Level/category

Professional studies

Teaching language

Swedish

Type of course

Compulsory

Cycle/level of course

First

Recommended year of study

1

Total number of ECTS

5 cr

Competency aims

The aim of the course is...

Learning outcomes

At the end of the course the student is expected to
be able to...

Recommended or required reading

Socialpedagogik:

Eriksson, L., Markström, A-M. 2000. Den
svårfångade
socialpedagogiken.Lund:Studentlitteratur

Madsen, B. 2006. Socialpedagogik. Integration
och inklusion i det moderna samhället
(Särskilt kapitel 8-9). Lund: Studentlitteratur

Nivala, E, Ryynänen, S. 2019. Sosiaalipedagogiikka

 • kohti inhimmillisempää yhteiskuntaa. Tallinn:
  Gaudeamus oy

Funktionsvariation:

Brunt David och Hansson Lars (red.). 2014. Att
leva med psykisk
funktionsnedsättning;livssituation och
effektiva vård- och
stödinsatser. Lund: Studentlitteratur.

Coleman Mary, Gillberg Christopher, Coleman
Mary.2011. The Autisms. Oxford University
Press.

Gillberg, Christopher. 2011. Barn, ungdomar och
vuxna med Asperger syndrom: Normala.
geniala,nördar? Stockholm: Studentlitteratur.

Hallberg Ulrika&Hallberg Lillemor.2018.
Delaktighet för personer med
funktionsnedsättning. Lund: Studentlitteratur.

Handbok för handikappservice. 2016.
Helsingfors:THL.
Tillgänglig:https://www.thl.fi/sv/web/handbok External link-
for-handikappservice/pa-svenska/startsidan

Ineland.J, Molin.M & Sauer.L. 2013.
Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd.
Malmö:Gleerups.

Wing, L. 2012. Autismspektrum: handbok för
föräldrar och professionella. Stockholm: Cura

Lagstiftning:
Socialvårdslag 710/1982.
Lag om klientens ställning och rättigheter inom
socialvården 1301/2014.
Lag om service och stöd p.g.a. handikapp
380/1987.
F om service och stöd p.g.a. handikapp
759/1987.
Lag ang. specialomsorger om utvecklingsstörda
519/1977.
Lag om handikappförmåner 570/2007
Diskrimineringslagen 1325/2014
Lag om stödjande av den äldre befolkningens
funktionsförmåga och om social- och
hälsovårdstjänster för äldre 980/2012

Övrigt:

FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. 2015. Finlands FN-förbund
https://www.ykliitto.fi/sites/ykliitto.fi/files/va External link
m
maisten_oikeudet_2016_sv_net.pdf

Talentia. 2018. Vardagen, värderingarna och etiken
-Etiska riktlinjer för yrkespersonen inom det
sociala området.
https://talentia.e-julkaisu.com/2018/etiska External link-
riktlinjer/#page=1

Study activities

 • Lectures - 14 hours
 • Small-group work - 50 hours
 • Individual studies - 53 hours
 • Internet-based studies - 14 hours
 • Seminars - 4 hours

Workload

 • Total workload of the course: 135 hours
 • Of which autonomous studies: 135 hours
 • Of which scheduled studies: 0 hours

Mode of Delivery

Participation in tuition

Assessment methods

 • Demonstrations and proficiency exams
 • Essays, reports, productions and portfolio

Assessment requirements

To pass the course the student should pass the
following examinations:
Examination 1 ....
Examination 2.... etc.
(examinations include written examination tests,
demonstrations and presentations, reports and
produktions, essays, and also presence at
specified occasions)

The examinations contribute to the final grade as
follows: ...

Teacher

 • Ahlroth Linda
 • Arell-Sundberg Marina
 • Sigfrids Ingmar
 • Söderström Eivor

Examiner

Arell-Sundberg Marina

Group size

No limit

Assignments valid until

Until date 2021-08-31

The timetable of the course

Kursens tidtabell finns presenterad på
lärplattformen
Itslearning i dokumentet: "Timeline för kursen"
Tider för de olika basgruppernas träffar bokas i
ARBS

Assessment methods

 • Date will be announced later - Demonstrations and presentations
 • 2021-05-28 - Reports and productions

Course and curriculum search