Level/category

Professional studies

Teaching language

Swedish

Type of course

Compulsory

Cycle/level of course

First

Recommended year of study

2

Total number of ECTS

10 cr

Competency aims

The aim of the course is that the student gain basic knowledge about different kinds of disability and handicap. The student develop their ability to understand and analyse life conditions, needs and difficulties in everyday life. The student understand the meaning of social educational work. The student can independently work in different intercultural areas.

Learning outcomes

At the end of the course the student is expected to be able to:
understand and describe intellectual disabilities and realize the consequences of a disability on the persons life situation.
- have understanding especially for autism spectra disorder and neuropsykiatrical diagnoses and how this effects everyday living.
- understand the social educational care work according to learning, personal development and managing in everyday living as well as being aware of current working methods.

Course contents

Different kinds of disabilities.

Prerequisites and co-requisites

Disability in the society

Previous course names

Functional disorder and handicap SO-2-017 (0)
Social educational work with disabeled SO-2-019 (0)

Additional information

Tutorials, excursions and ACC skills trainings (20 h) are compulsory.
- Seminar week
- Home examination week

Recommended or required reading

Recommended literature:

Andersson, B. 2000. Bygga upp ett erfarenhetsbibliotek genom sociala berättelser och seriesamtal: ett pedagogiskt arbetssätt för barn/elever/personer med neuropsykiatriska problem som Autism, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, DAMP, AD/HD. Ängelholm

Beckman, V. (red.). 2007. ADHD/DAMP – en uppdatering. Stockholm: Cura.

Beckman, V., Kärnevik Måbrink, M., Schaumann, H. 2003. Gång på gång. Pedagogik vid autism och autismliknande tillstånd.

Blennberger, E. 2005. Etik i socialpolitik och socialt arbete. Lund: St Gotthard Lars-Erik. 2010. Utvecklingsstörning och andra funktionshinder. Stockholm: Bonniers
udentlitteratur

Brunt David och Hansson Lars (red.). 2005. Att leva med psykiska funktionshinder – livssituation och effektiva vård- och stödinsatser. Lund: Studentlitteratur.

Coleman Mary, Gillberg Christopher, Coleman Mary. 2011. The Autisms. Oxford University Press.

Eriksson, L., Markström, A-M. 2000. Den svårfångade pedagogiken (särskilt kapitel 6 Villkor för mötet mellan klient och socialpedagog). Lund: Studentlitteratur

Gillberg, Christopher. 2011. Barn, ungdomar och vuxna med Asperger syndrom: Normala. geniala, nördar? Stockholm: Cura.

Gillberg, Christopher. 2002. A Guide to Asperger Syndrome. Cambridge University Press.

Gillberg, Christopher. 2010. Ett barn i varje klass om ADHD och DAMP.

Gillberg, Christopher. & Peeters, Theo. 2002. Autism. Medicinska och pedagogiska aspekter. Stockholm: Cura.

Gotthard Lars-Erik. 2010. Utvecklingsstörning och andra funktionshinder. Stockholm: Bonniers

Hagman, M. 2006 Autismi ja Aspergerin oireyhtymä: toimintarajoite - miten se vaikuttaa elämääsi? Helsinki : Autismi- ja Aspergerliitto.

Kaski, M. 2001. Kehitysvammaisuus. Helsinki: WSOY.

Madsen, B. 2001. Socialpedagogik. (Särskilt kapitel 6-8). Lund: Studentlitteratur.

Madsen, B. 2006. Socialpedagogik. Integration och inklusion i det moderna samhället (Särskilt kapitel 8-9 som berör bildning!). Lund Studentlitteratur.

Malm. M, Matero. M, Repo. M, Talvela. E-L. 2006. Esteistä mahdollisuuksiin. Vammaistyön perusteet. Porvoo: WSOY

Rehn, A. och Molin, P. 2002. Älskade barn, särskilda barn. Att få ett barn med funktionshinder. Wahlström & Widstrand

Sandberg Anette (red.) 2009. Med sikte på förskolan – barn i behov av stöd. Lund: Studentlitteratur

Talentia. 2005. Etiska regler för yrkesmänniskor inom socialbranchen. Vardagen, världen, livet, etiken. Helsingfors. Tillgänglig; http://www.talentia.fi/svenska/ External link

Wing, Lorna. 2012. Autismspektrum: handbok för föräldrar och professionella. Stockholm: Cura

Other references:

Alwin, A-M. 2008. Ensam på insidan. Syskon berättar. Stockholm: Cura

Asmervik. S, Ogden. T, Rygvold. A-L. (red.). 2001. Barn med behov av särskilt stöd. Grundbok i specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur.

Attwood, T. 2000. Om Aspergers syndrom.Stockholm: Natur och Kultur.

Grunewald, Karl. 2012. Från idiot till medborgare: de utvecklingsstördas historia.

Brusén, P. Hydén, L-C (red.) 2000. Ett liv som andra: livsvillkor för personer med funktionshinder. Lund: Studentlitteratur.

Cohen, S. 2000. Fokus på autism. Stockholm: Cura.

Dammert Raul. 2005. Funktionshinder - Vad är det? Om olika skador, sjukdomar och funktionshinder som till följd av brister i samhället leder till handikapp. Stockholm: Fritzes.

Danermark Berth. 2005. Att (åter)erövra samtalet. En bok om hörselskada och kommunikation. Örebro: LäroMedia.

Fleischer, A. V. & Merland, J. 2010. Exekutiva svårigheter hos barn. Bedömning och praktiska åtgärder. Lund: Studentlitteratur

Gerland, G. 2004. Autism: relationer och sexualitet. Stockholm: Cura.

Gillberg. C. 1999. Det hoppar och rycker i själen. Om Tourettes syndrom och andra tillstånd med tics hos barn, ungdomar och vuxna. Stockholm: Cura förlag.

Gustavsson Holmström Marie. 2002. Föräldrar med funktionshinder – om barn, föräldraskap och familjeliv. Stockholm: Carlssons

Heljskov Elvén, B. 2009. Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder. Lund: Studentlitteratur

Henriksen, J-O., Vetlesen, A.J. 2006. Etik i arbete med människor. Lund: Studentlitteratur.

Hindberg. B. 2003. Barn till föräldrar med utvecklingsstörning. Stockholm: Gothia

Iglum. Lisbeth. 2006. Om de bara kunde skärpa sig! Barn och ungdomar med DAMP/MBD/ADHD och Tourettes syndrom. Lund: Studentlitteratur.

Kyllikki Kerola, Sari Kujanpää [et al.] 2000. Autismikuntoutus. Jyväskylä : PS-kustannus

Kerola, K., Kujanpää, T, Timonen, T. 2001. Autismikuntoutus. Juva: PS-Kustannus.

Klasén Mc Grath, M. 2008. Annorlunda barnbarn. Stockholm: Cura

Kurki, L. 2005. Det sociokulturella inspirerande inom socialpedagogiken i Finland. I Socialpedagogisk tidskrift årsbok 2005, 9-26.

Kutcher Martin L. 2010. Barn med överlappande diagnoser: ADHD, inlärningssvårigheter, Asperger, Tourette, bipolär sjukdom med flera. Natur och Kultur.

Kutcher Martin L. 2010. ADHD - att leva utan bromsar: en praktisk vägledning. Natur och Kultur.

Kärfve Eva. Hjärnspöken: DAMP och hotet mot folkhälsan. 2001. Stockholm: Östlings bokförlag Symposium.

Löfgren-Mårtenson Lotta. 2005. ”Får jag lov?” Om sexualitet och kärlek i den nya generationen unga med utvecklingsstörning. Lund: Studentlitteratur

Malm Marita, Matero Marja, Repo Marjo, Talvela Eeva-Liisa. 2004. Esteistä mahdollisuuksiin: vammaistyön perusteet Helsinki: WSOY

Michelsson,K. Saresma, U. Valkama, K., Virtanen, P: 2002. AD/HD – diagnosticering, rehabilitering och anpassning: Vasa: Lärum-förlaget

Myllykoski, A-M, Melamies, N, Kangas.S (toim.) 2004. Itsenäistyvä nuori ja AD/HD. Jyväskylä : PS-Kustannus.

Määttä, P. 1999. Perhe asiantuntijana. Erityiskasvatuksen ja kuntoutuksen käytännöt. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino oy

Olin, Eliabeth. 2003. Uppbrott och förändring: när ungdomar med utvecklingsstörning flyttar hemifrån. Göteborg: Institutionen för socialt arbete. Universitetet. 239 s.

Olsson. B-I & Olsson. K. 2007. Att se möjligheter i svårigheter. Barn och ungdomar med koncentrationssvårigheter. Lund: Studentlitteratur.

Paulsson. J och Ringby Jansson. B. (red.). 2008. Boende och sociala sammanhang – för människor med funktionshinder. Lund: Studentlitteratur

Renlund, C. 2007. Doktorn kunde inte riktigt laga mig. Barn om sjukdom och funktionshinder och om hur vi kan hjälpa. Gothia.

Renlund, C. 2009. Litet syskon. Om att vara liten och ha en syster eller bror med sjukdom eller funktionsnedsättning. Stockholm: Gothia

Rosqvist Eerika (toim.). 2009. CP-vammaisen aikuisen hyvinvointi, toimintakyky ja ikääntyminen. Helsinki: Invaliidiliitto ry.

Yack, E. Sutton, S. Aquilla, P. 2001. Leikki linkkinä lapseen. PS-Kustannus.

Åkesson Liz. 2009. Vuxenliv. Finlandssvensk version. Vasa: Lärum.

Study activities

 • Lectures - 40 hours
 • Excursions and demonstrations - 20 hours
 • Individual- and group instruction - 20 hours
 • Practical exercises - 10 hours
 • Small-group work - 20 hours
 • Individual studies - 146 hours
 • Seminars - 10 hours

Workload

 • Total workload of the course: 266 hours
 • Of which autonomous studies: 266 hours
 • Of which scheduled studies: 0 hours

Mode of Delivery

Participation in tuition

Assessment methods

 • Exams (written-, oral-, home-)
 • Demonstrations and proficiency exams
 • Essays, reports, productions and portfolio
 • ACC

Assessment requirements

Evaluation (all parts are to be passed):
- Tutorials 1-5
- Seminar 1-5
- Home exam 1-5
- ACC

Teacher

 • Arell-Sundberg Marina
 • Gustafs Christel
 • Gustavson Mia
 • Haldin Denice
 • Kiukas Carina
 • Nordlund-Spiby Rut
 • Ring Joachim
 • Sigfrids Ingmar
 • Wenman Lena

Examiner

Nordlund-Spiby Rut

Group size

No limit

Assignments valid until

12 months after course has ended

The timetable of the course

24.9-8.11.2013

Assessment methods

 • 2013-11-08 - Exams
 • 2013-11-05 - Demonstrations and presentations
 • 2013-11-05 - Reports and productions
 • 2013-11-01 - Other assignments

Course and curriculum search