Läranderesultat

Efter avslutad praktik kan studerande:

 • i samråd med klient, professionella och anhöriga välja aktiviteter och aktivitetsbaserade åtgärder för att möjliggöra deltagande i meningsfulla aktiviteter, vardagsaktiviteter och/eller aktiviteter i samhället
 • planera, genomföra och utvärdera aktivitetsbaserade åtgärder för att möjliggöra
  aktivitet och delaktighet
 • argumentera för och motivera sina professionella val i processarbetet
 • dokumentera genomförda åtgärder och utvärdera sitt eget arbete
 • marknadsföra ergoterapiservice för en valbar intressent genom att kontakta, besöka och redogöra för vad ergoterapeutens arbetsområdekunde vara i det sammanhanget
 • stöda en studerande på orienterande praktik att utgående från hens behov komma igång med sin praktik samt handleda studerande i utformandet av en handlingsplan för praktiken

Oppimistavoitteet

Harjoittelun jälkeen opiskelija osaa:

 • yhdessä asiakkaan, ammattilaisten ja perheen kanssa valita toimintalähtöisesti mielekkäitä tehtäviä, jotka mahdollistaa osallisuuden arjen- ja/tai yhtiskunnaan toimintaan
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida toimintalähtöisesti tehtäviä ja toimenpiteitä, mahdollistaakseen toimintaa ja osallisuutta
 • keskustella ja perustella ammatillisia valintoja prosessityössä
 • kirjata toteutuneita toimenpiteitä ja arvioida omaa työtään
 • valita sopiva yhteistyötaho ja aihe toimintaterapian työtehtävistä, sekä ottaa yhteyttä ja käydä tapaamassa yhteistyötahon, jolle markkinoi toimintaterapiapalveluita
 • tarvelähtöisesti tukea orientoivaa opiskelijaa, tämän aloittaessa ensimmäisen työharjoittelun, sekä ohjata opiskelijaa toimintasuunnitelman muotoilussa