Här hittar du de samlade målsättningarna för praktiken och de blanketter du ska ha med dig till praktikplatsen. Längre ner finns även samlad information på finska.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att

 • kunna granska och resonera kring sitt och de professionellas synsätt och värderingar gentemot barn, äldre eller personer med funktionsvariation. (Förstår betydelsen av egen människosyn och värdegrunder i klientarbetet.)
 • har utvecklat sin förmåga att ur ett socialpedagogiskt perspektiv (målinriktat, resursförstärkande, delaktighetsfrämjande) möta, stöda, handleda och inspirera olika klientgrupper.
 • har utvecklat sin förmåga att dokumentera och utvärdera klientarbetet.
 • känner till tillgängliga socialskyddsformer och kan koordinera service utgående från klientens behov.
 • med hjälp av praktikuppgiften aktiverar sig studeranden i FUI verksamhet (forskning, utveckling och innovation) på praktikplatsen i samråd med personalen.
 • ser sin roll och kan fungera som medarbetare i ett mångprofessionellt team.

Oppimistavoitteet

Harjoittelun jälkeen opiskelija osaa:

 • tarkastella omia ja muiden ammattilaisten näkökantoja ja arvoja koskien lapsia, ikä-ihmisiä sekä kehitysvammaisia. (Opiskelija ymmärtää oman ihmiskäsityksen ja asiakastyön arvopohjan merkityksen.)
 • on kehittänyt kykyään kohdata, tukea, ohjata sekä kannustaa erilaisia kohderyhmiä sosiaalipedagogisesta näkökulmasta (tavoitteellisesti, resursseja vahvistaen, osallisuutta tukien)
 • on kehittänyt kykyään dokumentoida sekä arvioida asiakastyötä.
 • tuntee sosiaaliturvajärjestelmää ja asiakkaan tarpeista lähtevää palvelumuotojen koordinointia.
 • harjoittelutehtävän avulla tutustuu ja kehittää omalta osaltaan TKI (tutkimus, kehittämis ja innovaatio) toimintaa
 • näkee rooliaan ja osaa toimiamoniammatillisessa tiimissä.