Level/category

Professional studies

Teaching language

Swedish

Type of course

Compulsory

Cycle/level of course

First

Recommended year of study

2

Total number of ECTS

5 cr

Competency aims

The aim of the course is that the student look in to disability in society from different point of views. The student will also deepened his/her knowledge in the societies policy of disability and the support to persons with disability.

Learning outcomes

At the end of the course the student is expected to be able to
- understand and critically examine theoretical perspectives and models in the area of disability.
- review strategies and programs that conduct the politics as well as the services of disability.
- advise on different kinds of services and supports for persons with disabilities.
- describe and argue for their own attitude upon disability in society.

Course contents

Different perspectives on disability
Policy and support of disability

Prerequisites and co-requisites

Learning and Introduction to Social Education
The Connections between the Human Being and the Environment
Life span psychology
The Welfare of the Human Being and Finnish Society

Additional information

Tutorials, excursions, theme seminars, pbl-exam and case-rapport compulsory.

Recommended or required reading

Recommended literature:
Barnes, C., Mercer, G. 1999. Granskning av den sociala handikappmodellen. I Tideman, M. (red.) Handikapp. Stockholm: Johansson och Skyttmo, 79-105.

Gustavsson, A. (red.) 2004. Delaktighetens språk. Lund: Studentlitteratur (särskilt kapitel 2,3, 4, 5 & 7) .

Madsen, B. 2006. Socialpedagogik. Integration och inklusion i det moderna samhället. Lund:Studentlitteratur. (särskilt kapitel 3-7).

Nouko-Juvonen, S. 1999 Pyöratuolitango: näkökulmia vammaisuuteen. Helsinki:Edita (särskilt sid 77-151),

Social- och hälsovårdsministeriet. 2006. Statsrådets redogöelse om handikappolitiken 2006. Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2006:10. (Rapporten finns på Social-och hälsovårdsminsiteriets webbplats www.stm.fi External link)

Smedsby, B., Dahl, T. 2002. WHO:s nya klassification funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa.. En presentation av ICF. Socialmedicinsk tidskrift, 6, 486-495.

Starrin, B. 2000. Empowerment och funktionshinder. I Brusén, P. Hydén, L-C (red.) 2000. Ett liv som andra: livsvillkor för personer med funktionshinder. Lund: Studentlitteratur., 71-94.

Östnäs, A. 2007. Norm och normalisering inom handikappvetenskap och handikappidrott. I Svenssson, K. (red.) Normer och normalitet i socialt arbete: Lund: Studentlitteratur, 63-76

Other referensliterature:
Barnes, C., Mercer, G., Shakespear, T. 2000. Understanding disability. I Exploring disability. A sociological introduction. Camebridge, Polity Press., 10-38.

Barron, Karin (red.). 2004. Genus och funktionshinder. Lund: Studentlitteratur.

Björkman, T. 2005. Stigma. I Bunt, D. & Hansson, L. (red.) Att leva med psykiska funktionshinder – livssituation och effektiva vård och stödinsatser., 57-72.

Brusén, P. Hydén, L-C (red.) 2000. Ett liv som andra: livsvillkor för personer med funktionshinder. Lund: Studentlitteratur.

Grönvik, L. 2005. Funktionshinder – ett måntydigt begrepp. I Söder, M (red.) Forskning om funktionshinder. Problem, utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur, 37-62.

Gustavsson, A. 2001. Inifrån utanförskapet. Om att vara annorlunda och delaktig. Lund: Studentlitteratur

Fagerberg, G. 2002. Design for all. I Sjöberg (red.) Arbetsliv och funktionshinder. Lund: Studentlitteratur., 199-210.

Holmström, M.G. 2005. Den sociala modellen. I Danemark (red.) Sociologiska perspektiv på funktionshinder och handikapp. Lund: Studentlitteratur

Karjalainen, V., Vilkumaa, I. (toim.) 2004. Kuntoutus kanssamme: ihmisen toimijuuden tukeminen. Helsinki: Stakes.

Nirje, Bengt 2003. Normaliseringsprincipen. Lund: Studentlitteratur.

Nordiska ministerrådet. 2004. Aktuellt i Norden - Handikapperspektivets synlighet inom fem politikområden. Tillgänglig: http://www.nsh.se/publikationer/handikapperspektivets_synlighet.htm External link

Oliver, Michael 1996. Understanding disability from theory to practice. Basingstoke: Macmillan.

Peterson, G., Ekensteen, W. Rydén, O. 2006. Funktionshinder och strategival. Om att hantera sig själv och sin omvärld. Lund. Studentlittetratur

Räty, T. 2003. Vammai§palvelut. Vammaispalvelujen soveltamiskäytäntö. Helsinki: Kynnys ry.

Socialstyrelsen. 2003. ICF- Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. (Rapporten kan laddas ner från Socialstyrelsens webbplats: www.socialstyrelsen.se External link)

Tideman, M. 2000. Normalisering och kategorisering. Om handikappideologi och välfärdspolitik i teori och praktik för personer med utvecklingsstörning (särskilt kapitel 2). Lund: Studentlitteratur.

Tideman, M. (red.) 1999. Handikapp, synsätt, principer, perspektiv (särskilt del 1 Synsätt och begrepp, del 2 Principer). Stockholm: Johansson & Skyttmo förlag.

Tössebro, Jan (red.) 2004. Integrering och inkludering. Lund: Studentlitteratur.

Lagstiftning som berör rätten till social service för personer med handikapp (lagarna hittar ni under www.finlex.fi/sv/ External link)
Socialvårdslag 710/1982.
Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 812/2000.
L om service och stöd p.g.a. handikapp 380/1987.
F om service och stöd p.g.a. handikapp 759/1987.
L ang. specialomsorger om utvecklingsstörda 519/1977.

Study activities

 • Lectures - 14 hours
 • Excursions and demonstrations - 10 hours
 • Small-group work - 24 hours
 • Individual studies - 87 hours

Workload

 • Total workload of the course: 135 hours
 • Of which autonomous studies: 135 hours
 • Of which scheduled studies: 0 hours

Mode of Delivery

Participation in tuition

Assessment methods

 • Exams (written-, oral-, home-)
 • Demonstrations and proficiency exams

Assessment requirements

Evaluation (all for parts are to be passed):
- case rapport (legislation)
- theme seminar
- study visits
- tutorials 1-5 (50%)
- PBL exam 1-5 (50%)

Teacher

 • Gustavson Mia
 • Nordlund-Spiby Rut
 • Sigfrids Ingmar
 • Silius-Ahonen Ellinor
 • Sundell Solveig

Examiner

Nordlund-Spiby Rut

Group size

No limit

Assignments valid until

12 months after course has ended

The timetable of the course

P1 29.8-26.9.2014

Assessment methods

 • 2014-09-26 - Exams
 • 2014-09-23 - Demonstrations and presentations
 • 2014-09-24 - Other assignments

Course and curriculum search