-

Kursanmälan på ASTA

Kursanmälningarna öppnas på ASTA två veckor innan perioden inleds. Anmälan till kurserna stängs samma måndag kl. 00:00 (am) som perioden inleds. Efter det här kan studenter anmälas endast med lärarens samtycke.

Vem har rätt att gå kursen?

Kontrollera att du uppfyller förhandskraven innan du anmäler dig. Kraven hittas i kursbeskrivningen. Läraren kontrollerar att förhandskraven uppfylls efter att kursanmälan stängts.

I regel ordnas ett inledande förhör som du bör avlägga inom 2 veckor efter kursstart. Syftet med detta förhör är att du bekräftar ditt aktiva deltagande i kursen. Du bör avlägga och få godkänt i detta förhör inom utsatt tid för att ha rätt att slutföra kursen. 

Efter avslutad kurs

De studenter som inte avlagt det inledande förhöret avlägsnas från kursen. i början av kursen eller under kursens gång. De studenter som inte slutfört kursen (t.ex. oinlämnade uppgifter eller underkända prestationer) erhåller vitsordet 0. 

Föreläsningar

Obligatorisk närvaro på föreläsningar? Läraren meddelar i början av kursen vilka föreläsningar som är obligatoriska.

Försenad ankomst till föreläsning

Du nekas tillträde till klassrummet om du är försenad. Du måste vänta tills nästa paus för att bli beviljad inträde.

Tentamen

Samtliga som skriver tentamen bör sitta 60 min innan man får tillåtelse att avlägsna sig.

Plagiat

Kursen underkänns. Läraren använder automatisk plagiatkontroll alltid då det är relevant.

Obligatoriska inlämningsuppgifter

Vad händer om man lämnar in uppgifterna för sent?

Vitsordet sjunker med ett steg för varannan försenad vecka.

Kan man höja vitsordet för inlämningsuppgifter?

I regel nej – om inte läraren meddelar annorlunda.

Kan man göra om en underkänd inlämningsuppgift?

Du har i regel möjlighet att komplettera din underkända inlämningsuppgift upp till 8 veckor efter avslutad kurs men dock enbart om detta krävs för att få godkänt i kursen. Du kan m.a.o. genom att komplettera en inlämningsuppgift enbart höja kursvitsordet från 0 till 1. Undantag till denna kompletteringsregel är dock kurser med externa timlärare (eftersom timlärare vanligtvis inte har möjlighet att bedöma inlämningsuppgifter utanför kursens tidtabell) och kurser där inlämningsuppgifter presenteras inför samtliga kursdeltagare (eftersom studenter som gör sina inlämningsuppgifter efter presentationen har en klar fördel jämfört med de som lämnade in och presenterade sina uppgifter inom utsatt tid).