lämnar in uppgiften

  • inom utsatt tid för att ha en chans att få vitsordet 5
  • max 6 dagar för sent för att ha en chans att få vitsordet 4
  • max 13 dagar för sent för att ha en chans att få vitsordet 3 osv

För att få godkänt för studieenheten räcker däremot att du senast 4 veckor efter deadline lämnat in en inlämningsuppgift/inlämningsuppgifter värd/värda minst 50% av studieenhetens totala poäng. När det gäller att få vitsordet 1 bestraffas du m.a.o. inte av försening.
Förseningar bedöms alltid lika, oberoende av förseningens orsak!

Plagiat

Det är under inga omständigheter tillåtet att kopiera material, såsom programkod eller text, direkt från webben, av en kurskompis eller från andra källor. Plagiat leder automatiskt till underkänd studieenhet. Ifall en student plagierat en inlämningsuppgift av en annan student leder det till underkänd kurs för båda parter. Du ansvarar m.a.o. själv för att dina inlämningsuppgifter inte hamnar i fel händer.

Kan man förbättra/höja poängen för en redan inlämnad uppgift?

I regel NEJ om inte läraren meddelat annat. Du har dock vanligtvis möjlighet att komplettera inlämningsuppgifter upp till 8 veckor efter avslutad studieenhet men dock enbart om detta krävs för att få godkänt i studieenheten. Du kan m.a.o. genom att komplettera en inlämningsuppgift enbart höja vitsordet från 0 till 1. Undantag till denna kompletteringsregel är dock studieenheter med externa timlärare (eftersom timlärare vanligtvis inte har möjlighet att bedöma inlämningsuppgifter utanför studieenhetens tidtabell) och studieenheter där inlämningsuppgifter presenteras inför samtliga deltagare (eftersom studenter som gör sina inlämningsuppgifter efter presentationen har en klar fördel jämfört med de som lämnade in och presenterade sina uppgifter inom utsatt tid).