The course takes place in period

4 (2021-03-22 to 2021-07-31)

Level/category

Professional studies

Teaching language

Swedish

Type of course

Compulsory

Cycle/level of course

First

Recommended year of study

2

Total number of ECTS

5 cr

Course contents

The concepts Rehabilitation, Environment, Universal design and Participation. Introduction in the Housing Enabler instrument. Housing adaptations-, aids- and the home-visit process.

Prerequisites and co-requisites

Basic course in Occupational therapy The Occupational Therapy process

Previous course names

--

Additional information

All practical training, seminars, workshops and tutoring are mandatory and absence has to be compensated. The international week is mandatory and absence has to be compensated with a report.

Recommended or required reading

Autti-Rämö,I. Salminen, A-L. Rajavaara, M. Ylinen, A.2016.Kuntoutuminen.Duodecim.ISBN 978-951-656- 464-0. Sidorna: 59-62; 206 -214; 247 - 274;347 - 363 Iwarsson, S & Slaug, B.(2000). Housing enabler: ett instrument för bedömning och analys av tillgänglighetsproblem i boendet. Lund : Veten & Skapen HB & Slaug Data Management Salminen A-L . (toim). 2003. Apuvälinekirja. 3.painos. Kehitysvammaliitto. Tammerpaino 2002.Sociaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Social- och Hälsovårdsministeriet (2018) Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet.Opas apuvälinetyötä tekeville ammattilaisille ja ohjeita asiakkaille. E- publikation. Tillgänglig: https://stm.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952 External link- 00-3989-9 http://www.enabler.nu External link Referenslitteratur: Baum, C. M, & Christiansen, C. H. (2005). Person- environment-occupation- performance: An occupation- based framework for practice. In C. H. Christiansen, C. M. Baum, and J. Bass-Haugen (Eds.), Occupational therapy: Performance, participation, and well-being (3rd ed.). Thorofare, NJ: SLACK Incorporated. Kapitel 11. Kielhofner, G. 2008. Model of Human Occupation.Theory and Application. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins. Kielhofner, G. 2007. A model of human Occupation: Theory and Application. 4rd ed. Baltimore: Lippincott, Williams & Wilkins Tauria,T. , Tero, S. & Tulasalo, A. 2015 Opas vaikeavammaisille aikuisille soveltuvista toimintavälineistä ? oikealla välineellä osallistuminen onnistuu. Tammerfors: Kehitysvammaisten tukiliitto tillgänglig: https://www.tukiliitto.fi/malike/materiaalit/to External link imintavalineoppaat/ Molin, Martin (2004) Att vara i särklass - om delaktighet och utanförskap i gymnasieskolan. Studies from The Swedish Institute for Disability Research No. 11; Doktorsavhandling. Linköpings Univeristet, Umeå univeristet. Tillgänglig: http://www.diva External link- portal.org/smash/get/diva2:20962/FULLTEXT01.pdf STAKES (2004)ICF, toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja tervyden kansanvälinen luokitus. Gummerus. Jyväskylä. Terveyden ja Hyvinvoinninlaitos (THL)/ terveysportt (2019) Toimia-tietokanta. Tillgänglig: https://www.terveysportti.fi/dtk/tmi/koti External link Terveyden ja Hyvinvoinninlaitos (THL) Handbok för handikappservice. Tillgänglig: https://thl.fi/sv/web/handbok-for External link- handikappservice/pa- svenska/startsidan

Study activities

 • Lectures - 14 hours
 • Individual- and group instruction - 8 hours
 • Practical exercises - 14 hours
 • Individual studies - 54 hours
 • Internet-based studies - 25 hours
 • - 20 hours

Workload

 • Total workload of the course: 135 hours
 • Of which autonomous studies: 135 hours
 • Of which scheduled studies: 0 hours

Mode of Delivery

Participation in tuition

Assessment methods

Essays, reports, productions and portfolio

Assessment requirements

Students write in pair an essay on how to enable occupation and participation for a person in her/his own environment.

Teacher

 • Arell-Sundberg Marina
 • Werner Tove

Examiner

Arell-Sundberg Marina

Group size

No limit (22 students enrolled)

Assignments valid until

Until date 2018-08-31

The timetable of the course

Vänligen se bokningarna i ARBS

Course enrolment period

2021-03-08 to 2021-04-04

Assessment methods

2021-05-14 - Reports and productions

Room reservations
Date Time Room Title Description Organizer
2021-03-23 13:00 - 16:00 Omgivning och delaktighet 13.00 - 14.30 Kursintroduktion (M A-S och TW) 14.45 - 16.00 Föreläsning: Omgivning i praxismodellerna (TW) Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2021-03-24 09:00 - 12:00 Omgivning och delaktighet Självstudier: Grupparbete kring omgivningskomponenterna Arell-Sundberg Marina
2021-03-25 09:00 - 11:00 Omgivning och delaktighet Praxismodellernas omgivningskomponenter Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2021-03-26 10:00 - 11:00 Omgivning och delaktighet Online föreläsning:Omgivning,delaktighet, empowerment och brukarmedverkan (M A-S) Arell-Sundberg Marina
2021-03-26 12:00 - 16:00 Omgivning och delaktighet UN Workshop (TW): 12.00 - 12.30 Vad är Universal Design 12.30 - 13.30 Grupparbete kring de olika principerna 13.45 - 14.30 Inför färdighetsträningen Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2021-03-31 10:15 - 16:00 Omgivning och delaktighet Färdighetsträning UD perspektiv: 10.00 - 10.30 Start (TW) 10.30 - 12.00 Färdighetsträning Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2021-04-01 10:00 - 11:30 Omgivning och delaktighet Handledning Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2021-04-06 15:15 - 16:00 Omgivning och delaktighet Tidsreservering för självstudier: Rehabilitering - bandade föreläsningar på Itslearning Arell-Sundberg Marina
2021-04-08 09:00 - 12:00 Omgivning och delaktighet 09.00 - 10.00 Introduktion till Housing Enabler (obligatorisk närvaro) 10.00 - 10.15 Paus 10.15 - 11.00 Introduktion och genomgång av uppgiften 11.00 - 12.00 Eget arbete: Bedöming med HE Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2021-04-09 09:00 - 12:00 Omgivning och delaktighet 9.00 - 10.30 Dokumentering av HE-bedömningen : manuellt - Hur läser jag resultatet? (STRÖMMAD på Teams) Par-/ minigrupps arbete: 10.45 - 12.15 rapportering - skriva bedömningsutlåtande Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2021-04-14 08:30 - 12:00 Omgivning och delaktighet Tidsreservering för självstudier: Hembesök, hjälpmedel och bostadsanpassningar (ta del av inbandade föreläsningar) Arell-Sundberg Marina
2021-04-15 10:30 - 12:00 Omgivning och delaktighet Handledning Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2021-04-16 13:30 - 16:00 Omgivning och delaktighet Självstudier: Bekanta er med materialet i Workshop-mappen Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2021-04-21 08:30 - 15:00 Omgivning och delaktighet Workshop online - Observation av en äldre persons aktivitet i hemmet Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2021-04-27 14:30 - 16:00 Omgivning och delaktighet Handledning kring examinations-uppgiften (valbar) Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2021-04-29 08:15 - 11:30 Omgivning och delaktighet Eget arbete med examinationsuppgiften Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2021-04-30 08:15 - 14:00 Omgivning och delaktighet Eget arbete med examinationsuppgiften Arell-Sundberg Marina
Werner Tove

Kurs och studieplanssökning