The course takes place in period

  • 3 (2020-01-01 to 2020-03-22)
  • 4 (2020-03-23 to 2020-07-31)

Level/category

Extension studies

Teaching language

Swedish

Type of course

Optional

Cycle/level of course

First

Recommended year of study

4

Total number of ECTS

10 cr

Competency aims

The student is able to manage small scale media productions

Learning outcomes

Students will understand mass media as a system of interrelated
forces, including historical foundations, technological advances,
economic dynamics, regulatory constraints, and ethical concerns.
 
Students will be able to grasp the complex relationship between
communication/media theories and a diverse set of individual,
social, and professional practices.
 
Students will understand the underlying philosophical
assumptions of, and be able to apply, one or more communication
research methods to address a range of media texts and
audiences, production and technological practices, and relevant
social issues.
 
Students will comprehend the foundations, process, and practices
of writing for and about the media, and demonstrate proficiency in
writing in one or more professional media writing applications.
 
Students will be able to conceptualize, design, and produce one or
more works in media based on effective principles and practices
of media aesthetics for a target audience.
TECHNICAL SKILLS AND ENTREPRENEURSHIP in its domain ?
Students have mastered the key tools to manage the realization of
customer orders and to realize personal artistic projects. ?
Students are aware of the social appearance, needs and
requirements. ? Students know the appropriate business
arrangements and practices in their field.
EXPERTISE TO CREATE A PROFESSIONAL IDENTITY ? Students
have the ability to identify themselves in their industry. ? Students
know the situation of the professionals in the industry and have
the ability to see continuous changes in society and their own
professional role. ? Students can view / create jobs for
themselves. ? Students have the ability to communicate about
their own position in the media / cultural field.

Course contents

Breddstudier som självständigt projektarbete.

Breddstudier och produktionsinriktad verksamhet i kurser gäller för vitt skilda typer av projekt, där den kreativa processen står i centrum. Ofta gör studenten dessa studier inom ramarna för det arbete de gör ute på kulturfältet.
Genom breddstudien fördjupar eller breddar studeranden sin kompetens och förståelse.
Breddstudier som självständigt projektarbete kan vara:

- Produktion av verk, projekt och initiativ som innebär en kreativ process (t.ex. musikproduktion, manuskript, föreställning, spel, film, dokumentär, radioprogram, app)
- Förmedling av verk, projekt och initiativ i olika sammanhang (t.ex. festival, klubb, utställning)
- Produktioner som skapar en mötesplats mellan studenter, konstnärer/kulturaktörer och publiken (t.ex. seminarium)

Till produktionen ska studenten lägga skriftliga uppgifter i form av Inlärningsplan och Analys och en
presentation (Projektpresentationer inför andra studerande ordnas 3 gånger i året).

I samråd med den som ansvarar för kursen gör studenten upp
följande:

1. Inlärnings- och litteraturplan:
Ur planen ska det klart framgå vad studenten
ämnar lära sig av projektet/produktionen och hur detta påverkar
studentens yrkesidentitet. Ur litteraturplanen framkommer vilken litteratur
studeranden tänker fördjupa sig i för att förstå kontexten för
projektet/produktionen. Tänk dig minimi 3-5 akademiska artiklar,
eller/och en till två böcker.
Med den kursansvariga identifierar ni nyckelord. Du går till
Arcadas bibliotek och bokar en tid med en informatiker. (Du kan
också göra det via nätet.) Tillsammans med informatikern söker ni
relevant litteratur för litteraturplanen. Den kursansvariga ska
sedan godkänna planen.
OBS! Vissa kurser har färdiga litteraturlistor.

2. Projektpresentation (den presentation i t.ex. PPT format som du använder som botten på Presentationsdagen.

3. Analys: På basen av litteraturen i litteraturplanen skriver
Du en 5-10 sidor lång facktext (se Arcadas skrivguide!) kring ett ämne
som du kommit överens om med den med kursansvariga. Deadline
2-3 veckor efter presentation (Analysen får lämnas in tidigare) eller enligt överenskommelse med ansvarig lektor.

Examination:
Presentationen bedöms med vitsord underkänt/godkänt och är en
obligatorisk del av breddstudierna. För godkänd presentation
bedöms du med vitsord 1 i breddstudiekursen. Vitsord på skalan 2-5 kräver
att du också gör Inlärnings-och litteratur plan och den Analys som beskrivs ovan.
I de skriftliga uppgifterna bedöms, tekniskt utförande, innehåll, språkbehandling, analys, inlämning i tid.

Prerequisites and co-requisites

Se Kursinnehåll

Recommended or required reading

Se kursinnehåll

Study activities

Project- and production work/artistic activities - 270 hours

Workload

  • Total workload of the course: 270 hours
  • Of which autonomous studies: 270 hours
  • Of which scheduled studies: 0 hours

Mode of Delivery

Multiform education

Assessment requirements

Se kursinnehåll

Examiner

Träskman Tomas

Group size

No limit

Assignments valid until

12 months after course has ended

Course enrolment period

2019-12-24 to 2020-01-20

Course and curriculum search