Level/category

Professional studies

Teaching language

English

Type of course

Compulsory

Cycle/level of course

First

Recommended year of study

3

Total number of ECTS

5 cr

Competency aims

Scroll down for Finnish
During this course the student continues to
develop her/his competence in contextual clinical
care. The student continues to deepen competence
in the assessment and care of the patient in
critical condition within the context of an
intensive unit, operating theatre including
anesthesia.
In Finnish:
Opiskelija kehittää osaamistaan kliinisessä
hoitotyössä. Opiskelija syventää osaamistaan
kriittisesti sairaan potilaan hoitotyössä, mihin
kuuluvat tehohoitotyö, leikkaussali hoitotyö ja
anestesiahoitotyö.

Learning outcomes

Scroll down for Finnish
By the end of the course the student is expected
to be able to:

- verbalize, discuss and participate during
contact days in the simulation/skill development
center. Theme: main principles, responsibility of
the professional nurse when caring for clients in
the critical care unit/operating room setting
including anesthesia. (Additional learning
objectives can be found for each module on the
learning platform)
In Finnish:
Kurssin päätyttyä opiskelijan odotetaan osaavan:

kommunikoida ja keskustella sekä osallistua
lähiopetus päiville simulaatio keskuksessa.
Teema: hoitotyön keskeiset toiminnot, tehtävät ja
vastuu tehohoitotyössä ja leikkaussalityössä
sisältäen anestesiahoitotyön.
(Vaihtoehtoiset oppimistavoitteet löytyvät
jokaisen kurssin oppimisalustalta)

Course contents

Scroll down for Finnish
An introduction to intensive care nursing. (2sp)
An introduction to anesthesia (nursing) (2sp)
An introduction to surgical scrub/circulating
nurse in the operation theatre (1sp)
(see itslearning for additional course contents)
In Finnish:
Johdanto tehohoitotyöhön (2op)
Johdanto anestesiahoitotyöhön (2op)
Johdanto leikkaussali hoitotyöhön
(instrumenttihoitajan ja valvovan hoitajan
tehtävät) (1op)
(Lisää itsLearning-oppimisympäristössä)

Prerequisites and co-requisites

Scroll down for Finnish
The student has accomplished the following
courses (student has a grade in):
Anatomy and physiology
Medication administration and patient safety
Clinical care I & Clinical care II.
The student has to have one practical training
accomplished before coming to the course.
In Finnish:
Opiskelijalla on oltava suoritettuina seuraavat
kurssit: Anatomia ja fysiologia
Lääkehoito ja potilasturvallisuus
Kliininen hoitotyö I ja Kliininen hoitotyö II.
Opiskelija on suorittanut vähintään yksi ohjattua
harjoittelua ennen kurssille osallistumista.

Previous course names

Clinical care IV

Additional information

Participation during contact days in the
simulation center and a passing grade in
theoretical exam are compulsory to accomplish
this course.
In Finnish:
Osallistuminen lähiopetuspäiville
simulaatiokeskuksessa ja hyväksytty tentti ovat
edellytyksiä kurssin hyväksytylle
suorittamiselle.

Recommended or required reading

Additional materials are found on itslearning (In
Finnish:
Vaihtoehtoiset oppimismateriaalit läytyvät
itsLeaning-oppimisympäristöstä.
* Clarke, D, Ketchell, A. 2014. Att vårda akut
sjuka
vuxna. Prioriteringar vid bedömning och
omhändertagande. Studentlitteratur.

AS ALTERNATIVE TWO

* Wood, I., Garner, M (red).2013. Inledande
omhändertagande av akut sjuka personer - en bok
för
sjuksköterskor. Studentlitteratur

AND

* Jevon, P. & Ewens, B. (red) 2014. Att övervaka
patienter med livshotande sjukdom.
Studentlitteratur
(kap 1-15)

* Aktuella artiklar och forskningar
* Föreläsningsmaterial

Referenslitteratur:
* Castrén, M et al 2009. Ensihoidosta
päivystyspoliklinikalle. WSOY
* Boman, L. & Wikström, C. 2014. Medicinsk
teknik.
Teori, planering och genomförande. (kapitel om
CV
kateter)
Studentlitteratur
Niemi-Murola, L., Metsävainio, K., Saari, T.,
Vahtera,
A., Vakkala, M. 2016. Anestesiologian ja
tehohoidon
perusteet. Duodecim (valda delar)
* Ruokonen, E., Ala-Kokko, T., Koivula, I.,
Parviainen, I. (toim) 2014. Akuuttihoidon
lääkkeet. Duodecim. (valda delar)

Study activities

 • Lectures - 2 hours
 • Individual- and group instruction - 27 hours
 • Practical exercises - 40 hours
 • Internet-based studies - 50 hours
 • - 16 hours

Workload

 • Total workload of the course: 135 hours
 • Of which autonomous studies: 135 hours
 • Of which scheduled studies: 0 hours

Mode of Delivery

Participation in tuition

Assessment methods

 • Exams (written-, oral-, home-)
 • Demonstrations and proficiency exams

Assessment requirements

Scroll down for Finnish
To pass the course the student has to accomplish
the following:
Participate in skill development and simulation
activities. Participate in theoretical
studies/activities on itslearning.Pass the
written exam
In Finnish:
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää:
Osallistumista käytännön harjoituksiin ja
simulaatioihin.
Osallistumista teoreettisiin
opintoihin/aktiviteetteihin itsLearning-
oppimisympäristössä. Tentin hyväksyttyä
suorittamista.

Teacher

 • Karbin Daniela
 • Kielo Emilia
 • Mannevaara Pauleen
 • Villikka Denise
 • Gray Pamela

Examiner

Villikka Denise

Group size

No limit

Assignments valid until

12 months after course has ended

The timetable of the course

See ARBS and itslearning for the course schedule

Assessment methods

 • Date of examination will be announced later - Exams
 • Date will be announced later - Demonstrations and presentations

Course and curriculum search