Level/category

Professional studies

Teaching language

Swedish

Type of course

Compulsory

Cycle/level of course

First

Recommended year of study

2

Total number of ECTS

5 cr

Competency aims

The aim is to create a production process where each discipline
works together towards a shared goal. The aim is also to deepen
the students knowledge in dramaturgy, edit analysis and in the
craft of directing actors.

Learning outcomes

After the course the student is expected to be able to take part in a
film production process, with emphasis on fiction. The student
should be able to produce and analyze scripts, be able to work
with actors and be able to plan and execute the editing process.

Course contents

The students will develop their
productions from an idea to a script to a film. The emphasis is
on
scriptwriting, directing actors, production, editing and analyzing
each others work.

The lenght of the productions are 4-5 minutes.

Prerequisites and co-requisites

Single camera 1
Single camera 2

(or similar knowledge)

Recommended or required reading

McKee, Robert (1999) Story
Substance, structure, style, and the principles of Screenwriting.
London: Methuen.

Karel Reisz & Gavin Millar
The techique of Film Editing
Focal Press
ISBN 0 240 51437 8

Pat Cooper & Ken Dancyger: Writing the Short Film

Study activities

  • Lectures - 40 hours
  • Project- and production work/artistic activities - 50 hours
  • Individual studies - 43 hours

Workload

  • Total workload of the course: 133 hours
  • Of which autonomous studies: 133 hours
  • Of which scheduled studies: 0 hours

Mode of Delivery

Participation in tuition

Teacher

  • Grabber Klaus
  • Lindfors Kauko
  • Nordström Robert
  • Nåls Jan

Examiner

Mård Tommy

Group size

No limit

Assignments valid until

Until further notice

The timetable of the course

KORTFILM 2012 [5 sp] ÅK 2 Kursplan & tidtabell Kursansvarig: Jan Nåls

Målsättningen med kursen är att skapa en produktionsprocess där alla inriktningar samarbetar med ett gemensamt mål i sikte, en fiktiv kortfilm. Målet är också att fördjupa insikterna i manus, dramaturgi, klippanalys och personregi.

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen delta och bidra i en produktionsprocess med tyngdpunkt på fiktion. Studeranden skall kunna producera och analysera manus, samarbeta med skådespelare och även analysera och planera en editeringsprocess.

OBS! Föreläsningarna i Kortfilm 2012 riktas till alla inriktningar.

5.9 9.15-12
Kick Off, kursinnehåll, intro till manus-skrivande

11.9 kl 13-16
Tema / ämne

24.9 kl 16-18
Karaktär

2.10 kl 9.15-12
Produktionsmöte. Ansvars- och gruppindelning.
Struktur

16.10 kl 9.15-12
Produktionsmöte. Ansvars- och gruppindelning. Anvisningar inför pitchen. Alla gruppmedlemmar på plats – producenter ansvariga för pitcharna.

20.10 ALLA manus första version lämnas in på Its Learning. OBS!

23.10 kl 9.15-12
ALLA INRIKTNINGAR PÅ PLATS. PITCH / IDÈ OCH VISION. Grönt ljus för manus första version.

26.10 kl 13-17
Produktions- och manusträffar gruppvis, ca 20 min/grupp.

13.-18.11
Festivalbesök – Helsingin Lyhytelokuvafestivaali

1.-14.11 Manus-träffar med Jan Nåls (manusskribenter + ev. regissörer)
1.-14.11 Foto-träffar med Robert Nordström (fotografer + ev. regissörer)
19.-20.11 Regi-träffar med Esa Illi (regissörer + ev. fotografer)

Tidpunkt för träffarna med Jani, Esa och Robert meddelas senare.

14.11 kl 9:15-17 PITCH / VISION OCH GESTALTNING
Grönt ljus för produktion.

30.11 Produktionsmöte

7.12-21.12 Produktionsperiod
1.-21.12.2011 Postproduktion

10.1.2013 Gruppvisa träffar ”Efter inspelning”

24.1.2013 09:15-17 Feedback och kursavslutning

Inlämning av uppgifter
(alla skriftliga uppgifter lämnas in till Its Learning. Namnge uppgiften efternamn.förnamn.uppgift

20.10 Första version av manus

1.12 Inlämning av festivalrapport + filmessä

1.2.2013 All dokumentation gjord. Filmen finns registrerad i Arcada filarkiv.

Uppgifter

Gruppuppgift

I. En fiktiv kortfilm

Under kursen produceras 7 kortfilmer som tillsammans bildar en episodfilm.

Produktionsramarna är:

Budget: 7 x 250 e
Tidsram: 5-10 min
Regissörerna skall regissera ett manus skrivet av någon annan

Tema: Kärlek i Helsingfors
Miljö som figurerar i alla filmer: Senatstorget

II.Individuell uppgift

Festivalbesök / Helsingin Lyhytelokuvafestivaali + rapport

1. Besök filmfestivalen och lämna en fritt formulerad festivalrapport till Its Learning (1xA4) samband med er filmessä. Rapporten ska redogöra vilka filmer ni sett och personliga reflektioner av festivalupplevelsen.

2. Filmessä
Välj en av era festivalfilmer som fokus för er filmessä.
Välj essäns infallsvinkel mellan två alternativ:

a) ”Karaktärsanalys”.
Analysera filmens huvudkaraktär/er utgående från en eller flera av karaktärens egenskaper så som:

• Motiv(motive)
• Mål (object of desire)
• Omedvetet mål (unconscious object of desire)
• Vilja att nå målet (will)
• Kapacitet att nå målet (capacity)
• Utveckling (character development, character arch)
• Komplexitet (=motstridiga karaktärsegenskaper) (complexity)

b) ”Berättelse”
Analysera filmens berättelse utgående från en eller flera av berättelsens egenskaper så som:

• Tema
• Ämne
• Central frågeställning
• Inre konflikt
• Yttre konflikt
• Social konflikt
• Drivande handling

Allmänna skrivråd för filmessän

• Kom ihåg att du inte skriver en recension. Recensioner är subjektiva och undersöker en individs respons till en film, och de kräver inte research eller analys. Det är inget fel med recensioner, men de är inte akademiska till sin natur. Detta betyder inte att dina personliga tankar om filmen är värdelösa – tvärtom. Om du känner rädsla då du ser på en skräckfilm kan du studera din skräck. Varför är du rädd? Vilka element i filmen gjorde dig rädd? Hur skapar man rädsla? Vad är rädsla i kontexten film? Etc.
• Det räcker inte med att summera filmens handling. En kort redogörelse kan ingå men det räcker inte. Det är heller inte tillräckligt att redogöra för Hur en film är gjord, vi söker svar på frågan Varför?
• Undvik användningen av personliga åsikter om de inte förankras i analysen / litteraturen.
• Kom ihåg att citera dina litterära källor. Du kan använda metoden (Författare, Årtal: sidnummer)

Litteraturlista:
Vacklin, Anders & Rosenvall, Janne & Nikkinen, Are (2007) Elokuvan Runousoppi - Käsikirjoittamisen syventävät tiedot. Helsingfors: LIKE.
McKee, Robert 1999 Story
Substance, structure, style, and the principles of Screenwriting.
London: Methuen

Pat Cooper & Ken Dancyger: Writing the Short Film
Focal Press

Rabiger, Michael (1997) Directing – Film techniques and aesthetics.
Oxford: Focal Press

Bordwell, David & Thompson, Kristin (2004) : Film Art – An Introduction (7th edition)
New York: McGraw-Hill

• Essäns längd är min. 4000 tecken och bör innehålla litterära referenser från kurslitteraturen.

Course and curriculum search